Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Opleidingseisen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit opleidingseisen apotheker

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 september 1997, houdende regels inzake de opleiding tot apotheker (Besluit opleidingseisen apotheker)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 1997, CSZ/BenO-97657;
Gelet op artikel 22 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
Gezien het advies van de Raad voor de beroepen in de individuele gezondheidszorg (advies van 15 mei 1996, B4/'96);
De Raad van State gehoord (advies van 28 april 1997, no.W13.97.0035);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 augustus 1997, CSZ/BO 9713645;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ;
a. geneesmiddel: een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet;
c. medisch hulpmiddel: medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet op de medische hulpmiddelen.
Artikel 2
Om in het krachtens artikel 3 van de wet ingestelde register van apothekers te kunnen worden ingeschreven, is vereist het bezit van een door een universiteit als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek uitgereikt getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg het examen heeft afgelegd ter afsluiting van een opleiding tot apotheker die voldoet aan de artikelen 3 en 4 van dit besluit.
1.
De opleiding tot apotheker omvat theoretisch en praktisch onderwijs alsmede een stage van ten minste 6 maanden in een openbare apotheek of een ziekenhuisapotheek.
2.
Het theoretische en praktische onderwijs omvat ten minste de volgende vakken:
a. biologie;
b. natuurkunde;
c. algemene, anorganische, organische en analytische scheikunde, daaronder begrepen de analyse van biologisch materiaal;
d. farmaceutische scheikunde, daaronder begrepen de geneesmiddelenanalyse;
e. biochemie, medische biochemie daaronder begrepen;
f. anatomie, fysiologie, pathologie en klinische chemie;
g. medische terminologie;
h. microbiologie;
i. farmacologie, met inbegrip van farmacokinetiek, farmacotherapie, en klinische farmacie;
j. farmaceutische technologie en biofarmacie;
k. toxicologie;
l. farmacognosie;
m. beroepsethiek;
n. informatisering.
Artikel 4
De opleiding tot apotheker is zodanig ingericht dat de betrokkene:
a. voldoende kennis verwerft:
1°. van in de handel gebrachte geneesmiddelen en de voor hun bereiding gebruikte substanties, alsmede van de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische vorm;
2°. van de natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelen;
3°. van het metabolisme, de uitwerking van geneesmiddelen, de werking van toxische stoffen en het gebruik van geneesmiddelen;
4°. om wetenschappelijke gegevens omtrent geneesmiddelen te kunnen beoordelen en op grond daarvan ter zake dienende inlichtingen te kunnen verstrekken;
5°. van de regelgeving, voor zover van belang voor de farmaceutische beroepsuitoefening;
6°. van medische hulpmiddelen, voor zover van belang voor de farmaceutische beroepsuitoefening;
7°. van de structuur en de financiering van de gezondheidszorg;
8°. van het opslaan, bewaren en distribueren van geneesmiddelen;
9°. van informatie- en registatiesystemen;
b. voldoende vaardigheid verwerft in:
1°. het communiceren en samenwerken met andere werkers in de gezondheidszorg;
2°. het geven van voorlichting en advies omtrent het gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners en patiënten;
3°. de praktijkvoering als apotheekhoudende;
4°. de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische vorm.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit opleidingseisen apotheker.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 september 1997
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de zevende oktober 1997
De Minister van Justitie,