{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Organisatie
+ § 2. Mandaat, volmacht en machtiging
+ § 3. Aanwijzing bevoegde ambtenaren
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 59, eerste lid, van de Gaswet en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ,
Besluit: 01035074
1.
De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) is, overeenkomstig het in de bijlage bij dit besluit opgenomen schema, samengesteld uit:
a. de directeur-generaal en de rechtstreeks aan hem verbonden adviseurs en ondersteunende medewerkers;
b. de stafafdeling Strategie en Communicatie (SenC);
c. de directie Concurrentietoezicht (CT);
d. de directie Concentratiecontrole (CoCo);
e. de Juridische Dienst (JD);
f. de directie Intern Beleid en Beheer (IBB).
2.
Tevens maakt de Dienst uitvoering en toezicht energie (DTe) overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 als kamer deel uit van de Nederlandse mededingingsautoriteit
Artikel 2
De directeur Concurrentietoezicht is tevens plaatsvervangend directeur-generaal.
1.
De directeur-generaal voert over de algemene gang van zaken binnen de Nederlandse mededingingsautoriteit en de uitvoering van zijn daarop betrekking hebbende leidinggevende taken overleg in het directieteam NMa.
2.
In het directieteam NMa hebben, naast de directeur-generaal als voorzitter, zitting de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onder b tot en met f, en tweede lid genoemde onderdelen. Het hoofd van de stafafdeling Strategie en Communicatie is secretaris van het directieteam NMa. Hij wordt als zodanig bijgestaan door de directiesecretaresse.
Artikel 4
De stafafdeling Strategie en Communicatie is met name belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit en met de in- en externe communicatie.
Artikel 5
De directie Concurrentietoezicht is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake kartels en economische machtsposities.
Artikel 6
De directie Concentratiecontrole is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake concentraties van ondernemingen.
Artikel 7
De Dienst uitvoering en toezicht energie is belast met taken ter uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet .
Artikel 8
De Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Mededingingswet met name belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaren en beroepen. Hij behandelt tevens bezwaren en beroepen op het gebied van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en verricht juridische werkzaamheden van algemene aard ten behoeve van de gehele Nederlandse mededingingsautoriteit.
Artikel 9
De directie Intern Beleid en Beheer is belast met taken van personele, financiële, organisatorische en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de Nederlandse mededingingsautoriteit met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde eisen.
Artikel 10
De onderdelen van de Nederlandse mededingingsautoriteit verrichten hun taken, met inachtneming van de daaraan bij de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming.
Artikel 11
Aan de plaatsvervangend directeur-generaal wordt mandaat, ondervolmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden inzake de Mededingingswet , de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en voor alle andere aangelegenheden de Nederlandse mededingingsautoriteit betreffende.
Artikel 12
Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole en van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet , artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19, eerste lid, van de Gaswet.
Artikel 13
Aan de directeur en de plaatsvervangend directeur van de Dienst uitvoering en toezicht energie wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Gaswet met uitzondering van artikel 19, eerste lid, van die wet.
Artikel 14
Aan de cluster- en taakgroepmanagers bij de directie Concurrentietoezicht en de clustermanagers bij de Juridische Dienst wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op grond van de Mededingingswet met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken directie of dienst.
Artikel 15
Aan de directeuren van de directies Concurrentietoezicht en Concentratiecontrole en van de Juridische Dienst en hun plaatsvervangers wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Mededingingswet , artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 19, eerste lid, van de Gaswet. Dit mandaat geldt niet indien het besluit waartegen het bezwaar is gericht, door de betrokkene zelf in mandaat is genomen.
Artikel 16
Aan de directeur van de Juridische Dienst en zijn plaatsvervanger wordt mandaat en ondermandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de Elektriciteitswet , met uitzondering van artikel 51, en de Gaswet , met uitzondering van artikel 19, eerste lid.
Artikel 17
Aan de in de onderstaande tabel vermelde functionarissen en hun plaatsvervangers wordt ondervolmacht verleend tot het aangaan van financiële verplichtingen zoals benoemd in de tabel, voor zover deze per verplichting het in de tabel aangegeven bedrag niet te boven gaan, alsmede tot het nemen van beslissingen op verzoeken om betaling voortvloeiend uit eerder door hen aangegane verplichtingen, voor zover deze per betaling het aangegeven bedrag niet te boven gaan.
Functionaris Verplichtingen Bedrag
tot 1-1-2002 vanaf 1-1-2002
           
Directeur DTe Onderzoeksopdrachten f 250.000,00 115.000,00
  Opvragen informatie, vertaalopdrachten, verslaglegging bijeenkomsten   5.000,00   2.500,00
Directeuren CT, CoCo, JD Onderzoeksopdrachten en juridisch advies   50.000,00   25.000,00
  Opvragen informatie, vertaalopdrachten, verslaglegging bijeenkomsten   5.000,00   2.500,00
Hoofd S&C op eigen werkterrein   50.000,00   25.000,00
Communicatie adviseur op eigen werkterrein   2.500,00   1.500,00
Directeur IBB Alle   100.000,00   50.000,00
Clustermanager human resources management op eigen werkterrein   50.000,00   25.000,00
Medewerker personeel en opleidingen opleidingen, seminars e.d   5.000,00   2.500,00
Coördinator facilitaire zaken op eigen werkterrein   10.000,00   5.000,00
Coördinator informatiemanagement en automatisering aanschaf automatiseringsmiddelen   2.500,00   1.500,00
Eerste medewerker bibliotheek Aanschaf boeken en tijdschriften   2.500,00   1.500,00
Medewerkers directie CT belast met toezichthoudende taken Opvragen informatie bij Kamers van Koophandel   275,00   125,00
Taakgroepmanagers Onderzoeksopdrachten       € 12.500
Artikel 18
De ondertekening van stukken namens de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit vindt als volgt plaats:
De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit,
voor deze:
(handtekening)
(naam ondertekenaar)
(functie).
Artikel 19
Aan de medewerkers van de Nederlandse mededingingsautoriteit werkzaam bij de Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële medewerkers, wordt machtiging verleend de directeur-generaal te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.
Artikel 20
Aan de hoofden van de in artikel 1, eerste lid, onder b tot en met f, en tweede lid genoemde onderdelen, hun plaatsvervangers en de bij die onderdelen werkzame cluster- en taakgroepmanagers wordt onder- mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof en zwangerschapsen bevallingsverlof aan hun medewerkers.
Artikel 21
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens die wet , worden aangewezen:
a. de medewerkers van de directie Concurrentietoezicht met uitzondering van de directeur;
b. de medewerkers van de directie Concentratiecontrole;
c. de medewerkers van de directie Intern Beleid en Beheer in het bijzonder belast met informatisering en automatisering.
Artikel 22
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Gaswet, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de aldaar bedoelde onderdelen van die wet , worden aangewezen de medewerkers van de Dienst uitvoering en toezicht energie.
Artikel 23
Het Besluit mandaat en volmacht Nederlandse mededingingsautoriteit 1999, het Besluit mandaat Gaswet, het Besluit ondermandaat NMa en het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Mededingingswet worden ingetrokken.
Artikel 24
Dit besluit zal worden bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 25
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa.
Den Haag, 5 juli 2001.
De
directeur-generaal