Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Directie Zorgmarkten Care
Artikel 3. Directie Zorgmarkten Cure
Artikel 4. Directie Toezicht en Handhaving
Artikel 5. Stafafdeling Ontwikkeling
Artikel 6. Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering
Artikel 7. Staf van de Raad van Bestuur
Artikel 8. Binnen beleid en begroting
Artikel 9. Afwezigheid of ontstentenis
Artikel 10. Mandaat
Artikel 11. Volmacht
Artikel 12. Machtiging
Artikel 13. Vertegenwoordiging
Artikel 14. Hoorzittingen
Artikel 15. Aanwijzing toezichthouders
Artikel 16. Betalingsopdrachten
Artikel 17. Inwerkingtreding
Artikel 18. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2011.
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa 2007
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Wmg: de Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 415);
b. NZa: de Nederlandse Zorgautoriteit, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wmg;
c. de Raad van Bestuur: de voorzitter en de overige leden van de NZa gezamenlijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wmg;
d. de voorzitter: de voorzitter van de Raad van Bestuur;
e. portefeuillehouder: het lid dat door de Raad van Bestuur voor een bepaald aandachtsgebied is aangewezen als eerst verantwoordelijk bestuurslid;
f. directeur: de leidinggevende van een directie;
g. stafhoofd: de leidinggevende van een stafafdeling;
h. unitmanager: de leidinggevende van één van de units van de directies of staven;
i. medewerkers: personeel in tijdelijke of vaste dienst of als gedetacheerde bij de NZa werkzaam.
1.
De Directie Zorgmarkten Care is ten aanzien van de zorgmarkten Care belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening.
2.
De Directie Zorgmarkten Care kent de units Verzorging en verpleging A, Verzorging en verpleging B en Gehandicaptenzorg.
1.
De Directie Zorgmarkten Cure is ten aanzien van de zorgmarkten Cure belast met het monitoren van deze zorgmarkten, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening.
2.
De Directie Zorgmarkten Cure kent de units Eerstelijnszorg en ketens, Tweedelijns somatische zorg en Geestelijke gezondheidszorg.
1.
De Directie Toezicht en Handhaving is belast met het toezicht op de uitvoering van de in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet geregelde verzekeringen, met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet marktordening gezondheidszorg bepaalde, met het signaaltoezicht, met zaken betreffende aanmerkelijke marktmacht, met het uitbrengen van zienswijzen en met handhaving.
2.
De Directie Toezicht en Handhaving kent de units Markttoezicht en toezicht zorgaanbieders en Toezicht zorgverzekeraars.
1.
De Stafafdeling Ontwikkeling legt de basis voor effectieve methoden en instrumenten van markttoezicht in de zorg. De Stafafdeling Ontwikkeling is belast met het maken van economische analyses van markten en marktontwikkeling, het formuleren van visies op deelmarkten en voorbereiden van adviezen daarover aan de minister van VWS, het ontwikkelen van reguleringskaders en nieuwe instrumenten voor regulering en het geven van zorginhoudelijk advies.
2.
De Stafafdeling Ontwikkeling kent de units Economische analyse, Strategie en advies en Advies en implementatie.
1.
De Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering is belast met de personele, financiële en facilitaire ondersteuning, met de informatievoorziening van de NZa, met procesmanagement, met organisatieontwikkeling en met het beheer van de informatielijn.
2.
De Stafafdeling Organisatieontwikkeling en Bedrijfsvoering bestaat uit de units Informatie- en facilitair management, Informatievoorziening, Financiën en control en Human resource management.
1.
De Staf van de Raad van Bestuur is belast met communicatieve, secretari?le, beleidsmatige en juridische ondersteuning van de Raad van Bestuur.
2.
De Staf van de Raad van Bestuur bestaat uit de Raadsadviseurs, het bestuurssecretariaat en de units Corporate communicatie en Bezwaar, beroep en boetes.
1.
De op grond van artikel 10, 11 en 12 van dit besluit verleende bevoegdheden gelden voor de uitoefening van taken binnen het door de Raad van Bestuur vastgestelde beleid, de begroting en de personeelsformatie en overeenkomstig de door de Raad van Bestuur vastgestelde richtlijnen, waaronder de richtlijnen opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
Directeuren en stafhoofden oefenen hun bevoegdheden uit in overleg met hun portefeuillehouder.
Artikel 9. Afwezigheid of ontstentenis
Bij afwezigheid of ontstentenis van degene aan wie krachtens dit besluit een bevoegdheid is toegekend, valt deze bevoegdheid toe aan zijn of haar plaatsvervanger.
1.
Directeuren en stafhoofden zijn met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie of stafafdeling, bevoegd om namens de NZa beschikkingen te nemen, met uitzondering van beschikkingen als bedoeld in de artikelen 76, 77, 78, 80 tot en met 89 Wmg en beschikkingen op bezwaar.
2.
Directeuren en stafhoofden zijn bevoegd om namens de NZa beschikkingen te nemen ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van hun directie of stafafdeling, met uitzondering van het aanstellen en bevorderen van unitmanager en het aanstellen en bevorderen van personeel in salarisschaal 14 of hoger, beschikkingen tot ontslag anders dan op verzoek van de medewerker, disciplinaire straffen als bedoeld in het Algemeen rijksambtenarenreglement en beschikkingen op bezwaar.
3.
Directeuren en stafhoofden zijn bevoegd tot het verlenen van ondermandaat aan hun unitmanager voor het nemen van beschikkingen betreffende tarieven, prestatiebeschrijvingen en aanmerkelijke marktmacht, verzoeken krachtens de Wet openbaarheid van bestuur en ten aanzien van de rechtspositie van het personeel van hun unit, met uitzondering van beschikkingen tot het aanstellen, bevorderen en ontslaan en de beschikkingen vermeld in bijlage 2 .
4.
De portefeuillehouders zijn bevoegd te beslissen op een niet-ontvankelijk bezwaar onderscheidenlijk een verzoek tot het instellen van rechtstreeks beroep tegen beschikkingen betreffende hun aandachtgebied.
1.
Directeuren en stafhoofden onderscheidenlijk leden van de Raad van Bestuur zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie of stafafdeling onderscheidelijk het aandachtsgebied waarvoor de portefeuillehouder verantwoordelijk is, bevoegd, namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de in bijlage 3 opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen.
2.
Directeuren en stafhoofden zijn bevoegd tot het verlenen van ondervolmacht aan hun unitmanagers om voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun unit namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met in achtneming van de in bijlage 3 opgenomen maxima ten aanzien van de uit die rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen.
1.
De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd namens de NZa handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen.
2.
Directeuren en stafhoofden zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van hun directie of stafafdeling bevoegd, namens de NZa handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het de normale uitoefening van hun functie betreft.
3.
Directeuren en stafhoofden zijn, voor de uitoefening van de in het tweede lid bedoelde bevoegdheden, bevoegd verdere machtiging te verlenen aan de unitmanagers onderscheidenlijk medewerkers van hun directie of stafafdeling, voor zover het de normale uitoefening van de functie als unitmanager, onderscheidenlijk medewerker betreft,
4.
De unitmanagers zijn bevoegd voor de bevoegdheden als bedoeld in het derde lid verdere machtiging te verlenen aan de medewerkers van de onder hun verantwoordelijkheid vallende unit, voor zover het de normale functie-uitoefening van die medewerkers betreft.
Artikel 13. Vertegenwoordiging
De medewerkers van de Unit Bezwaar, beroep en boetes zijn, met uitzondering van de secretariële medewerkers, bevoegd de NZa te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en mediation en daartoe alle noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen te verrichten.
1.
Behoudens ten aanzien van gevallen waarin een adviescommissie ex artikel 7:13 Awb is ingesteld, maken de portefeuillehouders met het hoofd van de unit Bezwaar, beroep en boetes afspraken over het voorzitterschap van hoorzittingen in bezwaarprocedures en ter voorbereiding van een boetebesluit.
2.
De hoorzittingen zijn niet openbaar.
1.
Als medewerkers die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen in de Wmg , de Zvw en de AWBZ als bedoeld in artikel 72, lid 1, onder b Wmg, zijn aangewezen alle medewerkers van de NZa, met uitzondering van de medewerkers van de unit Bezwaar, beroep en boetes en de secretariële medewerkers van de NZa.
2.
De voorzitter ondertekent de legitimatiebewijzen van de ingevolge het eerste lid van dit artikel aangewezen medewerkers.
Artikel 16. Betalingsopdrachten
Overeenkomstig de met de bankinstelling afgesproken betalingsprocedure zijn de leden van de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur aangewezen medewerkers bevoegd tot het verstrekken van betalingsopdrachten ter zake van door of namens de NZa aangegane financiële verplichtingen.
Artikel 17. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 18. Citeertitel
Dit besluit met inbegrip van de bijlagen wordt aangehaald als Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa.
Voor de bijbehorende drie bijlagen en de toelichting verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl).
Utrecht, 17 september 2007
De
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter