{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de directeur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst van 2 maart 2013, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013)
De directeur Stichting Bloembollenkeuringsdienst,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de minister de Minister van Economische Zaken;
b. de BKD: de Stichting Bloembollenkeuringsdienst;
c. de wet: de Plantenziektenwet ;
d. het besluit: het Besluit bestrijding schadelijke organismen ;
e. de regeling: de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten .
1.
Aan het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit, hoofd buitendienst, teamleiders buitendienst, de keurmeester, de teamleider service center en de medewerkers service center van de BKD wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:
a. de vergunning voor het elektronisch aanvragen van inspecties, bedoeld in artikel 20a, eerste lid, van de regeling;
b. de mededelingen en aanzeggingen, op grond van het besluit , indien de BKD de vondst zelf mag afhandelen;
c. het besluit, bedoeld in artikel 2 van de Regeling bestrijding schadelijke organismen, indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
d. de toestemmingen en de aanwijzingen, op grond van het besluit , indien de keuringsdienst de vondst zelf mag afhandelen;
e. de registratie, bedoeld in artikel 17, dan wel de doorhaling van de registratie, bedoeld in artikel 19, van de regeling;
f. het aanmaken, drukken of nadien bewaren van plantenpaspoorten, als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de regeling;
g. het gebruiken van plantenpaspoorten als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de regeling;
2.
Aan het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit wordt machtiging verleend voor de uitgifte van legitimatiebewijzen aan de medewerkers van de BKD die zijn aangewezen als toezichthouder bedoeld in artikel 10 van de wet.
3.
Aan het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD wordt tevens, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel 19 van de Landbouwkwaliteitswet, aangaande het teeltmateriaal van bloembollen alsmede de hiermee samenhangende besluiten.
4.
Aan het hoofd keuringsbeleid en kwaliteit en het hoofd buitendienst van de BKD wordt voorts, ieder voor zich, machtiging verleend voor het besluit tot toepassing van artikel 12 van de wet voor zover het de verplichting tot het verlenen van medewerking van een krachtens artikel 10 van de wet aangewezen functionaris.
5.
Aan het hoofd buitendienst, de teamleiders buitendienst, de teamleider service center, de medewerkers service center, de medewerkers keuringsbeleid en kwaliteit, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met:
a. de verklaring, bedoeld in artikel 12, tiende lid, van de regeling;
b. het plantenpaspoort, bedoeld in artikel 6 van de regeling;
c. de verklaring, bedoeld in artikel 12b van het besluit;
d. de routinematige monitoring op de aanwezigheid van schadelijke organismen op grond van artikel 3 van de wet en het op verzoek van de minister verrichten van overige werkzaamheden die verband houden met de aanwezigheid van een schadelijk organisme.
6.
Aan de teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het kenmerken of het onder verzegeling brengen als bedoeld in artikel 15 van het besluit.
7.
Aan de teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt tevens, ieder voor zich, machtiging verleend voor het mededelen van de uitslagen van de onderzoeken als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de regeling.
8.
Aan de teamleiders buitendienst, de keurmeesters en de assistent-keurmeesters van de BKD wordt voorts, ieder voor zich, machtiging verleend voor het verrichten van overige handelingen als bedoeld in artikel 20b van de regeling.
1.
Aan het hoofd financiën van de BKD wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen voor de verrichte werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, f, i en j, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013, en het tweede lid, die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.
2.
Aan het hoofd financiën van de BKD wordt tevens mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het verzenden van facturen voor de afgifte van een fytosanitair certificaat en het eindonderzoek van de voor export gereedstaande zending die zijn gebaseerd op door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.
3.
Aan het hoofd financiën van de BKD wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verzenden van facturen voor de verrichte werkzaamheden voor het doen van bijschrijvingen op een certificaat ten behoeve van zendingen van producten die onder de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wildlevende dier- en plantensoorten (Trb.  50 (1973) nr. 22) vallen die zijn gebaseerd op de door de minister vastgestelde tarieven als bedoeld in artikel 6a van de wet.
Artikel 4
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2013.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Stichting Bloembollenkeuringsdienst 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Lisse, 2 maart 2013
De directeur Bloembollenkeuringsdienst,