Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Mandaat betreffende bevoegdheid van de voorzitter
Artikel 3. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur
Artikel 4. Mandaat betreffende bevoegdheden van het bestuur aan de directeur CJIB
Artikel 5. Omvang van het mandaat
Artikel 6. Volmacht en machtiging
Artikel 7. Informatieplicht
Artikel 8. Overige bepalingen
Artikel 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 september 2018. U leest nu de tekst die gold op 17 september 2018.
Besluit van het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie, van 23 januari 2014, nr. DHC/MA/UP2013076, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor de uitvoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014)
Het bestuur, onderscheidenlijk de voorzitter van de huurcommissie,
Gelet op de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte;
Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013;
Gelet op de instemming van de directeur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau met artikel 4 van dit besluit, conform artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluiten:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte ;
b. huurcommissie: de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, van de wet;
c. bestuur: het bestuur van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
d. voorzitter: de voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
e. plaatsvervangend voorzitter: de plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
f. zittingsvoorzitter: een zittingsvoorzitter van de huurcommissie, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van de wet;
g. administratieve ondersteuning: de administratieve ondersteuning van de huurcommissie, bedoeld in de artikelen 3c en 3h, van de wet;
h. functionaris: een medewerker van de administratieve ondersteuning;
i. middenmanager Geschilbeslechting (schaal 14): de middenmanager Geschilbeslechting (schaal 14), bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013;
j. middenmanager Bestuursbureau: de middenmanager Bestuursbureau, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013;
k. middenmanager Geschilbeslechting (schaal 12): de middenmanager Geschilbeslechting (schaal 12) bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013;
p. medewerker behandelen en ontwikkelen: de Medewerker Behandelen en Ontwikkelen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a en b, van het Organisatiebesluit dienst van de huurcommissie 2013, en
r. directeur CJIB: de hoofddirecteur van het Centraal Justitieel Incasso Bureau, bedoeld in de Nota Hoofdstructuur CJIB.
Artikel 2. Mandaat betreffende bevoegdheid van de voorzitter
Aan de commissiesecretarissen en de medewerkers behandelen en ontwikkelen wordt mandaat verleend voor het voegen van zaken, bedoeld in artikel 29 van de wet.
1.
Aan de middenmanager Geschilbeslechting (schaal 14) wordt mandaat verleend voor het voeren van een openbaar register, bedoeld in artikel 3i, van de wet.
2.
Aan de middenmanager Bestuursbureau wordt mandaat verleend voor het beslissen ten aanzien van verzoeken, bedoeld in de Wet openbaarheid bestuur .
3.
Aan de commissiesecretarissen en de medewerkers behandelen en ontwikkelen wordt mandaat verleend voor
a. het instellen van een voorbereidend onderzoek, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de wet;
b. het vaststellen van de dag en het uur van de zitting, bedoeld in artikel 28, vierde lid, van de wet;
c. het ter inzage leggen van stukken, bedoeld in artikel 28, vijfde lid, van de wet.
4.
Aan de middenmanager Geschilbeslechting (schaal 12), de commissiesecretarissen en de medewerkers behandelen en ontwikkelen wordt mandaat verleend voor:
a. het verzenden van een afschrift van een voorzittersuitspraak, bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de wet;
b. het in kennis stellen van partijen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de wet;
c. het kennisgeven aan partijen, bedoeld in artikel 28, zesde lid, van de wet;
d. het kennis geven aan partijen van het overschrijden van de in artikel 37, eerste lid, van de wet genoemde termijnen, een en ander conform de vereisten bedoeld in voornoemd artikel;
e. het verzenden van een afschrift van een uitspraak aan partijen, aan de inspecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet en aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de woonruimte is gelegen, een en ander als bedoeld in artikel 37, derde en vijfde lid, van de wet.
5.
Aan alle functionarissen wordt mandaat verleend voor het verwerken van persoonsgegevens, conform de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover dit is vereist voor de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
1.
Aan de directeur CJIB wordt mandaat verleend voor het oproepen tot betaling, bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de wet.
2.
De directeur CJIB kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid in ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende medewerkers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Hij doet van de verlening van ondermandaat schriftelijk mededeling aan het bestuur.
1.
De uitoefening van mandaat, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde taken, de functieomschrijving en het ter zake geldende recht alsmede de voor de huurcommissie en de administratieve ondersteuning geldende beleidsregels en uitvoeringsregels.
2.
De bevoegdheden, in mandaat verleend in de artikelen 2, 3 en 4 omvatten niet de bevoegdheid tot het besluiten tot toekenning dan wel afwijzing van een dwangsom in geval van niet tijdig beslissen, bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht.
3.
De bevoegdheden, overeenkomstig dit besluit in mandaat verleend, behelzen niet het beslissen op bezwaar.
Artikel 6. Volmacht en machtiging
Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt met mandaat gelijkgesteld, de verlening van volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en de machtiging handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
Artikel 7. Informatieplicht
Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, heeft een informatieplicht en signaleringsplicht jegens degene die het mandaat heeft verleend.
1.
Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 2 gemandateerde bevoegdheid, dan luidt de ondertekening:
De Voorzitter van de Huurcommissie,
namens deze:
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris
2.
Indien een besluit wordt genomen op grond van een bij artikel 3 of bij of krachtens artikel 4 gemandateerde bevoegdheid, luidt de ondertekening:
Het Bestuur van de Huurcommissie,
namens deze:
gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de functionaris.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw wordt ingetrokken.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging uitvoering Uhw 2014.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 23 januari 2014
Het bestuur van de huurcommissie, onderscheidenlijk de voorzitter:
voorzitter van de huurcommissie,
plaatsvervangend voorzitter van de huurcommissie,