Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overgangsregeling ATF en SMF

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2006.
Besluit van 4 augustus 1994, houdende een overgangsregeling voor de spraak- en datadiensten met en tussen mobiele gebruikers, die tot de inwerkingtreding van dit Besluit door KPN op grond van de concessie werden aangeboden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 30 mei 1994, nr. 94/13083/HP Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Gelet op artikel IV, onderdeel B, derde, vijfde en zesde lid, onder b , van de Wet houdende wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen, het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de doorbreking van het exclusieve recht van de concessiehouder in hoofdzaak door middel van de invoering van een gelimiteerd vergunningenstelsel voor specifieke vormen van openbare mobiele telecommunicatie;
De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 1994, nr. W09.94.0332);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 juli 1994, nr. 94/16303/HP, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op de telecommunicatievoorzieningen;
b. KPN: Koninklijke PTT Nederland N.V. of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 11 van de wet;
c. GSM: het systeem voor openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 87/371/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juni 1987, inzake de gecoördineerde invoering van openbare paneuropese digitale cellulaire mobiele communicatie te land in de Gemeenschap ( PbEG L 196);
d. ERMES: het systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 90/543/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1990, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een paneuropese openbare semafoondienst te land ( PbEG L 310);
e. ATF 1, ATF 2 en ATF 3: de dienst met betrekking tot het direkte transport van spraak met en tussen mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam ATF 1, ATF 2 onderscheidenlijk ATF 3;
f. SMF 3: de dienst met betrekking tot het direkte transport van data met mobiele gebruikers die KPN op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanbiedt onder de naam SMF 3.
Artikel 2
KPN is als houder van een machtiging krachtens artikel 17 van de wet gerechtigd ATF 1, ATF 2 en SMF 3 gedurende 5 jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aan te bieden. De machtiging wordt daarna op een desbetreffende aanvraag opnieuw verleend, tenzij daartegen naar het oordeel van Onze Minister uit een oogpunt van een efficiënt en doelmatig gebruik van het frequentiespectrum bezwaren bestaan. Aan de machtiging kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
1.
KPN is als houder van een machtiging krachtens artikel 17 van de wet verplicht ATF 3 aan een ieder aan te bieden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot een door Onze Minister te bepalen tijdstip waarop naar zijn oordeel de diensten van tenminste één van de houders van een vergunning voor GSM een met ATF 3 vergelijkbaar aanbod hebben bereikt.
2.
KPN is als houder van een machtiging krachtens artikel 17 van de wet gerechtigd ATF 3 aan te bieden vanaf het tijdstip waarop de verplichting tot aanbieding van ATF 3 is geëindigd. Indien Onze Minister vaststelt dat van een onvoldoende ontwikkeling van het aanbod van GSM-diensten door één of beide houders van een vergunning in Nederland sprake is, is KPN gerechtigd ATF 3 aan te bieden tot vijf jaar na deze vaststelling.
3.
Onze Minister maakt besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid, in de Staatscourant bekend en stelt KPN hiervan in kennis.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit overgangsregeling ATF en SMF.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 4 augustus 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1994
De Minister van Justitie,