{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente Almere van enige weggedeelten en fietspaden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 7 december 1992, houdende overbrenging in eigendom, beheer en onderhoud bij de Gemeente Almere van enige in die gemeente gelegen weggedeelten en fietspaden
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken van 17 juni 1992, nr. F092/876, Directoraat-Generaal Openbaar Bestuur en van Verkeer en Waterstaat van 27 april 1992, nr. RJI 120178, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën van 23 november 1992, nr. DOM 92/3455-Z92/640, Directie der Domeinen, Afdeling Inspecties en Rentambten;
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Wet van 6 juli 1983 tot instelling van de gemeenten Almere en Zeewolde ( Stb. 328);
Gehoord de Raad van de Gemeente Almere (brief van 18 september 1991, kenmerk 17919-GW);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Almere.
De wegpercelen, kadastraal bekend Gemeente Almere.
Weg naam Kad. perc. nrs. Oppervlakte
PAMPUSWEG F 37 GED 13267 CA ?
  F 187 GED 32241 CA ?
  F 202 GED 107367 CA ?
  F 202 GED      
  F 202 GED      
  F 220 GED 442 CA ?
  F 220 GED 1068 CA ?
  F 220 GED 4429 CA ?
  F 316 GED 580 CA ?
KIEVITSWEG C 187 GED 10270 CA ?
  C 188 GED 6311 CA ?
  C 192 GED 2036 CA ?
LIJSTERWEG C 333   42871 CA  
  C 333        
NOORDERDREEF G 2420   19980 CA  
  K 1366 GED 1150 CA ?
  K 1367   14966 CA  
OUDE WATERLANDSE WEG G 2415   42483 CA  
  G 2418   24908 CA  
  C 370   18313 CA  
  G 2411   26609 CA  
KEMPHAANWEG/MEENTWEG C 527   13217 CA  
  C 529   6182 CA  
KRAANVOGELWEG C 241 GED 69415 CA ?
  C 221   7590 CA  
  C 241 GED      
  C 243 GED 47166 CA ?
  C 243 GED      
  C 182 GED 14540 CA ?
  C 243 GED      
KLUUTWEG C 378   49888 CA  
  C 378        
  C 378        
  C 378        
  C 408 GED 9037 CA ?
  C 413 GED 9431 CA ?
KEMPHAANWEG C 166 GED 10888 CA ?
VINKWEG C 195 GED 24638 CA ?
  C 193 GED 524 CA ?
  C 195 GED      

? GROOTTE PLUSMINUS
Een en ander met inbegrip van de op- en afritten, wegverhardingen, bermen, wegstrookbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten, duikers en de brug in de Kraanvogelweg over de Hoge Vaart.
1.
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit in beheer en onderhoud over de Gemeente Almere:
De verharding van:
a. de weg en het fietspad op de Oostvaardersdijk tussen de Grote Vaartweg en de IJmeerdijk, met inbegrip van het dek van de brug nabij het gemaal, plaatselijk bekend als de Blocq van Kuffeler en de op de dijk gelegen parkeerplaatsen, alsmede de op de strekdam gelegen weg nabij het gemaal,
b. de weg op de IJmeerdijk vanaf de Oostvaardersdijk tot aan het einde van de openbare weg nabij de spoorbaan, met inbegrip van de op de dijk gelegen parkeerplaatsen,
c. het fietspad op de IJmeerdijk vanaf de Oostvaardersdijk tot aan de parallelweg van rijksweg 6 (Muiderberg-Lelystad-Emmeloord),
d. de fietspaden vanaf de IJmeerdijk gelegen op het Muiderstrand doorgaand over het Zilverstrand en aansluitend op het fietspad van de Gooimeerdijk.
2.
In de onder a , b en c van dit artikel genoemde wegen en fietspaden zijn begrepen alle op- en afritten waarvan het begin of eindpunt is gelegen op de eigendomsgrens van het Heemraadschap Fleverwaard.
3.
De bermen, grenzend aan de verhardingen van de in het eerste lid omschreven weggedeelten gaan in beheer gerekend 1 meter uit de kant van de verharding - in de zin van de Wegenwet ( Stb. 1930, 342) - op de Gemeente Almere over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
4.
Het beheer en onderhoud van de in het eerste en tweede lid omschreven werken gaan over voor zoveel deze bij het Rijk berusten.
Artikel 3
Voor zover op de dag van de eigendomsoverdracht nog niet uitgevoerd, verricht het Rijk (Rijkswaterstaat, Directie Flevoland) voor zijn rekening de werkzaamheden, die zijn opgenomen in de afwerkprogramma’s van het Rijk, waarvan de inhoud aan de gemeente bekend is.
Artikel 4
De Gemeente Almere treedt door de overgang in eigendom, beheer en onderhoud, dan wel in beheer en onderhoud, van de in de artikelen 1 en 2 omschreven werken tegenover derden in de rechten en verplichtingen van het Rijk te dier zake.
Artikel 5
De overgang in eigendom, beheer en onderhoud, dan wel in beheer en onderhoud op de Gemeente Almere van de in de artikelen 1 en 2 omschreven werken geschiedt om niet.
Artikel 6
Aan de Gemeente Almere zal een over vijf jaar aflopende gewenningsbijdrage worden toegekend tot een totaal bedrag van f 743.499.
Artikel 7
Voor zover de op de Gemeente Almere in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen aan een zijde dan wel aan weerszijden grenzen aan percelen, die niet in eigendom op de gemeente overgaan, wordt de begrenzing van de wegen gevormd door:
a. de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande, dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek van de sloot of sloten;
b. de aan de wegzijde gelegen insteek van de hoofdafvoerleiding of vaart.
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
Het Oude Loo, 7 december 1992
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de twaalfde januari 1993
De Minister van Justitie,