Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemeen
+ Hoofdstuk 2. Geluidsbelastingkaarten
+ Hoofdstuk 3. Verstrekken van gegevens
+ Hoofdstuk 4. Actieplannen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit omgevingslawaai

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2012.
Besluit van 6 juli 2004, houdende regels met betrekking tot de weergave en de beheersing van omgevingslawaai alsmede inwerkingtreding van de Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van de richtlijn omgevingslawaai (Besluit omgevingslawaai)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 december 2003, kenmerk MJZ2003128216, mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189) en de artikelen 115, 118, vierde lid, 118a, derde lid, 122, vierde lid, en 123b, tweede lid, van de Wet geluidhinder en artikel 8.30a, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 5 april 2004, no. W08.04.0002/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 2 juli 2004, kenmerk MJZ2004067160, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. wet: Wet geluidhinder ;
b. concentratiegebied voor horeca-inrichtingen: een gebied waarvoor een gemeentelijke verordening geldt met zodanige geluidsnormen voor horeca-inrichtingen dat de geluidsbelasting L den op omliggende woningen 55 dB of meer kan bedragen of de geluidsbelasting L night op omliggende woningen 50 dB of meer;
c. concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven: een gebied waarvoor een gemeentelijke verordening geldt met zodanige geluidsnormen voor detailhandel en ambachtsbedrijven dat de geluidsbelasting L den op omliggende woningen 55 dB of meer kan bedragen of de geluidsbelasting L night op omliggende woningen 50 dB of meer;
d. richtlijn omgevingslawaai: richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189);
e. belangrijke weg: krachtens artikel 117, eerste of derde lid, van de wet gepubliceerd deel van een rijksweg of een provinciale weg;
f. belangrijke hoofdspoorweg: krachtens artikel 117, tweede of vierde lid, van de wet gepubliceerd deel van een hoofdspoorweg;
g. agglomeratie: krachtens artikel 117a van de wet als zodanig aangewezen gebied;
h. geluidsbelastingkaart: geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 118 van de wet;
i. geluidsbelastingkaart voor een belangrijke weg of een belangrijke hoofdspoorweg: geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 118, eerste lid, van de wet;
j. geluidsbelastingkaart voor een gemeente: geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 118, tweede lid, van de wet;
k. actieplan: actieplan als bedoeld in artikel 122 van de wet;
l. actieplan voor een belangrijke weg of een belangrijke hoofdspoorweg: actieplan als bedoeld in artikel 122, eerste lid, van de wet;
m. actieplan voor een gemeente: actieplan als bedoeld in artikel 122, tweede lid, van de wet.
Artikel 2
Inrichtingen als bedoeld in artikel 115 van de wet, begripsomschrijving van «verzameling van inrichtingen», onder b, zijn inrichtingen gelegen in concentratiegebieden voor horeca-inrichtingen of detailhandel en ambachtsbedrijven.
Artikel 3
Andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 8a.45, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn: andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 1 van de wet.
Artikel 5
Stille gebieden als bedoeld in artikel 115 van de wet zijn:
a. de krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder b, van de Wet milieubeheer bij provinciale milieuverordening aangewezen gebieden;
b. de krachtens artikel 4.9, derde lid, onder c, van de Wet milieubeheer in de provinciale milieubeleidsplannen aangeduide gebieden waarin de kwaliteit van het milieu in verband met geluid bijzondere bescherming behoeft;
c. de door de tot een agglomeratie behorende gemeenten bij verordening als zodanig aangewezen gebieden.
1.
Een geluidsbelastingkaart bestaat ten minste uit tabellen en uit een of meer geografische kaarten.
2.
De tabellen worden ingedeeld in de volgende geluidsbelastingklassen:
a. voor geluidsbelasting L den : 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, en groter dan of gelijk aan 75 dB;
b. voor geluidsbelasting L night : 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, en groter dan of gelijk aan 70 dB.
1.
In de tabellen van een geluidsbelastingkaart voor een belangrijke weg of een belangrijke hoofdspoorweg worden per geluidsbelastingklasse en per gemeente ten minste aangegeven:
a. het aantal woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan of gelijk is aan:
i. 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
b. het aantal bewoners van de onder a bedoelde woningen;
c. indien beschikbaar, een opgave van het aantal woningen dat uit hoofde van de wet , de Woningwet of de Wet luchtvaart is voorzien van extra geluidwering;
d. een opgave van de totale oppervlakte in km² die is blootgesteld aan een geluidsbelasting L den die hoger is dan 55, 65, respectievelijk 75 dB.
2.
De aantallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, zijn exclusief de aantallen binnen agglomeraties en worden afgerond op honderdtallen.
3.
Indien het betrokken bestuursorgaan een geluidsbelastingkaart vaststelt voor meer dan één belangrijke weg onderscheidenlijk voor meer dan één belangrijke hoofdspoorweg, mogen de in het eerste lid bedoelde gegevens worden aangegeven voor de gezamenlijke wegen onderscheidenlijk hoofdspoorwegen.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een belangrijke weg of een belangrijke hoofdspoorweg worden ten minste aangegeven:
a. de ligging van de betrokken weg of hoofdspoorweg;
b. de geluidsbelasting vanwege de betrokken weg of hoofdspoorweg, aangegeven door middel van:
i. contouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. contouren van 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
c. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die zijn gelegen binnen de onder b bedoelde contouren;
d. de grenzen van stille gebieden, voorzover gelegen binnen een afstand van 2,5 km tot de betrokken weg of hoofdspoorweg;
e. de gemeentegrenzen binnen de onder b bedoelde contouren;
f. de grenzen van agglomeraties binnen de onder b bedoelde contouren.
2.
De afstand, bedoeld in het eerste lid, onder d, wordt gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook onderscheidenlijk vanuit de buitenste spoorstaaf.
Artikel 9
Burgemeester en wethouders van een tot een agglomeratie behorende gemeente stellen voor elk van de in artikel 118, tweede lid, van de wet genoemde categorieën van geluidsbronnen een of meer afzonderlijke geluidsbelastingkaarten vast.
1.
In de tabellen van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden per geluidsbelastingklasse ten minste aangegeven:
a. het aantal woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen dat is blootgesteld aan een geluidsbelasting die groter is dan of gelijk is aan:
i. 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
b. het aantal bewoners van de onder a bedoelde woningen;
c. indien beschikbaar, een opgave van het aantal woningen dat uit hoofde van de wet , de Woningwet of de Wet luchtvaart is voorzien van extra geluidwering.
2.
De aantallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, worden afgerond op honderdtallen.
Artikel 11
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden aangegeven:
a. de grenzen van de gemeente;
b. de grenzen van de stille gebieden binnen de gemeente.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden voorts aangegeven:
a. wegen;
b. spoorwegen die niet deel uitmaken van een weg.
2.
Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde geluidsbronnen worden aangegeven:
a. de ligging van de betrokken geluidsbronnen;
b. de geluidsbelasting vanwege de betrokken categorie van geluidsbronnen, aangegeven door middel van:
i. contouren van 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. contouren van 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
voor zover deze contouren zijn gelegen binnen de gemeente;
c. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die zijn gelegen binnen de onder b bedoelde contouren.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden voorts aangegeven luchthavens, voor zover de geluidsbelasting vanwege de luchthaven binnen de gemeente overeenkomt met 55 dB L den of meer dan wel 50 dB L night of meer.
2.
Ten aanzien van een zodanige luchthaven wordt aangegeven:
a. de ligging van de luchthaven;
b. een met het oog op de geluidsbelasting vastgesteld beperkingengebied als bedoeld in hoofdstuk 8 of artikel 10.17 van de Wet luchtvaart;
c. de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de luchthaven, aangegeven door middel van:
i. contouren die overeenkomen met een geluidsbelasting van 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. contouren die overeenkomen met een geluidsbelasting van 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
voorzover deze contouren zijn gelegen buiten de luchthaven;
d. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige bestemmingen die zijn gelegen binnen de onder c bedoelde contouren.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente wordt voorts aangegeven de luchthaven Schiphol, voor zover een of meer van de in het tweede lid, onder c, bedoelde punten zijn gelegen binnen de gemeente.
2.
Ten aanzien van de luchthaven Schiphol wordt aangegeven:
a. de ligging van de luchthaven;
b. de waarde of waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;
c. de punten buiten de luchthaven waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de luchthaven is bepaald;
d. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de luchthaven ondervinden.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden voorts aangegeven de inrichtingen waarop de artikelen 16 en 17 geen betrekking hebben en waarvoor ingevolge de Wet milieubeheer een ten hoogste toegelaten geluidsbelasting geldt die overeenkomt met 55 dB L den of meer dan wel 50 dB L night of meer.
2.
Ten aanzien van zodanige inrichtingen worden aangegeven:
a. de ligging van de inrichting;
b. de waarde van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting;
c. de punten buiten de inrichting waar de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de inrichting is bepaald;
d. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de inrichting ondervinden.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden voorts aangegeven de industrieterreinen die zijn gezoneerd krachtens de wet , voor zover de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de gezamenlijke inrichtingen op het industrieterrein overeenkomt met 55 dB L den of meer dan wel 50 dB L night of meer.
2.
Ten aanzien van zodanige industrieterreinen worden aangegeven:
a. de grenzen van het industrieterrein;
b. de zone rond het industrieterrein, vastgesteld overeenkomstig de wet ;
c. de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de gezamenlijke inrichtingen op het industrieterrein, aangegeven door middel van:
i. contouren die overeenkomen met een geluidsbelasting van 55, 60, 65, 70 en 75 dB L den ;
ii. contouren die overeenkomen met een geluidsbelasting van 50, 55, 60, 65 en 70 dB L night ;
voorzover deze contouren zijn gelegen buiten het industrieterrein;
d. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die zijn gelegen binnen de onder c bedoelde contouren.
1.
Op de geografische kaart of kaarten van een geluidsbelastingkaart voor een gemeente worden voorts aangegeven de concentratiegebieden voor horeca-inrichtingen onderscheidenlijk voor detailhandel en ambachtsbedrijven.
2.
Ten aanzien van zodanige concentratiegebieden worden aangegeven:
a. de grenzen van het concentratiegebied;
b. de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vanwege de betrokken inrichtingen, uitgedrukt in L den en L night ;
c. de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die zijn gelegen binnen het concentratiegebied.
Artikel 18
Bij ministeriële regeling kan voor de toepassing van dit hoofdstuk worden bepaald dat het aantal bewoners van woningen wordt bepaald op basis van een bij die ministeriële regeling vastgesteld gemiddeld aantal bewoners per woning.
Artikel 19
Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de legenda bij de geografische kaarten.
Artikel 20
Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot de opstelling van geluidsbelastingkaarten nadere regels worden gesteld ter uitvoering van door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgestelde richtsnoeren als bedoeld in bijlage IV, onderdeel 9, bij de richtlijn omgevingslawaai.
1.
Aan een verzoek om verstrekking van inlichtingen en gegevens als bedoeld in artikel 118a, eerste of tweede lid, of 123b, eerste lid, van de wet wordt voldaan binnen 3 maanden na de dag waarop het verzoek is ontvangen, dan wel, indien de inlichtingen en gegevens nog niet beschikbaar zijn, onverwijld nadat zij beschikbaar zijn gekomen.
2.
Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke inlichtingen en gegevens desverzocht in elk geval worden verstrekt.
1.
Een actieplan bevat ten minste:
a. een beschrijving van de betrokken categorieën van geluidsbronnen;
b. een vermelding van de bevoegde instantie;
c. een beschrijving van het wettelijke kader met betrekking tot geluidsbelasting;
d. een samenvatting van de gegevens die zijn vervat in de geluidsbelastingkaart of geluidsbelastingkaarten waarop het actieplan berust;
e. een beschrijving van de wijze waarop aan eenieder de gelegenheid is geboden om zienswijzen over het ontwerp van het actieplan naar voren te brengen;
f. een inhoudelijke reactie op de onder e bedoelde zienswijzen;
g. een overzicht van belangrijke infrastructurele werken die zijn voorgenomen in de planperiode;
h. een overzicht van bestaande en in voorbereiding of uitvoering zijnde bron- en overdrachtsmaatregelen met betrekking tot de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen;
i. een overzicht en een beoordeling van het aantal bewoners van woningen dat door geluid ten gevolge van de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord;
j. een schatting van het effect van de voorgenomen maatregelen op het aantal van de onder i bedoelde bewoners van woningen;
k. voor zover beschikbaar en openbaar, financiële informatie met betrekking tot de voorgenomen maatregelen;
l. een evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het vorige actieplan.
2.
Een actieplan bevat voorts een beknopte samenvatting van de in het eerste lid bedoelde aspecten.
3.
Een actieplan voor een gemeente bevat voorts:
a. een beschrijving van de gemeente;
b. een inhoudelijke reactie op de wensen en zienswijze over het ontwerp van het actieplan die door de gemeenteraad ter kennis van burgemeester en wethouders zijn gebracht.
1.
Een actieplan bevat een beschrijving van het beleid voor de eerstkomende vijf jaren en, voor zover dit redelijkerwijs is aan te geven, voor de vijf jaren daarna, om de geluidsbelasting vanwege de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen te beperken.
2.
In de beschrijving van het beleid wordt in elk geval aandacht besteed aan de situaties waarin de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de wet , de Wet luchtvaart dan wel de Wet milieubeheer , vanwege de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen, wordt overschreden.
3.
Afzonderlijk wordt aandacht besteed aan de situaties waarin tevens de waarde wordt overschreden die ingevolge de wet bij de vaststelling van de hogere waarde niet te boven mag worden gegaan.
4.
Voorts wordt in elk geval het beleid ter bescherming van stille gebieden beschreven.
1.
In een actieplan wordt een plandrempel aangegeven, zijnde een daarbij aangegeven geluidsbelasting L den en geluidsbelasting L night , vanwege de betrokken geluidsbron of geluidsbronnen, van de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen dan wel aan de grens van geluidsgevoelige terreinen.
2.
De plandrempel kan voor verschillende categorieën van gevallen verschillend worden vastgesteld.
3.
In het actieplan wordt in elk geval aangegeven welke maatregelen worden overwogen of in uitvoering zijn om te voorkomen of ongedaan te maken dat de plandrempel wordt overschreden.
4.
Het actieplan geeft tevens de planning en de te verwachten effecten van de maatregelen aan.
Artikel 25
Het percentage bewoners van woningen per geluidsbelastingklasse dat door een of meer geluidsbronnen wordt gehinderd of ernstig gehinderd dan wel van wie daardoor de slaap wordt verstoord, wordt bepaald aan de hand van de in een ministeriële regeling opgenomen dosis-effectrelaties.
Artikel 26
Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot actieplannen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van door de Commissie van de Europese Gemeenschappen opgestelde richtsnoeren als bedoeld in bijlage V, onderdeel 4, bij de richtlijn omgevingslawaai.
Artikel 27
Dit besluit en de Wet van 30 juni 2004 tot wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, PbEG L 189 (geluidbelastingkaarten en actieplannen) treden in werking met ingang van 18 juli 2004.
Artikel 28
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit omgevingslawaai.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 juli 2004
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de vijftiende juli 2004
De Minister van Justitie ,