Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overlevering inzake oorlogsmisdrijven Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Koninklijk besluit van 16 juni 1954 houdende overlevering inzake oorlogsmisdrijven Nederlandse Antillen
Gelet op:
Artikel 48, derde lid, Samenwerkingsregeling Nederlandse Antillen en Aruba
Artikel 8, Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven (Stb. 1954, 215)
Nederlands-Antilliaans Uitleveringsbesluit
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
a. Gouverneur: Gouverneur van het land waar de opgeëiste persoon wordt of is aangetroffen;
b. het Hof van Justitie: het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
c. openbaar ministerie: het openbaar ministerie van het land waar de opgeëiste persoon wordt of is aangetroffen.
Artikel 1a
Onverminderd het bepaalde in met andere mogendheden gesloten verdragen ten aanzien van de uitlevering van vreemdelingen kunnen vreemdelingen aan een andere mogendheid ter berechting worden overgeleverd terzake van een der in Aruba, Curaçao of Sint Maarten strafbaar gestelde misdrijven van schending van de wetten en gebruiken van de oorlog dan wel van het opzettelijk toelaten dat een ondergeschikte zodanig feit pleegt, indien het feit een ernstige schending oplevert van een der navolgende verdragen van Genève van 12 augustus 1949:
a. verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden en zieken, zich bevindende bij de strijdkrachten te velde;
b. verdrag voor de verbetering van het lot der gewonden, zieken en schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee;
c. verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen;
d. verdrag betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd, dan wel van het Aanvullend Protocol bij die Verdragen betreffende bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I) van 12 december 1977.
Artikel 2
De overlevering kan slechts aan een andere mogendheid geschieden, indien deze partij is bij het geschonden verdrag.
1.
De overlevering wordt aangevraagd langs de diplomatieke weg.
2.
De Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk is evenwel ook bevoegd om te beschikken op de aanvragen tot overlevering, welke van de zijde van andere mogendheden of van besturen van andere gebieden in Amerika rechtstreeks tot hem worden gericht.
3.
De overlevering wordt slechts toegestaan, indien de ander mogendheid of het bestuur van het andere gebied een met voldoende bewijzen gestaafde telastelegging, welke een vervolging rechtvaardigt, inbrengt.
1.
Vreemdelingen, wier overlevering overeenkomstig artikel 1 wordt gevraagd, kunnen, voorzover zij zich niet reeds in verzekerde bewaring bevinden, worden aangehouden.
2.
Het bevel van aanhouding moet hun zo spoedig mogelijk worden betekend.
3.
De op en bij hen zijnde goederen kunnen worden in beslag genomen.
4.
Zo spoedig mogelijk na de aanhouding wordt daarvan kennis gegeven aan het openbaar ministerie bij het Hof van Justitie.
1.
Alvorens over een aanvraag tot overlevering te beslissen, wordt het advies ingewonnen van het Hof van Justitie.
2.
Het Hof van Justitie beslist bij zijn advies, welke der in beslag genomen goederen in geval van overlevering aan de opgeëiste persoon zullen worden teruggegeven en welke, als stukken van overtuiging, zullen worden afgegeven.
3.
Overlevering vindt in geen geval plaats, indien het Hof van Justitie adviseert de overlevering niet toe te staan.
Artikel 6
De Gouverneur als orgaan van het Koninkrijk is bevoegd te vergunnen, dat een vreemdeling, wiens overlevering terzake van een ernstige schending van een der in artikel 1 genoemde verdragen door een andere mogendheid of het bestuur van een derde gebied is toegestaan, over het grondgebied van Aruba, Curaçao of Sint Maarten onder medegeleide van ambtenaren of beambten van Aruba, Curaçao of Sint Maarten wordt vervoerd, mits de mogendheid, aan welke de overlevering geschiedt of waartoe het bestuur, waaraan de overlevering geschiedt, behoort, partij is bij het geschonden verdrag.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overlevering inzake oorlogsmisdrijven Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
16 juni 1954