Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit minimumjeugdloon

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 29 juni 1983, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 1983, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid, Afdeling Inkomensbeleid, nr. 97.561;
Gelet op artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ( Stb. 1968, 657);
Gezien het advies van de Stichting van de Arbeid van 9 juni 1983, nr. S.A. 48.261/K/Bu;
De Raad van State gehoord (advies van 23 juni 1983, nr. W 12.83.0331/16.3.25.;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 1983, Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Directie Arbeidsvoorwaarden-, Inkomens- en Vermogensbeleid, Afdeling Inkomensbeleid, nr. 97.809.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Werknemers die de leeftijd van 15 jaar doch niet die van 23 jaar hebben bereikt, hebben de aanspraak, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
1.
Het minimumloon waarop artikel 1 aanspraak geeft, bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdscategorieën het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon, dat geldt ingevolge de artikelen 8, eerste lid en 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag:
de 22-jarigen: 85
de 21-jarigen: 72½
de 20-jarigen: 61½
de 19-jarigen: 52½
de 18-jarigen: 45½
de 17-jarigen: 39½
de 16-jarigen: 34½
de 15-jarigen: 30.
2.
De uit de toepassing van het voorgaande lid voortvloeiende maand- en weekbedragen worden afgerond op een veelvoud van € 0,05; indien het restbedrag € 0,025 of meer bedraagt, geschiedt de afronding naar boven.
Artikel 3
Het Koninklijk besluit van 24 december 1980, houdende vaststelling van een minimumjeugdloonregeling ( Stb. 699) wordt ingetrokken.
1.
In afwijking van het in artikel 2 bepaalde behouden werknemers, die op 30 juni 1983 uit hoofde van de arbeidsovereenkomst waarop hun dienstbetrekking berust aanspraak hebben op een minimumloon berekend volgens het in artikel 3 genoemde Koninklijk besluit, aanspraak op een loon tenminste tot het voor hen op die datum geldende bedrag. Deze aanspraak geldt zolang de overeenkomst waarop de dienstbetrekking berust na 30 juni 1983 voortduurt dan wel gedurende een na die datum aangegane andere overeenkomst waarop een dienstbetrekking in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag berust, doch uiterlijk tot 1 juli 1984.
2.
Indien het minimumloon dat geldt ingevolge de artikelen 8, eerste lid, en 14 van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag met ingang van een na 30 juni 1983 gelegen datum wordt verlaagd, worden de bedragen van het loon waarop ingevolge het eerste lid tenminste aanspraak bestaat, met ingang van dezelfde datum naar evenredigheid verlaagd. Artikel 2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1983.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden naar de Raad van State.
's-Gravenhage, 29 juni 1983
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de negenentwintigste juni 1983
De Minister van Justitie,