Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Organisatie
+ § 2. Mandaat, volmacht en machtiging
+ § 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 april 2013.
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5a en 50, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 5 van de Tijdelijke wet mediaconcentraties, artikel 1:25a van de Wet op het financieel toezicht 1 , artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, artikel 5, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet, artikel 45b, eerste lid, van de Loodsenwet, artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet Luchtvaart en artikel 87, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Besluit:

§ 1. Organisatie

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit is samengesteld uit:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. de Raad van Bestuur en de rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;
b. de stafafdeling Strategie en Communicatie;
c. de directie Juridische Dienst;
d. de directie Mededinging, waarvan deel uitmaakt het clementiebureau;
e. de directie Regulering Energie en Vervoer;
f. de directie Bedrijfsvoering;
g. het Economisch Bureau.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Raad van Bestuur voert overleg over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken met de directeuren en hoofden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet , de Wet op het financieel toezicht , de Telecommunicatiewet , de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet onafhankelijk netbeheer 2 , de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie , de Spoorwegwet , de Loodsenwet , de Wet luchtvaart , de Wet personenvervoer 2000 en de Scheepvaartverkeerswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties, de behandeling van bezwaren en beroep, en het optreden als Amicus Curiae. De directie Juridische Dienst treedt op als juridische adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Mededinging is belast:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1. binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet , met name met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen, mededingingsbeperkende afspraken, misbruik van economische machtsposities en de toepassing van hoofdstuk 4a, inzake financiële transparantie;
2. met het toezicht op de naleving van artikel 5:88 van de Wet op het financieel toezicht en van artikel 6.20a van de Telecommunicatiewet;
3. Binnen het kader van de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden met de uitvoering van artikel 16, tweede lid, van die wet.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Regulering Energie en Vervoer is belast met:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ;
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Economisch Bureau verricht zaaksgebonden en algemeen economisch onderzoek ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het Economisch Bureau adviseert de Raad van Bestuur. Het Economisch Bureau participeert in internationale gremia en publiceert wetenschappelijk gefundeerde artikelen op het gebied van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Bedrijfsvoering is belast met taken van respectievelijk personele en organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De onderdelen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet , de Wet op het financieel toezicht , de Telecommunicatiewet , de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet onafhankelijk netbeheer , de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie , de Spoorwegwet , de Loodsenwet , de Wet luchtvaart , de Wet personenvervoer 2000 , de Scheepvaartverkeerswet en de Wet openbaarheid van bestuur en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse Mededingingsautoriteit betreffende, indien:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. niet gewacht kan worden op een besluit van de Raad;
b. het de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken betreft die voortvloeien uit door de Raad genomen besluiten.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan de directeuren van de directie Juridische Dienst, de directie Mededinging, en de directie Regulering Energie en Vervoer en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de Mededingingswet , de Wet op het financieel toezicht , de Telecommunicatiewet , de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet onafhankelijk netbeheer , de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie , de Spoorwegwet , de Loodsenwet , de Wet luchtvaart , de Wet personenvervoer 2000 , de Scheepvaartverkeerswet en de Wet openbaarheid van bestuur .
2.
De mandaatverlening, bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:
a. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing, met uitzondering van besluiten die in ondermandaat namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie worden genomen;
b. besluiten op grond van artikel 37 van de Mededingingswet, waarin een vergunning wordt vereist, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 van de Mededingingswet;
c. beslissingen op bezwaar;
d. regelgeving;
e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.
3.
In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt aan de directeur van de directie Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet zijnde een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur , een beslissing inzake geschilbeslechting, een beslissing betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing.
Artikel 12
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan de clustermanagers bij de directie Juridische Dienst, de directie Mededinging en de directie Regulering Energie en Vervoer en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de Mededingingswet , de Wet op het financieel toezicht , de Telecommunicatiewet , de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet onafhankelijk netbeheer , de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie , de Spoorwegwet , de Loodsenwet , de Wet luchtvaart , de Wet personenvervoer 2000 en de Scheepvaartverkeerswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie.
2.
De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:
a. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie, een voorlopige last onder dwangsom of een bindende aanwijzing;
b. besluiten op grond van artikel 37 van de Mededingingswet, waarin een vergunning wordt vereist, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 van de Mededingingswet;
c. beslissingen op bezwaar;
d. regelgeving;
e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.
Artikel 13
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Machtiging voor de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet wordt verleend aan:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. het hoofd en zijn plaatsvervanger van de stafdienst Bedrijfsvoering van de directie Regulering Energie en Vervoer;
b. de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Energie en Vervoer van de directie Juridische Dienst;
c. de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Onderzoek en Informatiemanagement van de directie Regulering Energie en Vervoer.
Artikel 14
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeur van de directie Regulering Energie en Vervoer en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend voor:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. ondertekenen van een voornemen als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000;
Artikel 14a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeur Bedrijfsvoering, zijn plaatsvervanger en de clustermanager FEZ wordt mandaat en machtiging verleend voor het vaststellen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen als bedoeld in de artikelen 4:86, eerste lid, 4:94, eerste lid, 4:96, 4:99, 4:112, eerste lid, en 5:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 15
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeur van de directie Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend om beslissingen te nemen inzake het optreden als Amicus Curiae.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 16
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Het clementiebureau is belast met de toepassing van de Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken tot vermindering van geldboetes betreffende kartels.
2.
Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het voorbereiden en het doen van clementietoezeggingen als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van deze beleidsregels.
Artikel 17
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Er is een klachtenfunctionaris die klachten behandelt als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Aan de klachtenfunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor handelingen in het kader van het behandelen van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van het toepassen van artikel 9:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 18
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Er is een functionaris verschoningsrecht als bedoeld in artikel 1, onder 11, van de Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren.
2.
Aan de functionaris verschoningsrecht wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op zijn werkterrein als bedoeld in artikel 7 van de Werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren.
Artikel 19
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede voor het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangegane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget.
Bugdethouder Mandaat Euro exclus. BTW Budget voor
Directeur directie Juridische Dienst 115.000 Juridisch advies en procesvertegenwoordiging Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers
Directeur directie Mededinging 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Directeur directie Regulering Energie 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend en Vervoer onderzoek en inhuur
Directeur directie Bedrijfsvoering 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Chief Economist 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Hoofd S&C 50.000 Inhuur specialisten: brochures; communicatieactiviteiten; vertalingen; foto’s
Clustermanager HRM 50.000 Lidmaatschappen; vergoeding telefoonkosten
Clustermanager I&A 50.000 Automatisering; hardware; software; inhuur specialisten: programmeren
Clustermanager DIV 5.000 Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur
Clustermanager FM 5.000 Op eigen werkterrein
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 20
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de medewerkers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit werkzaam bij de directie Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 21
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdeel b tot en met g, genoemde onderdelen, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van ontslag, bedoeld in artikel 94 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
2.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdeel b tot en met g, genoemde onderdelen, en hun plaatsvervangers, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
1°. het aanstellen van medewerkers;
2°. het goedkeuren van aanvragen tot wijzigingen in de arbeidsduur van medewerkers met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
3°. het verlenen van toestemming voor interim functievervulling en het aangaan van desbetreffende overeenkomsten;
4°. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;
5°. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers;
6°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;
7°. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel;
8°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel;
9°. het aangaan van stageovereenkomsten;
10°. het doen van uitgaven voor aardigheidjes;
11°. het doen van uitgaven ten behoeve van representatie;
12°. het toekennen van eenmalige toeslagen van maximaal € 500 netto aan medewerkers in het kader van ‘bewust belonen’;
13°. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer.
Artikel 22
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met g genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers en de bij de onderdelen werkzame clustermanagers, en hun plaatsvervangers, wordt voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. het verlenen van vakantie;
b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;
c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;
d. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnen- en buitenland.
Artikel 22a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De artikelen 10, 11, 12, 21 en 22 van dit besluit omvatten, met inachtneming van artikel 6 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, ook de door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan de Raad van Bestuur gemandateerde bevoegdheden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 23
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
De ambtenaren werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de directie Juridische Dienst, zijn aangewezen als:
a. ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet;
b. personen als bedoeld in artikel 1:25a, tweede lid, gelezen in samenhang met artikel 1:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, belast met toezicht op de naleving van artikel 5:88 van die wet;
c. ambtenaren als bedoeld in artikel 15.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet, belast met het toezicht op de naleving van artikel 6a.20, derde lid, van die wet;
d. ambtenaren als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden belast met de uitvoering van het onderzoek als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van die wet;
e. ambtenaren als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Gaswet en artikel 5, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wetten;
f. ambtenaren als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie, belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 2, 4, 5, 6, 7, derde lid, en 9 van die wet.
g. ambtenaren als bedoeld in artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen genoemd in artikel 76, tweede lid, van die wet;
h. ambtenaren als bedoeld in de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet, belast met het toezicht op de naleving van de bepalingen genoemd in de artikelen 45f, eerste lid, en 46, tweede lid, en 45h, eerste lid, van die wet;
i. ambtenaren als bedoeld in artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 8.25d tot en met 8.25h van die wet;
j. ambtenaren als bedoeld in artikel 87, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000, belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste, vijfde en zevende lid, van die wet.
2.
De ambtenaren werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn aangewezen als:
a. functionarissen als bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de Verordening 1/2003 3 , belast met het verlenen van bijstand aan door de Europese Commissie gemachtigde functionarissen en andere begeleidende personen;
b. functionarissen als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Verordening 1/2003, belast met het verrichten van een inspectie op verzoek van de Europese Commissie of andere mededingingsautoriteiten.
Artikel 23a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Programmamanager Inlichtingen, de Inlichtingenrechercheurs en de Informatiespecialist werkzaam bij het cluster Recherche en Inlichtingen van de directie Mededinging, zijn aangewezen als toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Beleidsregel van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met betrekking tot (anonieme) informanten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 24
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van de legitimatiebewijzen van de toezichthoudende ambtenaren en functionarissen als bedoeld in artikel 23 van dit besluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.

§ 4. Overgangs- en slotbepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 25
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005 wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 26
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2009.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 27
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2009.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 29 september 2009
De
Raad van Bestuur
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.