{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Naam en (beeld)merk
Artikel 3. Diensten
Artikel 4. Duur
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.
Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 mei 2005 houdende ontheffing van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet in verband met de vermeldingen en vertoningen van namen, (beeld)merken of diensten van publieke omroepinstellingen (Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op artikel 52, derde lid, van de Mediawet;
Gelet op artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 februari 1988 (Stcrt. 49);
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Europese richtlijn: Richtlijn 97/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten;
b. de wet: de Mediawet ;
c. de richtlijn: Richtlijn neven- en verenigingsactiviteiten publieke omroep 1999;
d. omroepinstelling: instelling die zendtijd heeft verkregen;
e. programma-aankondiging: aankondiging van een omroepinstelling in verband met de eigen programma’s.
1.
Aan omroepinstellingen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet, voor het vermelden of tonen van:
de naam of het (beeld)merk van de omroepinstelling,
de naam of het (beeld)merk van de door deze omroepinstelling uitgezonden of uit te zenden programmaonderdelen, en
de naam en het (beeld)merk van de 3 televisieprogrammanetten en 5 radioprogrammanetten.
Deze vermelding of vertoning mag niet eveneens een vermijdbare vermelding of vertoning van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van een derde bevatten.
2.
In afwijking van het eerste lid mag een vermelding of vertoning een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van een derde bevatten, indien de vermelding of vertoning wordt gedaan in een programma-aankondiging van een programmaonderdeel bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement.
3.
Het eerste en tweede lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op programma-aankondigingen van programmaonderdelen die op één van de andere televisie- en radioprogrammanetten worden uitgezonden, indien en voor zover deze niet de vorm van een reclameboodschap hebben.
1.
Aan omroepinstellingen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in de eerste volzin van het tweede lid van artikel 52 van de Mediawet, voor het tonen en vermelden van diensten in het eigen programma van de omroepinstelling onder de voorwaarden dat:
a. de dienst een eigen dienst is van de omroepinstelling;
b. deze dienst rechtstreeks van het programmaonderdeel is afgeleid;
c. deze dienst specifiek tot doel dient om het kijkerspubliek volop van het programmaonderdeel te laten profiteren of interactief erbij te betrekken, en,
d. deze vermelding of vertoning niet eveneens een vermelding of vertoning van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van een derde bevat die is betrokken bij de totstandkoming van de dienst.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.
2.
Dit besluit geldt voor een periode van twee jaar en vervalt op 1 juli 2007.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep.
2.
Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media,
De
voorzitter
De
commissaris