Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Organisatie
+ § 2. Mandaat, volmacht en machtiging
+ § 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 oktober 2009. U leest nu de tekst die gold op 1 oktober 2009.
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 5a en 50, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, artikel 5, vijfde lid, van de Elektriciteitswet 1998, artikel 87, vierde lid en artikel 95, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 70, tweede lid en derde lid, artikel 71, vijfde lid, en artikel 76, derde lid, van de Spoorwegwet, en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;
Besluit:

§ 1. Organisatie

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is samengesteld uit:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
a. de Raad van Bestuur en de rechtstreeks aan de Raad van Bestuur verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;
b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (S&C);
c. de directie Juridische Dienst (JD);
d. de directie Mededinging;
e. de Vervoerkamer (VK);
f. de Energiekamer;
g. de stafafdeling Human Resources Management;
h. de stafafdeling Financieel Economische Zaken;
i. de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;
j. het Economisch Bureau.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Raad van Bestuur voert overleg over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse Mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken met de directeuren en de stafhoofden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet luchtvaart , de Loodsenwet , de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties, de behandeling van bezwaren en beroepen, en het optreden als Amicus Curiae. De Juridische Dienst treedt op als juridische adviseur en verricht uit dien hoofde juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse Mededingingsautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De directie Mededinging is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen, mededingingsbeperkende afspraken, misbruik van economische machtsposities en de toepassing van hoofdstuk 4a, inzake financiële transparantie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het clementiebureau is belast met het toepassen van de Richtsnoeren Clementietoezegging .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste, vijfde en zevende lid, van de Wet personenvervoer 2000, en met het toezicht bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet, artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet luchtvaart en de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving op haar toezichtterreinen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De Energiekamer is belast met taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De in artikel 1, eerste lid, onderdelen g, h en i, genoemde onderdelen zijn belast met taken van respectievelijk personele en organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 10a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Economisch Bureau verricht zaaksgebonden en algemeen economisch onderzoek ten behoeve van de gehele NMa. Het Economisch Bureau adviseert de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd. Het Economisch Bureau participeert in internationale gremia en publiceert wetenschappelijk gefundeerde artikelen op het gebied van de NMa.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een klachtenfunctionaris die klachten behandelt als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 11a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een privilegefunctionaris als bedoeld in artikel 1, onder 12, van de NMa digitale werkwijze 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 12
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De onderdelen van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 13
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de leden van de Raad van Bestuur wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet personenvervoer 2000 , de Wet luchtvaart , de Loodsenwet , de Spoorwegwet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse Mededingingsautoriteit betreffende, indien:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
a. niet gewacht kan worden op een besluit van de Raad;
b. het de schriftelijke afdoening en ondertekening van stukken betreft die voortvloeien uit door de Raad genomen besluiten.
Artikel 14
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
1.
Aan de directeuren van de directie Mededinging, van de Vervoerkamer en van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de Wet openbaarheid van bestuur , de Mededingingswet , de Wet personenvervoer 2000 , de Loodsenwet , de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet .
2.
De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:
a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een (voorlopige) last onder dwangsom;
b. besluiten op grond van artikel 37 Mededingingswet, waarin een vergunning wordt voorgeschreven, en besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 Mededingingswet;
c. beslissingen op bezwaar;
d. regelgeving;
e. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.
3.
In afwijking van het tweede lid, onder c, wordt aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet inhoudende een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur , een beslissing inzake geschilbeslechting, of een beslissing betreffende het opleggen van een bindende aanwijzing, een (voorlopige) last onder dwangsom of een boete.
Artikel 15
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
1.
Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Energiekamer wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met Wet openbaarheid van bestuur , de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet .
2.
De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:
a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een last onder dwangsom met uitzondering van besluiten die in mandaat namens de Minister van Economische Zaken worden genomen;
b. beslissingen op bezwaar;
c, regelgeving;
d. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.
3.
In afwijking van het tweede lid, onderdeel b, wordt aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger mandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaar niet inhoudende een beslissing op grond van de Wet openbaarheid van bestuur , een beslissing inzake geschilbeslechting, of een beslissing betreffende het opleggen van een bindende aanwijzing, een last onder dwangsom of een boete.
4.
De directeur of de plaatsvervangend directeur van de Energiekamer kan ten behoeve van bedrijfsbezoeken machtiging verlenen aan medewerkers van de Energiekamer voor de uitoefening van de bevoegdheid van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet.
Artikel 16
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
1.
Aan de clustermanagers en hun plaatsvervangers bij de directie Mededinging en de Energiekamer en aan de clustermanagers en hun plaatsvervangers bij de Juridische Dienst wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en verrichten van overige handelingen die verband houden met de Mededingingswet , de Wet personenvervoer 2000 , de Wet luchtvaart , de Spoorwegwet , de Loodsenwet , de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie.
2.
De mandaatverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:
a. besluiten betreffende het opleggen van een sanctie of een (voorlopige) last onder dwangsom;
b. beslissingen op bezwaar;
c. regelgeving;
d. besluiten en handelingen inzake de strategische koers en het communicatiebeleid.
3.
Aan het hoofd van de stafdienst Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, aan het hoofd van de stafdienst Audit en aan de clustermanager en zijn plaatsvervanger van het cluster Energie en Vervoer van de Juridische Dienst wordt machtiging verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden van artikel 7 van de Elektriciteitswet 1998 en van artikel 35 van de Gaswet.
Artikel 17
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
1.
Aan de directeur van de directie Mededinging en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 59 van de Mededingingswet.
2.
Aan de directeur van de Vervoerkamer wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van een voornemen als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000 en voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 11.21 van de Wet luchtvaart, in de artikelen 71, vijfde lid, 75 en 76 van de Spoorwegwet en in de artikelen 45f, derde lid, 45g, vierde lid, en 45h, derde lid, van de Loodsenwet.
3.
Aan de directeur van de Energiekamer en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 77k van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 60af van de Gaswet.
Artikel 18
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend om beslissingen te nemen inzake het optreden als Amicus Curiae.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 19
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het voorbereiden en het doen van clementietoezeggingen als bedoeld in punt 19 van de Richtsnoeren Clementietoezegging .Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 19a
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de klachtenfunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor handelingen in het kader van het behandelen van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van het toepassen van artikel 9:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 19b
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de privilegefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op zijn werkterrein als bedoeld in artikel 6 van de NMa digitale werkwijze 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 20
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede voor het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangedane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget.
Budgethouder Mandaat Euro excl. BTW Budget voor
Directeur Energiekamer 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Directeur Mededinging 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Directeur JD 115.000 Juridisch advies en procesvertegenwoordiging Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers
Directeur Vervoerkamer 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Hoofd S&C 50.000 Inhuur specialisten: brochures, communicatieactiviteiten Vertalingen. Foto’s
Hoofd HRM 50.000 Lidmaatschappen Vergoeding telefoonkosten
Hoofd I&B 50.000 Alles onderstaand
Clustermanager DIV 5.000 Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur
Clustermanager FZ 5.000 Op eigen werkterrein
Clustermanager I&A 5.000 Automatisering; hardware, software
  5.000 Inhuur specialisten: programmeren
Chief Economist 115.000 Beleidsonderbouwend en beleidsondersteunend onderzoek en inhuur
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 21
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De ondertekening van stukken namens de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:
(handtekening)
(naam ondertekenaar)
(functie)Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 22
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de medewerkers van de Nederlandse Mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 23
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
1.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met j, genoemde onderdelen, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
1°. het aanstellen van medewerkers;
2°. het verlenen van ontslag, bedoeld in artikel 94 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.
2.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met k, genoemde onderdelen, en hun plaatsvervangers, wordt, binnen het door de Raad vastgestelde werkplan en binnen het door de Raad daartoe vastgestelde budget, voor de onder hen ressorterende medewerkers mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:
1°. het goedkeuren van aanvragen tot wijzigingen in de arbeidsduur van medewerkers met uitzondering van aanvragen bedoeld in artikel 21, tweede lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
2°. het verlenen van toestemming voor interim functievervulling en het aangaan van desbetreffende overeenkomsten;
3°. het beslissen op een aanvraag in het kader van de geldende regels inzake scholingsfaciliteiten, inclusief het verlenen van studieverlof;
4°. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers;
5°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van medewerkers;
6°. het aangaan van verplichtingen inzake het aantrekken van servicekrachten;
7°. verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het aantrekken van servicekrachten;
8°. het aangaan van stageovereenkomsten;
9°. het doen van uitgaven voor aardigheidjes;
10°. het doen van uitgaven ten behoeve van representatie;
11°. het toekennen van eenmalige toeslagen van maximaal 500 Euro netto aan medewerkers in het kader van ‘bewust belonen’;
12°. het nemen van beslissingen inzake het woon-werkverkeer;
13°. het accorderen van buitenlandse dienstreizen en van reiskostendeclaraties buitenland.
Artikel 24
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeuren en hoofden van de in artikel 1, onderdelen b tot en met j genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers, de bij de onderdelen werkzame clustermanagers en hoofden van stafdiensten wordt voor de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
a. het verlenen van vakantie;
b. het verlenen van kort buitengewoon verlof;
c. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;
d. het accorderen van binnenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties binnenland.

§ 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 25
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet , worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 26
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 5, vierde lid, en artikel 59, eerste lid, van de Gaswet en artikel 5, vierde lid, van de Elektriciteitswet 1998, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wetten, worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit, met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 27
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 45b, eerste lid, en 45i, eerste lid, van de Loodsenwet, artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet en artikel 11.14a van de Wet luchtvaart worden aangewezen de ambtenaren die werkzaam zijn bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit met uitzondering van de ambtenaren werkzaam bij de Juridische Dienst.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 28
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van de legitimatiebewijzen van de toezichthoudende ambtenaren als bedoeld in de artikelen 25, 26 en 27 van dit besluit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.

§ 4. Slotbepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 29
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Artikel 30
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.
Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 juli 2005.
De
Raad van Bestuur
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 14819, datum inwerkingtreding 02-10-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-10-2009.