Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA's

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s
Het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten,
Gelet op
de Verordening op de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s (Verordening op grond van artikel 24, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, vastgesteld op 31 oktober 2002, Staatscourant 2002, 215, laatstelijk gewijzigd op 15 juni 2009, Staatscourant 2009, 11637);
de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing (Verordening op grond van artikel 24, eerste lid van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, vastgesteld op 31 oktober 2002, Staatscourant 2002, 215, laatstelijk gewijzigd op 15 juni 2009, Staatscourant 2009, 11637);
het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek (Staatscourant 2008, 253);
Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende dat
het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten op grond van artikel 1a, eerste lid van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing aan de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s mandaat, volmacht en machtiging verleent voor de in die verordening genoemde bevoegdheden;
het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten aan de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s mandaat en machtiging wenst te verlenen voor de bevoegdheden genoemd in het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek;
op grond van artikel 1a, tweede lid van de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s namens het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten ondermandaat kan verlenen voor de in artikel 14, eerste en zesde lid van die verordening genoemde bevoegdheden;
de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s op grond van artikel 2, tweede lid van de Verordening op de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s tot taak heeft het bij wege van mandaat of uit hoofde van volmacht namens het bestuur van de NOvAA houden van toezicht op de beroepsuitoefening door Accountants-Administratieconsulenten.
Besluit
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
a. NOvAA: de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten ;
b. Het bestuur: Het bestuur van de NOvAA;
c. NIVRA: het Nederlands Instituut van Registeraccountants, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants;
d. Raad van Toezicht: de individuele personen die op grond van artikel 1 van de Verordening op de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s zijn of zullen worden benoemd als lid van de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s;
e. Secretaris: de functionaris die krachtens de Verordening op de arbeidsvoorwaarden door de NOvAA in dienst is genomen in de functie van secretaris en door de NOvAA is belast met de ambtelijke ondersteuning van de Raad van Toezicht;
f. Verordening PPT: de Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing ;
g. Verordening RvT: de Verordening op de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s ;
h. Delegatiebesluit: het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Verordening Kwaliteitsonderzoek ;
i. PPT-nummer: het door de Raad van Toezicht gehanteerde dossiernummer met betrekking tot een periodieke preventieve toetsing, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening PPT;
j. HT-nummer: het door de Raad van Toezicht gehanteerde dossiernummer met betrekking tot een hertoetsing, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Verordening PPT.
Artikel 2
Het bestuur verleent, voor zover dat zich verdraagt met afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat, volmacht en machtiging aan de Raad van Toezicht voor de in de verordening PPT genoemde bevoegdheden.
1.
Het bestuur verleent, voor zover dat zich verdraagt met afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat en machtiging aan de Raad van Toezicht voor de bevoegdheden genoemd in artikel 2, van het delegatiebesluit.
2.
Bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, neemt de Raad van Toezicht de overige bepalingen van het delegatiebesluit in acht en komt namens het bestuur de verplichtingen na welke met het delegatiebesluit aan het bestuur zijn opgelegd.
3.
Bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, neemt de Raad van Toezicht tevens de nadere afspraken in acht welke tussen het bestuur en het bestuur van het NIVRA worden gemaakt ten aanzien van de uitvoering van het delegatiebesluit .
4.
Het bestuur stelt de Raad van Toezicht onverwijld op de hoogte van de in het derde lid bedoelde nadere afspraken.
Artikel 4
De Raad van Toezicht kan ter uitoefening van zijn gemandateerde bevoegdheid schriftelijk rechtstreeks aan zijn secretaris ondermandaat verlenen voor het nemen van de besluiten genoemd in artikel 14, eerste en zesde lid van de Verordening PPT.
Artikel 5
Behoudens het besluit genoemd in artikel 11, tweede lid van de Verordening PPT, verleent het bestuur aan de secretaris de bevoegdheid om de door de Raad van Toezicht namens het bestuur genomen beslissingen te ondertekenen.
Artikel 6
Het bestuur verleent mandaat en volmacht aan de Raad van Toezicht voor de in de artikelen 8, eerste lid, 9, en 11 van de Verordening RvT genoemde bevoegdheden.
Artikel 7
De Raad van Toezicht en de secretaris zijn gehouden in de ondertekening van stukken de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:
‘Bestuur NOvAA
voor deze,’
gevolgd door de handtekening, naam en functie van de (onder) gemandateerde.
De secretaris is, in het geval het mandaat uitsluitend betrekking heeft op ondertekening, gehouden in de ondertekening van stukken de tekeningsbevoegdheid tot uitdrukking te brengen door opneming van de formule:
‘Overeenkomstig de namens het Bestuur van de NOvAA door de Raad van Toezicht genomen beslissing,’
gevolgd door de handtekening, naam en de aanduiding ‘secretaris’.
Artikel 8
Het bestuur neemt de volgende beslissingen van de Raad van Toezicht, die een eindoordeel inhouden als bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Verordening PPT, voor zijn rekening en bekrachtigt deze.
Volgnummer PPT-nummer Volgnummer HT-nummer
1. 04117 6. 07389
2. 05216 7. 08032
3. 06174 8. 08087
4. 07006    
5. 07175    
Artikel 9
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging leden Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA’s, zoals dat is gepubliceerd in Staatscourant 2007, 191 ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant.
Den Haag, 20 oktober 2009
Het Bestuur van de NOvAA , namens deze: de
voorzitter