Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overdracht zorg voor het beleid inzake buisleidingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 11 december 2006, houdende de overdracht van de zorg voor het beleid inzake buisleidingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 4 december 2006, nr. 06M487777;
Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Grondwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer wordt belast met de zorg voor het beleid ten aanzien van buisleidingen, voor zover die zorg voor de inwerkingtreding van dit besluit bij Onze Minister van Economische Zaken berustte, behoudens voor zover het betreft de zorg voor het beleid met betrekking tot het ten aanzien van buisleidingen bepaalde bij of krachtens:
a. de Mijnbouwwet ,
b. de Gaswet , en
c. de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, indien het daartoe strekkende, bij koninklijke boodschap van 3 maart 2006 ingediende voorstel van wet (Kamerstukken II, 2005/2006, 30 475, nrs. 1–2) tot wet wordt verheven en in werking treedt.
Artikel 2
De taken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van het Ministerie van Economische Zaken worden dienovereenkomstig gewijzigd.
Artikel 3
De zorg voor de behandeling van aanvragen om een concessie als bedoeld in artikel 1 van de Belemmeringenwet privaatrecht en artikel 1 van de Belemmeringenwet verordeningen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend, blijft bij de Minister van Economische Zaken berusten, met inbegrip van de behandeling van tegen de beslissing op een dergelijke aanvraag gemaakte bezwaren of ingestelde beroepen of hoger beroepen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 11 december 2006
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken ,
Uitgegeven de eenentwintigste december 2006
De Minister van Justitie ,