Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Begripsbepalingen
Artikel 2. : Verlening van ondermandaat
Artikel 3. : Begrenzing van het mandaat
Artikel 4. : Informatieplicht
Artikel 5. : Volmacht en machtiging
Artikel 6. : Overige bepalingen
Artikel 7. : Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het bestuur van de huurcommissie, van 3 juli 2013 nr. MA/2013/028/UP, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013)
Het bestuur van de huurcommissie,
Gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2013,
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001,
Gelet op het Organisatiebesluit administratieve ondersteuning huurcommissie 2013,
Besluit:
Artikel 1. : Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
b. minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
c. wet: de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ;
d. huurcommissie: de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, van de wet;
e. bestuur: het bestuur van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
f. voorzitter: de voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
g. plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
h. administratieve ondersteuning: de administratieve ondersteuning van de huurcommissie, bedoeld in de artikelen 3c en 3h, van de wet;
i. functionaris: een functionaris van de administratieve ondersteuning;
j. Middenmanager (schaal 13 en 14): De middenmanager Geschilbeslechting en de middenmanager Bestuursbureau, bedoeld in het Organisatiebesluit administratieve ondersteuning huurcommissie 2013. Een functionaris die door de voorzitter tijdelijk is belast met de dagelijkse leiding van een afdeling, wordt in het kader van dit besluit gelijk gesteld aan een middenmanager en
k. managementondersteuner: een functionaris met de functie managementassistent van het Bestuursbureau als bedoeld in het Organisatiebesluit administratieve ondersteuning huurcommissie 2013.
1.
Aan middenmanagers (schaal 13 en 14) wordt ondermandaat verleend voor:
a. het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aangaan van financiële verplichtingen tot ten hoogste € 15.000,–.
b. het goedkeuren van declaraties van onder hen ressorteerde functionarissen overeenkomstig de geldende wetgeving en regelgeving.
2.
Aan managementondersteuners wordt ondermandaat verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aangaan van financiële verplichtingen tot ten hoogste € 750,–.
1.
De uitoefening van ondermandaat geschiedt binnen de grenzen van de in de wet vastgestelde taken, het bestuursreglement van de huurcommissie, de ter zake geldende overige wetgeving en regelgeving, de beleidsregels van de minister ter aanzien van de uitoefening van de bij of krachtens het Besluit mandaat, volmacht en machtiging huurcommissie verleende bevoegdheden en de functiebeschrijvingen van de functionarissen.
2.
Het besluiten tot en het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, geschiedt met inachtneming van:
a. de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;
b. de aan de ondergemandateerde toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;
c. het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2001 en de aanwijzingen van de directeur FEZ van het ministerie op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving, waaronder artikel 2 van het Besluit taak FEZ, en
d. het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen en de door de minister ter zake gestelde kaders, waaronder de kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding.
Artikel 4. : Informatieplicht
Eenieder aan wie bij dit besluit ondermandaat is verleend, heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens het bestuur.
Artikel 5. : Volmacht en machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
1.
Indien een besluit wordt genomen bij een in dit besluit in ondermandaat verleende bevoegdheid, luidt de ondertekening:
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.
2.
Bij de ondertekening van stukken op grond van volmacht wordt de aanduiding van de minister voorafgegaan door: namens de Staat der Nederlanden.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
2.
Het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie en het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 2012 worden ingetrokken.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging huurcommissie 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 3 juli 2013
Het bestuur van de huurcommissie
voorzitter van de huurcommissie
plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie