Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepaling
+ Hoofdstuk 2. Perioden en termijnen
+ Hoofdstuk 3. Gegevens die moeten worden verstrekt bij een melding
+ Hoofdstuk 4. Wijze van melden
+ Hoofdstuk 5. Het register
+ Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 5 augustus 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen (Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 5 juli 2006, nr. FM 2006-1666 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;
De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2006, no.W06.0270/IV);
Gelet op de artikelen 9 tot en met 15 van Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390/38), en de artikelen 2, tweede lid, tweede volzin, 3, tweede lid, tweede volzin, en vierde lid, tweede volzin, 5, 12 en 16, tiende lid en 17, eerste lid, tweede volzin, van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 24 juli 2006, nr. FM 2006-1794 U, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen .
Artikel 2
Een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, of artikel 3, tweede of vierde lid, van de wet heeft betrekking op een kalenderkwartaal en vindt plaats binnen acht dagen na afloop van het desbetreffende kalenderkwartaal.
1.
Bij een melding als bedoeld in artikel 2 of 3 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de uitgevende instelling;
b. voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister;
c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan.
2.
Bij een melding als bedoeld in artikel 2 van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens:
a. de omvang van het kapitaal op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
b. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van de wet, waarin het kapitaal is verdeeld op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
3.
Bij een melding als bedoeld in artikel 2, tweede lid, eerste volzin, van de wet van wijzigingen die zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal, verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens: de omvang van het kapitaal en het aantal en de soort aandelen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, aan het einde van die kalendermaand.
4.
Bij een melding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, eerste volzin, of tweede lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
5.
Bij een melding als bedoeld in artikel 3, tweede lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
b. indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort stemmen aan het einde van die kalendermaand.
6.
Bij een melding als bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
7.
Bij een melding als bedoeld in artikel 3, vierde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
b. indien de wijzigingen zich hebben voorgedaan in een kalendermaand die niet de laatste maand is van het desbetreffende kalenderkwartaal: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, van de wet aan het eind van die kalendermaand.
Artikel 4
Bij een melding als bedoeld in artikel 4 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de uitgevende instelling;
b. voor zover van toepassing: het nummer van inschrijving van de uitgevende instelling in het handelsregister;
c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
d. de omvang van het kapitaal op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 1°, van de wet waarin het kapitaal is verdeeld op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
f. het aantal en de soort stemmen op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
g. voor zover van toepassing: het aantal en de soort aandelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, onder 2°, van de wet op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
1.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, eerste of tweede lid, of 7, eerste lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. de naam van de aandeelhouder, ook indien deze niet meldingsplichtig is ingevolge artikel 13 van de wet;
c. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. de naam van de uitgevende instelling;
f. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
g. voor zover artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
2.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet vermeldt de meldingsplichtige, indien de melding tevens strekt ter voldoening aan artikel 8, eerste volzin, van de wet, tevens de aard van het bijzondere recht.
3.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op aandelen in een uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet, tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet betrekking heeft;
b. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren; en
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen.
4.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op aandelen in een gelieerde uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet, de volgende gegevens:
a. de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e;
b. het aantal en de soort aandelen in de gelieerde uitgevende instelling waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
c. het aantal en de soort aandelen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet betrekking had;
d. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
e. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen:
f. de naam van de gelieerde uitgevende instelling; en
g. voor zover artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
5.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op stemmen in een uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zevende lid, eerste volzin, van de wet, tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort stemmen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zevende lid, van de wet betrekking heeft;
b. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende stemmen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren; en
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen.
6.
Bij een melding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op stemmen in een gelieerde uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zevende lid, eerste volzin, van de wet, de volgende gegevens:
a. de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e;
b. het aantal en de soort stemmen in de gelieerde uitgevende instelling waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
c. het aantal en de soort stemmen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zevende lid, eerste volzin, van de wet betrekking heeft;
d. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende stemmen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
e. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen:
f. de naam van de gelieerde uitgevende instelling; en
g. voor zover artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
1.
Bij een melding als bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. de naam van de aandeelhouder, ook indien deze niet meldingsplichtig is ingevolge artikel 13 van de wet;
d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. de naam van de uitgevende instelling; en
f. het aantal en de soort aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling, alsmede de aard van dit bijzondere recht, waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
2.
Bij een melding als bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding tevens strekt ter voldoening aan artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet tevens het volgende gegeven: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
3.
Bij een melding als bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op aandelen in een uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet, de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet betrekking had;
b. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren; en
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen.
4.
Bij een melding als bedoeld in artikel 8, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige, indien de melding betrekking heeft op aandelen in een gelieerde uitgevende instelling en tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet, de volgende gegevens:
a. de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot en met e;
b. het aantal en de soort aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de gelieerde uitgevende instelling, waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan, alsmede de aard van dit bijzondere recht;
c. het aantal en de soort aandelen waarop de wijziging, bedoeld in artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet betrekking had;
d. de waarde waartegen hij de beschikking over de desbetreffende aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
e. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie hij door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille heeft overgedragen;
f. de naam van de gelieerde uitgevende instelling; en
g. voor zover artikel 13, derde lid, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
Artikel 7
Bij een melding als bedoeld in artikel 9 of 10 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. de naam van de aandeelhouder, ook indien deze niet meldingsplichtig is ingevolge artikel 13 van de wet;
d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. de naam van de uitgevende instelling;
f. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
g. indien hij op het in onderdeel c genoemde tijdstip beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht; en
h. voor zover artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij.
1.
Bij een melding als bedoeld in artikel 11 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. de naam van de aandeelhouder, ook indien deze niet meldingsplichtig is ingevolge artikel 13 van de wet;
d. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan;
e. de naam van de uitgevende instelling;
f. het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan;
g. indien hij op het in onderdeel c genoemde tijdstip beschikte over een of meer aandelen met een bijzonder statutair recht inzake de zeggenschap in de uitgevende instelling, en voor zover artikel 11, eerste lid, van de wet van toepassing is: het aantal en de soort aandelen, alsmede de aard van het bijzondere recht;
h. voor zover artikel 13, derde lid, eerste volzin, van de wet van toepassing is: de naam van de desbetreffende dochtermaatschappij; en
i. indien de melding tevens strekt ter voldoening aan artikel 16, vierde lid, eerste volzin, van de wet:
1°. de namen van de gelieerde uitgevende instellingen; en
2°. het aantal en de aandelen en stemmen in de gelieerde uitgevende instellingen waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingplicht is ontstaan.
1.
Bij een melding als bedoeld in artikel 16 van de wet verstrekt de meldingsplichtige de volgende gegevens:
a. de naam van de meldingsplichtige;
b. het adres en de woonplaats van de meldingsplichtige;
c. de datum waarop de meldingsplicht is ontstaan; en
d. de naam van de uitgevende instelling, en voor zover van toepassing, van de gelieerde uitgevende instellingen.
2.
Bij een melding als bedoeld in artikel 16, derde lid, eerste volzin, vierde lid, eerste volzin, of vijfde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens: het aantal en de soort aandelen en stemmen in de uitgevende instelling of in de gelieerde uitgevende instellingen waarover hij beschikte op het tijdstip waarop de meldingsplicht is ontstaan.
3.
Bij een melding als bedoeld in artikel 16, zesde lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort aandelen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking heeft
b. de waarde waartegen hij de beschikking over deze aandelen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille door de meldingsplichtige is overgedragen; en
d. het aantal en de soort aandelen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarover hij na de wijziging beschikt.
4.
Bij een melding als bedoeld in artikel 16, zevende lid, eerste volzin, van de wet verstrekt de meldingsplichtige tevens de volgende gegevens:
a. het aantal en de soort stemmen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarop de wijziging betrekking heeft;
b. de waarde waartegen hij de beschikking over deze stemmen heeft verkregen onderscheidenlijk verloren;
c. indien van toepassing: het feit dat de wijziging voortvloeit uit een transactie die is verricht door een gevolmachtigde aan wie door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving het vrije beheer van de effectenportefeuille door de meldingsplichtige is overgedragen; en
d. het aantal en de soort aandelen in de uitgevende instelling of de gelieerde uitgevende instelling waarover hij na de wijziging beschikt.
Artikel 10
De gegevens die ingevolge dit besluit bij een melding als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 tot en met 11, of 16, van de wet worden verstrekt, worden verstrekt met gebruikmaking van door de Stichting Autoriteit Financiële Markten vastgestelde meldingsformulieren.
Artikel 11
Indien de meldingsplichtige een natuurlijke persoon is, worden diens adres en woonplaats niet opgenomen in het register, bedoeld in artikel 17 van de wet.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 5 augustus 2006
De Minister van Financiën
Uitgegeven de tweeëntwintigste augustus 2006
De Minister van Justitie