Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Organisatie
+ Paragraaf 3. Mandaat, volmacht en machtiging
+ Paragraaf 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 8 april 2013.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De Consumentenautoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.2 van de Wet handhaving consumentenbescherming en artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EL&I 2012;
Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. de hoofden: de hoofden van de afdelingen van de dienst Consumentenautoriteit;
b. de plaatsvervangend hoofden: de plaatsvervangend hoofden van de dienst Consumentenautoriteit;
c. het MT: het managementteam van de dienst Consumentenautoriteit bestaande uit de Consumentenautoriteit en de hoofden;
d. de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst: de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst van de dienst Consumentenautoriteit;
e. Verordening 2006/2004: verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (PbEU L364);
f. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Paragraaf 2. Organisatie

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De dienst Consumentenautoriteit is samengesteld uit:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. de stafafdeling Strategie en Communicatie;
b. de stafafdeling Secretariaat;
c. de afdeling Toezicht;
d. de afdeling Juridische Dienst;
e. de afdeling Consumenteninformatie.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De stafafdeling Strategie en Communicatie is belast met taken van initiërende en coördinerende aard inzake de positie en het functioneren van de dienst Consumentenautoriteit en met de interne en externe communicatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De stafafdeling Secretariaat is belast met taken van personele, organisatorische, financiële en facilitaire aard ten behoeve van het goed functioneren van de dienst Consumentenautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De afdeling Toezicht is belast met de behandeling van aangelegenheden ter uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming . De afdeling Toezicht is in het kader van de uitvoering van die wet tevens belast met de behandeling van aangelegenheden inzake het verbindingsbureau, bedoeld in artikel 3, onderdeel d, van Verordening 2006/2004.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De afdeling Juridische Dienst is binnen het kader van de uitvoering van de Wet handhaving consumentenbescherming belast met de behandeling van aangelegenheden inzake de oplegging van sancties en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften. De afdeling Juridische Dienst treedt daarnaast op als juridisch adviseur ten behoeve van de dienst Consumentenautoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De afdeling Consumenteninformatie heeft als taak het vergroten van kennis van consumenten over consumentenrechten en consumentenplichten en mogelijkheden om recht te halen. De afdeling Consumenteninformatie ondersteunt en faciliteert het gezamenlijk informatieloket ConsuWijzer, dat is belast met het informeren van consumenten en de registratie van meldingen in een databank met het oog op de handhavingstaken van de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Er is een klachtenfunctionaris die klachten behandelt als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.

Paragraaf 3. Mandaat, volmacht en machtiging

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de Consumentenautoriteit is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. onderwerpen waarover tussen hoofden of binnen het MT geen overeenstemming bestaat;
b. strategische besluiten;
c. besluiten inzake:
1°. het opleggen van een boete, een last onder dwangsom, of een toezegging;
2°. bezwaarschriften betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom, of een toezegging;
d. aangelegenheden die aanmerkelijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering;
e. personeelsaangelegenheden met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 11;
f. aangelegenheden ten aanzien waarvan de Consumentenautoriteit overigens heeft bepaald dat zij door haar zullen worden behandeld.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden genoemd in artikel 9, indien:
a. niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit of het verrichten van een handeling door de Consumentenautoriteit;
b. het de schriftelijke afdoening van stukken betreft die voortvloeit uit door de Consumentenautoriteit genomen besluiten.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt aan de plaatsvervanger van de Consumentenautoriteit geen mandaat verleend voor:
a. het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt;
b. het nemen van besluiten op bezwaar betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging.
Artikel 11
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
a. het aangaan en afhandelen van verplichtingen inzake de opleiding van personeel en het accorderen van de desbetreffende betalingen;
b. het aangaan van verplichtingen binnen het daartoe vastgestelde jaarbudget en het afhandelen van verzoeken om betaling inzake de tijdelijke inhuur van personeel;
c. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;
d. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;
e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.
Artikel 12
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan het hoofd van de afdeling Toezicht wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur en inhuur specialisten en tolken een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan het hoofd Toezicht wordt tevens machtiging verleend voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 13
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Toezicht wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur en inhuur specialisten en tolken een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan het plaatsvervangend hoofd Toezicht wordt tevens machtiging verleend voor het ondertekenen van rapporten als bedoeld in artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 14
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan het hoofd van de afdeling Juridische Dienst wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor inhuur juridisch advies en procesvertegenwoordiging, specialisten, tolken en verslagleggers een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan het hoofd van de Juridische Dienst wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar niet inhoudende een beslissing betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging, en voor het instellen van hoger beroep.
3.
Aan het hoofd van de Juridische Dienst wordt voorts mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten betreffende het opleggen van een boete of een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, indien niet gewacht kan worden op het nemen van een besluit door de Consumentenautoriteit.
Artikel 15
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
1.
Aan het plaatsvervangend hoofd Juridische Dienst wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor inhuur juridisch advies en procesvertegenwoordiging, specialisten, tolken en verslagleggers een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.
2.
Aan het plaatsvervangend hoofd van de Juridische Dienst wordt tevens mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten op bezwaar niet inhoudende een beslissing betreffende het opleggen van een boete, een last onder dwangsom waaraan een rapport als bedoeld in artikel 5:48 Algemene wet bestuursrecht ten grondslag ligt, of een toezegging, en voor het instellen van hoger beroep.
Artikel 16
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan het hoofd van de afdeling Consumenteninformatie wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 17
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan het plaatsvervangend hoofd Consumenteninformatie wordt binnen het door de Consumentenautoriteit vastgestelde werkplan en binnen het door de Consumentenautoriteit daartoe vastgestelde budget mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen ten laste van het budget voor onderzoek en inhuur specialisten en communicatieactiviteiten die verband houden met ConsuWijzer een bedrag van € 12.500 per verplichting niet te boven gaat.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 18
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan het hoofd, het plaatsvervangende hoofd en de medewerkers van de afdeling Juridische Dienst, met uitzondering van secretariële en ondersteunende medewerkers, wordt machtiging verleend om de Consumentenautoriteit te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 19
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 20
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2007 wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 21
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Artikel 22
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Consumentenautoriteit 2012.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 januari 2012
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2013, 9697, datum inwerkingtreding 09-04-2013, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2013.
De Consumentenautoriteit