{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Organisatie
+ § 2. Mandaat, volmacht en machtiging
+ § 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 87, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000 en artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;
Besluit:
1.
De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is, overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen schema, samengesteld uit:
a. de directeur-generaal en de rechtstreeks aan hem verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;
b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (S&C);
c. de Juridische Dienst (JD);
d. de directie Concurrentietoezicht (CT);
e. de directie Concentratiecontrole (CoCo);
f. de Vervoerkamer(VK);
g. de stafafdeling Human Resources Management;
h. de stafafdeling Financieel Economische Zaken;
i. de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;
j. het clementiebureau.
2
Tevens maakt de Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 als kamer deel uit van de Nederlandse mededingingsautoriteit.
Artikel 2
De directeur-generaal voert over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse mededingingsautoriteit en over de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken overleg in het managementteam.
Artikel 3
De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit en met de interne en externe communicatie.
Artikel 4
De directie Concurrentietoezicht is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake kartels en economische machtsposities.
Artikel 5
De directie Concentratiecontrole is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen.
Artikel 6
De Vervoerkamer is belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, en met het toezicht als bedoeld in de artikelen 70 en 71 van de Spoorwegwet. Tevens adviseert de Vervoerkamer de Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van op te stellen wet- en regelgeving ten aanzien van het spoor, ten aanzien van de luchthaven Schiphol en ten aanzien van het loodswezen.
Artikel 7
Het clementiebureau is belast met het toepassen van de Richtsnoeren Clementietoezegging.
Artikel 8
De Dienst uitvoering en toezicht energie is belast met taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet .
Artikel 9
De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaren en beroepen. Hij behandelt tevens bezwaren en beroepen op het gebied van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en verricht juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse mededingingsautoriteit.
Artikel 10
De in artikel 1, eerste lid, onderdelen g, h en i genoemde onderdelen zijn belast met taken van respectievelijk personele, financiële, organisatorische en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.
Artikel 11
De onderdelen van de Nederlandse mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.
Artikel 12
Aan de plaatsvervangend directeurgeneraal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet , de Elektriciteitswet 1998 , de Gaswet , de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse mededingingsautoriteit betreffende.
Artikel 13
Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole, van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet , de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet .
Artikel 14
Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de artikelen 16 en 44 van de Gaswet.
Artikel 15
Aan de cluster- en taakgroepmanagers bij de directie Concurrentietoezicht en hun plaatsvervangers en aan de clustermanagers bij de Juridische Dienst wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie of dienst.
Artikel 16
Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole, van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Mededingingswet , de Wet personenvervoer 2000 en de Spoorwegwet .
1.
Aan de directeur van de directie Concurrentietoezicht en zijn plaatsvervanger wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 59 van de Mededingingswet.
2.
Aan de directeur van de Vervoerkamer wordt machtiging verleend tot het ondertekenen van een voornemen als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wet personenvervoer 2000, en tot het ondertekenen van rapporten als bedoeld in de artikelen 71, vijfde lid, en 76, derde lid, van de Spoorwegwet.
Artikel 18
Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet .
Artikel 19
Aan de clementiefunctionaris wordt mandaat en machtiging verleend voor het (laten) voorbereiden en het nemen van clementietoezeggingen als bedoeld in punt 19 van de Richtsnoeren Clementietoezegging.
Artikel 20
Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt volmacht en machtiging verleend tot het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede tot het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangedane verplichtingen voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan.
Budgethouder Mandaat Euro excl. BTW Budget voor
Directeur DTe 115.000 Economische onderzoeken Inhuur specialisten: certificering, audits
Directeur Coco 50.000 Economische onderzoeken Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden Inhuur specialisten
Directeur CT 50.000 Economische onderzoeken Inhuur specialisten Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden Reis- en verblijfskosten bedrijfsonderzoeken
Taakgroepmanager Bouw 25.000 Economische onderzoeken
Directeur JD 50.000 Juridisch advies (waaronder Landsadvocaat) Inhuur specialisten; tolken, verslagleggers Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden
Directeur Vervoerkamer 50.000 Economische onderzoeken Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden
Hoofd S&C 50.000 Inhuur specialisten: brochures, communicatie activiteiten Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden Vertalingen. Foto’s
Hoofd HRM 50.000 Privé lidmaatschappen Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden Vergoeding telefoonkosten
Hoofd I&B 50.000 Alles onderstaand Inhuur tijdelijke medewerkers voor maximaal drie maanden
Clustermanager DIV 5.000 Digitale bestanden, bibliotheek en literatuur (voorzieningen)
Clustermanager FZ 5.000 Op eigen werkterrein
Clustermanager I&A 5.000 Automatisering; hardware, software Inhuur specialisten: programmeren
Alle directeuren en stafhoofden   Reiskosten, opleidingen, representatie en aardigheidjes
Artikel 21
De ondertekening van stukken namens de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:
De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
voor deze:
(handtekening)
(naam ondertekenaar)
(functie)
Artikel 22
Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend de directeurgeneraal te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Artikel 23
Aan de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onderdelen b tot en met i en tweede lid genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers, de bij de onderdelen werkzame cluster- en taakgroepmanagers en de hoofden van de stafafdelingen wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de onder hen ressorterende medewerkers.
Artikel 24
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet, worden aangewezen:
a. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht met uitzondering van de directeur;
b. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole;
c. de medewerkers van de stafafdeling Informatiemanagement en Beheer;
d. de medewerkers van de Vervoerkamer.
Artikel 25
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet, worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie.
Artikel 26
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van artikel 69, eerste en vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, en als ambtenaren als bedoeld in artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet, worden aangewezen:
a. de medewerkers van de Vervoerkamer;
b. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht, met uitzondering van de directeur;
c. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole, met uitzondering van de directeur.
Artikel 27
De directeur-generaal benoemt één of meer clementiefunctionarissen.
Artikel 28
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2004.
Artikel 29
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2004.
Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 30 augustus 2004.
directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.