Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De Taskforce Zorg
+ Hoofdstuk 3. Werkterrein
+ Hoofdstuk 4. Publiekrechtelijke rechtshandelingen
+ Hoofdstuk 5. Privaatrechtelijke rechtshandelingen
+ Hoofdstuk 6. P&O aangelegenheden
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 april 2018. U leest nu de tekst die gold op 5 april 2018.
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 5 november 2015, ACM/DJZ/2015/206393, houdende regels inzake organisatie, mandaat, volmacht en machtiging betreffende werkzaamheden van de Taskforce Zorg (Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg)
De Autoriteit Consument en Markt,
Gezien de goedkeuring van de Minister van Economische Zaken;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 2, tweede lid, en 5 tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en artikel 7, derde en vierde lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Autoriteit Consument en Markt;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. ACM-organisatie: de organisatie van het personeel als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
c. Taskforce Zorg: de tijdelijke organisatorische eenheid binnen de ACM-organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het markttoezicht van ACM in de zorgsector.
d. verordening 1/2003: Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEG 2003, L1);
e. verordening 139/2004: Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (PbEU L24/14);
f. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 ;
g. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement .
1.
De Taskforce Zorg is een tijdelijk organisatieonderdeel van de ACM-organisatie.
2.
De Taskforce Zorg staat onder leiding van een programmadirecteur. De programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt bij de uitvoering van zijn taken bijgestaan door een of meerdere teammanagers.
3.
De Taskforce Zorg verricht haar taken, met inachtneming van de daaraan bij of krachtens de wet gestelde grenzen, in onderlinge samenwerking en afstemming met de andere organisatieonderdelen van de ACM-organisatie, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013.
Artikel 3
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.6 van het Besluit organisatie, volmacht en machtiging ACM 2013, behoren tot het werkterrein van de Taskforce Zorg, voor zover opgedragen aan de ACM, de uitvoering en toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens verordening 1/2003, verordening 139/2004 en de Mededingingswet , voor zover het gaat om de behandeling van aangelegenheden die betrekking hebben op het markttoezicht van de ACM in de zorgsector.
Artikel 4
Tot het werkterrein van de Taskforce Zorg behoort ook het behandelen van verzoeken om openbaarmaking van besluiten en andere documenten, voor zover die betrekking hebben op haar werkterrein.
Artikel 5
Bij of krachtens dit besluit verleend mandaat, volmacht en machtiging heeft geen betrekking op:
a. het nemen van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete;
b. het nemen van besluiten op grond van de artikelen 40, 41, 44, 45 en 46 van de Mededingingswet;
c. het nemen van besluiten die voorbereid zijn met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
d. het vaststellen van regelgeving.
1.
Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, met inachtneming van artikel 5, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen op het werkterrein van de Taskforce Zorg.
2.
Het mandaat, volmacht en machtiging, bedoeld in het eerste lid, voor het verrichten van marktonderzoeken en het opstellen van rapportages wordt uitsluitend verleend aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg.
Artikel 7
Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht en het openbaar maken van besluiten en andere documenten.
Artikel 8
Aan de programmadirecteur en de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, op hun werkterrein en binnen het door de ACM vastgestelde budget, volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen met betrekking tot beleidsonderzoek en de inhuur van specialisten, voor zover deze het bedrag van € 134.000 exclusief BTW per verplichting niet te boven gaan.
1.
Aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt voor de onder hem ressorterende medewerkers voor wie schaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:
a. het verlenen van verlof;
b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;
c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties.
2.
Aan de programmadirecteur van de Taskforce Zorg wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers voor wie salarisschaal 14 of lager van bijlage B van het BBRA , respectievelijk voor functies waarvoor die salarisschalen gelden, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:
a. het verlenen van verlof;
b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;
c. het accorderen van binnen- en buitenlandse dienstreizen en reisdeclaraties;
d. het aanstellen in vaste dienst of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste en tijdelijke aanstellingen;
e. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;
f. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;
g. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;
h. het toekennen van beloningen.
Artikel 10
Aan de teammanagers van de Taskforce Zorg wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers voor wie salarisschaal 14 of lager van bijlage B van het BBRA geldt, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten inhoudende:
a. het verlenen van verlof;
b. het verlenen van zwangerschapsverlof- en bevallingsverlof;
c. het accorderen van binnenlandse- en buitenlandse dienstreizen en reiskostendeclaraties.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM werkzaamheden Taskforce Zorg.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 november 2015
De Autoriteit Consument en Markt,
bestuursvoorzitter
bestuurslid
bestuurslid