Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Definities
Artikel 2. : Organisatie
Artikel 3. : Afwezigheid of verhindering
Artikel 4. : Mandatering operationeel directeur, hoofd unit Strategie en Ontwikkeling en unitmanagers
Artikel 5. : Volmacht
Artikel 6. : Machtiging
Artikel 7. : Informatieplicht
Artikel 8. : Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Raad voor Accreditatie
Het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie,
Gelet op de afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Het huishoudelijk reglement RvA-R006 en de Statuten van de Stichting Raad voor Accreditatie;
Besluit:
Artikel 1. : Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. De statuten: De Statuten van de Stichting Raad voor Accreditatie.
b. Het bestuur: Het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie als bedoeld in artikel 2 lid 2 Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie, te weten het bestuursorgaan dat de in de verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9 juli (PbEU) L 218) tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 339/93 en in voornoemde wet aan de nationale accreditatie-instantie opgedragen taken uitvoert. Daarnaast wordt in het kader van dit besluit onder bestuur verstaan: het orgaan als bedoeld in artikel 2:291 van het Burgerlijk Wetboek en in artikel 4 lid 1 en artikel 5 lid 1 van de statuten, te weten het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie. Het bestuur bestaat uit één persoon. De Raad van Toezicht heeft, conform artikel 4 lid 11 van de statuten, aan het bestuur de titel: ‘Algemeen Directeur’ toegekend.
c. De directie: de dagelijkse leiding van de Raad voor Accreditatie bestaande uit de algemeen directeur en de operationeel directeur.
d. Operationeel directeur: de functionaris die is belast met de dagelijkse leiding van de primaire- en bedrijfsondersteunende processen van de Raad voor Accreditatie.
e. Hoofd van de stafafdeling Strategie en Ontwikkeling: de functionaris die leiding geeft aan de stafafdeling Strategie en Ontwikkeling.
f. Unitmanager: de functionaris die verantwoordelijk is voor het functioneren van de eigen unit.
Artikel 2. : Organisatie
De Raad voor Accreditatie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen.Het bestuur
Het bestuur als bedoeld in artikel 1 b van deze regeling.De directie
De directie als bedoeld in artikel 1 c van deze regeling.Stafafdeling Bestuursondersteuning
Deze afdeling bestaat uit het onderdeel Strategie en Ontwikkeling en het onderdeel Algemene ondersteuning. Strategie en Ontwikkeling verkent en beoordeelt strategische ontwikkelingen en vraagstukken rond nieuwe toepassingen onder meer op de terreinen zorg, overheid en internationale harmonisatie en informeert en adviseert hierover aan de directie.
Ze vertaalt de strategische koers van de Raad voor Accreditatie naar bruikbare systemen, methoden en technieken die de Raad voor Accreditatie toepast bij accreditatiebeoordelingen.
Het onderdeel Algemene ondersteuning is belast met de ondersteuning van het bestuur en de directie bij de uitvoering van haar taken.Stafafdeling Bedrijfsvoering
Deze afdeling levert bedrijfsmatige ondersteuning aan de primaire processen van de Raad voor Accreditatie. Daarbij gaat het om de reguliere bedrijfsvoeringsprocessen. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor ondersteuning, advisering en monitoring van het bestuur en de directie op het vlak van personeelsmanagement en het financieel management.De operationele afdeling
De Unit Zorg, de Unit Algemeen A, de Unit Algemeen B en de Unit Beoordelaars vormen samen de lijnorganisatie die verantwoordelijk is voor het primair proces. Aan het hoofd van een unit staat de unitmanager. De unitmanagers binnen de lijnorganisatie zijn integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de eigen unit.
1.
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde organisatie-onderdelen.
2.
Bij afwezigheid of verhindering van de bestuurder worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, een aantal taken en bevoegdheden waargenomen door de operationeel directeur of het hoofd Strategie en Ontwikkeling. Over de invulling van deze waarneming worden nadere afspraken gemaakt.
1.
De operationeel directeur en het hoofd Strategie en Ontwikkeling zijn bevoegd om namens het bestuur beschikkingen te nemen, met uitzondering van beschikkingen op bezwaar.
2.
De operationeel directeur en het hoofd Strategie en Ontwikkeling worden, met instemming van het bestuur, toegestaan ondermandaat te verlenen.
3.
Een ondermandaatregeling bevat in ieder geval de functiebenaming van de te mandateren functionarissen alsmede de aan deze functionarissen in ondermandaat verleende bevoegdheden.
Artikel 5. : Volmacht
Het bestuur vertegenwoordigt ingevolge de wet en artikel 6 lid 1 van de statuten de stichting en is derhalve bevoegd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Het bestuur is ingevolge artikel 6 lid 2 van de statuten bevoegd tot het verlenen van een volmacht aan de operationeel directeur.
1.
Het bestuur is gemachtigd tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
2.
Het bestuur is bevoegd tot het doorverlenen van de in het vorige lid bedoelde machtiging aan de operationeel directeur.
Artikel 7. : Informatieplicht
De functionaris aan wie bij dit besluit mandaat en/of volmacht is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat of de volmacht heeft gegeven.
Artikel 8. : Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Stichting Raad voor Accreditatie.
Utrecht, 20 december 2013
Het bestuur van de Stichting Raad voor Accreditatie,