Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Algemene bepalingen
+ Paragraaf 2. Taakverdeling
+ Paragraaf 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging ConsumentenAutoriteit 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op 5 januari 2007.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging ConsumentenAutoriteit 2006 Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
De directeur van de ConsumentenAutoriteit,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Gelet op artikel 20 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004;
Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In dit besluit wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
a. directeur: de directeur van de ConsumentenAutoriteit;
b. hoofden: de hoofden van de afdelingen binnen de ConsumentenAutoriteit;
c. MT: het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen.

Paragraaf 2. Taakverdeling

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de directeur is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
a. onderwerpen waarover tussen hoofden of binnen het MT geen overeenstemming bestaat;
b. strategische beslissingen;
c. aangelegenheden die aanmerkelijke gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering;
d. personeelsaangelegenheden met uitzondering van de aangelegenheden genoemd in artikel 3;
e. het aangaan van financiële verplichtingen die een bedrag van € 25 000, exclusief BTW, te boven gaan;
f. aangelegenheden:
ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld;
die door een hoofd aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur door een ander hoofd moeten worden behandeld.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, met betrekking tot de onder hen ressorterende medewerkers, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van medewerkers overeenkomstig de door de directeur daartoe vastgestelde opleidingsplannen;
b. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiende uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van de medewerkers;
c. het aangaan van verplichtingen inzake het aantrekken van servicekrachten binnen het door de directeur daartoe vastgestelde jaarbudget;
d. het afhandelen van verzoeken om betaling, voortvloeiende uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het aantrekken van servicekrachten binnen het door de directeur daartoe vastgestelde budget;
e. het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschapsen bevallingsverlof;
f. het accorderen van reisdeclaraties.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, mandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Voor deze paragraaf is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, de directeur Financieel Economische Zaken, de directeur Personeel en Organisatie, de directeur van de Auditdienst, de Algemene Rekenkamer en aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat is verleend.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2006.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging ConsumentenAutoriteit 2006.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Den Haag, 13 februari 2006.
ConsumentenAutoriteit. Terugwerkende kracht In Stcrt. 2007, 3, datum inwerkingtreding 06-01-2007, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 29-12-2006.
wnd. directeur