{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Plaatsvervanging secretaris/directeur
Artikel 3. Personele aangelegenheden
Artikel 4. Mandaat
Artikel 5. Volmacht
Artikel 6. Machtiging
Artikel 7. Vertegenwoordiging in rechte
Artikel 8. Vervanging
Artikel 9. Informatieplicht
Artikel 10. Ondertekening
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Ctgb 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit mandaat, volmacht en machtiging College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2008
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
Gelet op artikel 8, vierde en vijfde lid van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb 2007, 125);
Gelet op het Besluit reglement Werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stcrt. 2007, 238);
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. college: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden;
b. secretaris: de secretaris van het college;
c. directeur: de directeur van het secretariaat van het college;
d. manager: functionaris belast met de leiding van een afdeling;
e. beleidsmedewerker: functionaris die is aangesteld in de functie van beleidsmedewerker;
f. communicatiemedewerker: functionaris die is aangesteld in de functie van communicatiemedewerker;
g. jurist: functionaris die is aangesteld in de functie van jurist.
1.
De functionaris die door de secretaris/directeur is aangewezen als zijn plaatsvervanger is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om ter vervanging van de secretaris/directeur de aan de secretaris/directeur toekomende bevoegdheden uit te oefenen.
2.
De functionaris die door de secretaris/directeur is aangewezen als zijn plaatsvervanger maakt van de aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik bij afwezigheid van de secretaris/directeur.
Artikel 3. Personele aangelegenheden
Aan de manager wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend met betrekking tot de navolgende personele aangelegenheden van de onder de betreffende manager ressorterende functionarissen:
a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers overeenkomstig de door de directeur daartoe vastgestelde opleidingsplannen alsmede de financiële afhandeling daarvan. Opleidingen waarvan de kosten een door de secretaris/directeur vastgesteld bedrag per opleiding overschrijden, behoeven diens goedkeuring;
b. de financiële afhandeling van aangegane verplichtingen inzake het aantrekken van tijdelijke krachten;
c. het verlenen van vakantie en kort buitengewoon verlof;
d. het accorderen van declaraties.
1.
Aan de manager van de afdelingen gewasbescherming en biociden wordt mandaat verleend voor de navolgende in bijlage I bij het Besluit Reglement werkwijze College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan de secretaris/directeur verleende mandaten, voor zover het betreffende middel binnen het werkgebied van zijn afdeling valt:
a. het in behandeling nemen van een aanvraag;
b. het in behandeling nemen van een aanvraag na overlegging van aanvullende gegevens;
c. het wijzigen van de naam van een middel op verzoek van de toelatinghouder;
d. het wijzigen van de tenaamstelling van een aanvraag of toelating op verzoek van de aanvrager c.q. toelatinghouder;
e. het intrekken van toelating op verzoek van de toelatinghouder.
2.
Aan de manager Bestuurlijke- en juridische zaken wordt mandaat verleend voor het in bijlage I bij het Besluit Reglement werkwijze College voor de toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan de secretaris/directeur verleende mandaat tot het besluiten op verzoeken om openbaarmaking van stukken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur en/of de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden .
1.
Een manager en de medewerker communicatie zijn gevolmachtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover deze binnen het werkterrein van zijn afdeling en de functiebeschrijving van de manager of medewerker vallen dan wel uit een specifieke projectopdracht voortvloeien.
2.
De volmacht strekt zich uit tot rechtshandelingen voor zover de financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien vallen binnen de door het college goedgekeurde begroting en het voor de specifieke aangelegenheid vastgestelde budget. Indien daarnaast een andere begrenzing (in financieel belang) aan de volmacht is gesteld, is deze opgenomen in bijlage I bij dit besluit.
3.
De manager is bevoegd tot het doorverlenen van de in het eerste lid bedoelde volmacht aan onder hem ressorterende functionarissen.
4.
De doorverlening van de volmacht door de manager wordt na advies van de manager Bestuurlijke- en juridische zaken en de manager Algemene zaken, met instemming van de secretaris/directeur schriftelijk vastgelegd.
5.
Afdelingsoverstijgende privaatrechtelijke rechtshandelingen alsmede de bevoegdheid tot het inhuren van externen op het terrein van interimmanagement, formatie- en organisatie-advies, communicatie- en beleidsadvies blijven voorbehouden aan de secretaris/directeur.
6.
Een gevolmachtigde is niet bevoegd om een rechtshandeling ten aanzien van zich zichzelf te verrichten.
1.
De manager is gemachtigd tot het verrichten van handelingen voor zover deze vallen binnen het werkterrein zoals beschreven in de functiebeschrijving van de manager dan wel in een specifieke projectopdracht en voor zover uit de politieke of bestuurlijke aard dan wel overigens uit de strekking of inhoud van het onderwerp niet voortvloeit dat de handeling door de secretaris/directeur dient te geschieden.
2.
De manager is bevoegd tot het doorverlenen van de in het eerste lid bedoelde machtiging aan onder hem ressorterende functionarissen.
3.
De beleidsmedewerkers en de medewerker communicatie zijn gemachtigd tot het verrichten van handelingen voor zover deze vallen binnen het werkterrein zoals beschreven in de functiebeschrijving van beleidsmedewerker en medewerker communicatie voor zover uit de politieke of bestuurlijke aard dan wel overigens uit de strekking of inhoud van het onderwerp niet voortvloeit dat de handeling door de secretaris/directeur dient te geschieden.
4.
De medewerkers die zijn benoemd in de klachtenadviescommissie als bedoeld in Afdeling 9.3 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gemachtigd tot het verrichten van handelingen ter uitvoering van deze taak.
Artikel 7. Vertegenwoordiging in rechte
De manager Bestuurlijke- en juridische zaken alsmede de juristen zijn bevoegd om het college te vertegenwoordigen in bezwaar- en overige gerechtelijke procedures. In elke procedure bepaalt de manager Bestuurlijke- en juridische zaken welke jurist het college vertegenwoordigt.
Artikel 8. Vervanging
Bij afwezigheid van een manager of een in artikel 5 en 6 genoemde medewerker worden de bevoegdheden en (rechts)handelingen waarvoor mandaat of een (vol)macht is afgegeven, uitgeoefend door de secretaris/directeur, tenzij hij schriftelijk anders heeft bepaald.
Artikel 9. Informatieplicht
De functionaris aan wie bij dit besluit mandaat en/of volmacht is verleend, heeft een informatieplicht jegens degene die het mandaat of de volmacht heeft gegeven.
1.
Een document waarmee een besluit van het college wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
de secretaris,
voor deze,
(handtekening van de betrokken functionaris,
naam van de betrokken functionaris,
functieaanduiding)
2.
Een document waarmee een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd door een daartoe op grond van dit besluit bevoegde functionaris vermeldt aan het slot:
Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,
voor deze:
de secretaris/directeur,
voor deze,
(handtekening van de betrokken functionaris
naam van de betrokken functionaris
functieaanduiding)
3.
Een document waarin geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling wordt vastgelegd, vermeldt aan het slot de handtekening van de betrokken functionaris, de naam van de betrokken functionaris en de functieaanduiding.
1.
Dit besluit treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, in werking.
2.
Het mandaat- en ondertekeningsbesluit CTB 2005 wordt ingetrokken.
Artikel 12. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Ctgb 2008.
Wageningen, 20 maart 2008
De
secretaris van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
directeur van het secretariaat van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden