{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3. Beleid volgen
Artikel 4. Ondertekening besluiten
Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit ondermandaat RDW inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen van de Dienst Wegverkeer
De Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer
Gelet op het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/29930, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Wegverkeer ter handhaving van de in de ITS-Regeling opgenomen gedelegeerde verordeningen ter uitvoering van richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen (PbEU 2010, L 207) (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen) 1 ,
Overwegende dat het mandaat ziet op het opleggen van een last onder dwangsom, bedoeld in artikel 169 van de Wegenverkeerswet 1994, in geval van herhaaldelijke of voortdurende overtreding van de voorschriften van gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 of gedelegeerde verordening (EU) 886/2013 als bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling, alsmede op het beslissen op bezwaarschriften tegen een opgelegde last onder dwangsom,
Overwegende dat de Minister van Infrastructuur en Milieu in artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen heeft bepaald dat de Algemeen directeur van de Dienst Wegverkeer met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat, volmacht en machtiging kan verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen,
Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is om ondermandaat te verlenen aan de Divisiemanager Registratie & Informatie voor zover het betreft het opleggen van een last onder dwangsom en het Hoofd van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken voor zover het betreft het beslissen op bezwaarschriften tegen een opgelegde last onder dwangsom.
Besluit:
Artikel 1
Aan de Divisiemanager Registratie & Informatie wordt ondermandaat verleend ten aanzien van het opleggen van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 169 van de Wegenverkeerswet 1994, in geval van herhaaldelijke of voortdurende overtreding van de voorschriften van gedelegeerde verordening (EU) 885/2013 of gedelegeerde verordening (EU) 886/2013 als bedoeld in artikel 1.1 van de ITS-Regeling.
Artikel 2
Aan het Hoofd van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken wordt ondermandaat verleend ten aanzien van het beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.
Artikel 3. Beleid volgen
De in dit besluit vermelde functionarissen dienen bij de uitoefening van de bevoegdheden het gestelde in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Wegverkeer inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen , de ITS-regeling en het ter zake vastgestelde beleid in acht te nemen.
Artikel 4. Ondertekening besluiten
De ondertekening van de krachtens het ondermandaat genomen besluiten komt te luiden:
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze:
de Algemeen directeur van de RDW,
namens deze (gevolgd door de functieaanduiding, handtekening en de naam van de ondergemandateerde, gevolmachtigde of gemachtigde functionaris)
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015
2.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat RDW inzake handhaving van de gedelegeerde ITS-verordeningen
Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
1
Stcrt. nr. 8823 van 31 maart 2015
De Algemeen directeur van de RDW,