Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overleg brandweerpersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Besluit van 24 juni 1993, houdende regels betreffende de wijze waarop met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheidspersoneel overleg wordt gepleegd over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, vast te stellen krachtens artikel 14, eerste lid, van de Brandweerwet 1985
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken a.i., directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer van 14 april 1993, nr. EB93/733;
Gelet op artikel 14, tweede lid, van de Brandweerwet 1985;
De Raad van State gehoord (advies van 28 mei 1993, nr. W04.93.0234);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Brandweer van 15 juni 1993, nr. EB93/1186;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. het overleg: het overleg, bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 ;
b. de voorzitter: de voorzitter van het overleg;
c. de centrales: de centrales, bedoeld in artikel 2, eerste lid.
1.
Aan het overleg nemen deel de voorzitter en een vertegenwoordiger van iedere centrale van overheidspersoneel, genoemd in artikel 105, tweede lid, onderdelen a tot en met e , van het Algemeen Rijksambtenarenreglement .
2.
Van de aanwijzing van een vertegenwoordiger doet de centrale mededeling aan de voorzitter.
3.
Schorsing onderscheidenlijk intrekking van de toelating tot de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken, bedoeld in artikel 105 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, heeft van rechtswege ten gevolge schorsing onderscheidenlijk intrekking van de toelating tot het overleg.
4.
Het College voor Arbeidszaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan een vertegenwoordiger aanwijzen die als adviseur aan het overleg deelneemt.
5.
De deelnemers aan het overleg kunnen zich voor de behandeling van een bepaald onderwerp door een of meer deskundigen laten bijstaan.
1.
De voorzitter is een door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen ambtenaar.
2.
De voorzitter wijst een secretaris aan.
3.
De secretaris staat, onder leiding van de voorzitter, ter beschikking van de voorzitter en de vertegenwoordigers van de centrales.
1.
Ter voorbereiding op in het overleg te nemen besluiten of ter uitwerking van in het overleg genomen besluiten kan de voorzitter in overleg met de centrales een werkgroep instellen, waarin ook personen van buiten het overleg zitting kunnen hebben.
2.
De voorzitter wijst de voorzitter van de werkgroep aan.
3.
De secretaris van het overleg is tevens secretaris van de werkgroep.
1.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken bevordert slechts de totstandkoming van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Brandweerwet 1985 , indien daarover overeenstemming bestaat tussen de voorzitter en de meerderheid van de centrales. Iedere centrale brengt één stem uit. Indien de stemmen van de centrales staken, beslist Onze Minister van Binnenlandse Zaken of de totstandkoming van de algemene maatregel van bestuur wordt bevorderd.
2.
De artikelen 110 dtot en met 110 k van het Algemeen Rijksambtenarenreglement zijn van overeenkomstige toepassing indien het overleg niet tot een uitkomst zal leiden die de instemming van de voorzitter dan wel de meerderheid van de centrales zal hebben.
Artikel 6
De Tijdelijke regeling georganiseerd overleg brandweerpersoneel wordt ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overleg brandweerpersoneel.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1993
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Uitgegeven de dertiende juli 1993
De Minister van Justitie,