Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Overgang vermogensbestanddelen naar Stichting CV
Artikel 3. Verandering tenaamstelling in registers Centrum Vakopleiding
Artikel 4. Overgang personeel naar Stichting CV
Artikel 5. Verwerken van gegevens door Stichting CV
Artikel 6. Overgang uitvoering ESF subsidies naar de Staat
Artikel 7. Overgang vermogensbestanddelen naar NV KLIQ
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit overgang Arbeidsvoorziening

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 20 december 2001, houdende afwijkende bepalingen voor de overgang van vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Besluit overgang Arbeidsvoorziening)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 november 2001, Directie Arbeidsmarkt nr. AM/ARV/01/081970
Gelet op artikel 39 van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en artikel 73, vijfde lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2001, no.W12.01.0653/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (van 13 december 2001, Directie Arbeidsmarkt nr. AM/ARV/01/86858);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Stichting CV: de Stichting Centrum Vakopleiding, die tot doel heeft het aanbod van praktijkscholing en bedrijfsscholing te verzorgen;
b. ESF: Europees Sociaal fonds;
c. Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
d. Invoeringswet SUWI: Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
e. NV KLIQ: de naamloze vennootschap, die namens de Staat is opgericht en die in ieder geval dienstverlening gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid en dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van vacatures verricht en waarnaar vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie overgaan;
f. CWI: de Centrale organisatie werk en inkomen.
1.
In afwijking van artikel 28 van de Invoeringswet SUWI gaan de vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, onderdeel Centrum Vakopleiding, die worden toegerekend aan de uitvoering van praktijkscholing in het kader van de taak werkzoekenden geschikt te maken voor inschakeling in de arbeid en aan het verzorgen van scholing voor werkenden ten behoeve van bedrijven en sectoren, onder algemene titel over op de Stichting CV, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.
2.
Onze Minister kan door hem te bepalen vermogensbestanddelen van de in het eerste lid bedoelde overgang uitzonderen.
3.
Onze Minister bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financiën de waarde van de vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, en de wijze van overgang van de vermogensbestanddelen.
Artikel 3. Verandering tenaamstelling in registers Centrum Vakopleiding
Met betrekking tot de vermogensbestanddelen die ingevolge artikel 2 overgaan en in openbare registers te boek zijn gesteld, zal verandering van de tenaamstelling in die registers plaatsvinden door de bewaarders van die registers. De daartoe nodige opgaven worden door de zorg van Onze Minister aan de bewaarders van de desbetreffende registers gedaan.
Artikel 4. Overgang personeel naar Stichting CV
De werknemers van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit belast zijn met scholing als bedoeld in artikel 2, gaan over naar de Stichting CV.
1.
De Arbeidsvoorzieningsorganisatie draagt over aan de Stichting CV de gegevens van de personen, die de scholing, bedoeld in artikel 2, volgen of die deze scholing voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit hebben gevolgd, en die door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn verwerkt in de cursistenadministratie.
2.
De Stichting CV verwerkt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, en stelt de personen, die nog scholing volgen, schriftelijk in kennis van de gegevens die worden verwerkt.
3.
De CWI is bevoegd op verzoek persoonsgegevens, die zij verwerkt voor de uitoefening van haar taak en afkomstig zijn van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, te verstrekken aan de Stichting CV, voor zover deze Stichting die gegevens nodig heeft voor de uitvoering van werkzaamheden, die samenhangen met de overgang van vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.
1.
In afwijking van artikel 28 van de Invoeringswet SUWI gaat de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, die voortvloeien uit de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988, nr. 2052/88 (Pb.EG L 185), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2081/93, voor zover betrekking hebbend op het ESF, en uit regelingen op grond van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 , zoals die luidden tot de datum van inwerkingtreding van de Wet SUWI , waartoe in ieder geval behoren de Regeling ESF (CBA, 1994), de Regeling ESF doelstelling 1 Flevoland en de Kaderregeling ESF-2, 5b en Communautaire Initiatieven, op de datum van inwerkingtreding van dit besluit over op Onze Minister.
2.
De bevoegdheid tot het nemen van besluiten, die voortvloeien uit de Verordening van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1988, nr. 2052/88 (Pb.EG L 185, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2081/93, voor zover betrekking hebbend op het ESF, en die gebaseerd zijn op regelingen op grond van artikel 81 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, zoals dat artikel luidde tot de datum van inwerkingtreding van de Wet SUWI , waartoe in ieder geval behoren de Regeling ESF (CBA, 1994), de Regeling ESF – doelstelling 1 Flevoland en de Kaderregeling ESF-2, 5b en Communautaire Initiatieven, gaat met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit over op Onze Minister, waarbij die regelingen van toepassing blijven, zoals ze luidden voor die datum.
Artikel 7. Overgang vermogensbestanddelen naar NV KLIQ
In afwijking van artikel 28 Invoeringswet SUWI gaan de vermogensbestanddelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie die worden toegerekend aan:
a. de uitvoering van de taken, genoemd in de artikelen 4, eerste lid, onderdelen b en c, en tweede lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en artikel 13 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals die wetten luidden voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de Invoeringswet SUWI ;
b. het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsvoorzieningswet 1996, zoals dat artikel luidt tot aan de datum van intrekking van dat artikel op grond van de Invoeringswet SUWI ; en
c. de uitvoering van diensten in opdracht van gemeenten en het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen gericht op het geschikt maken van moeilijk plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten voor inschakeling in de arbeid, over naar de NV KLIQ, voor zover zij niet de scholing betreffen, bedoeld in artikel 2.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit overgang Arbeidsvoorziening
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 december 2001
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven achtentwintigste december 2001
De Minister van Justitie,