Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2018. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2018.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2015
De directeur-generaal van de statistiek,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.
Besluit:
Artikel 1
Mandaat, Volmacht en machtiging heeft betrekking op:
Mandaat: de bevoegdheid om namens het bestuursorgaan besluiten te nemen.
Volmacht: de bevoegdheid om namens het CBS rechtshandelingen te verrichten.
Machtiging: de bevoegdheid om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.
a. CBS: het Centraal bureau voor de statistiek;
b. wet: de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek ;
c. de directeur-generaal: de directeur-generaal van de statistiek;
d. de hoofddirecteur: de hoofddirecteur van een der hoofddirecties van het CBS;
e. de directeur Methoden en statistisch beleid: directeur belast met het onderzoeksprogramma en toezicht op de kwaliteit;
f. directeur: manager van een sector binnen een hoofddirectie van het CBS, of directeur direct onder gezag van de directeur-generaal of hoofddirecteur, belast met een bepaald werkterrein (programma/project);
g. sectormanager: manager van een sector binnen een hoofddirectie van het CBS;
h. directeur centrale beleidsstaf: de manager van de centrale beleids- en managementondersteuning van de directeur-generaal tevens directiesecretaris;
i. hoofd: manager van een team binnen een sector van een hoofddirectie van het CBS;
j. regiomanager: manager van een aantal veldenquêteurs in een regio;
k. personele aangelegenheden: beheersmaatregelen op het gebied van personeel, organisatie en formatie.
In dit besluit zijn bedragen exclusief de verschuldigde omzetbelasting.
1.
Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft geen betrekking op bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling:
a. met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;
b. waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet.
2.
Onder de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden wordt in ieder geval begrepen de zaken die tot het werkterrein van de directeur-generaal behoren:
2a. Extern:
a. beslissingen die belangrijke bestuurlijke of maatschappelijke gevolgen kunnen hebben;
b. beslissingen betreffende beleidswijzigingen en betreffende de relatie met de minister van Economische Zaken;
c. beslissingen waaruit belangrijke financiële consequenties voor het CBS voortvloeien;
d. het vaststellen van algemeen verbindende regelingen en beleidsregels met betrekking tot de CBS-organisatie.
2b. Intern:
Het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen met betrekking tot:
a. het beleid en beheer betreffende alle aspecten van de bedrijfsvoering waaronder begrepen aangelegenheden met betrekking tot het imago, communicatie (ontwikkeling), beleid(ontwikkeling), strategie, statistisch programma en programmavernieuwing;
b. het werkterrein en het daarbij behorende budget van de plaatsvervangende directeur-generaal, hoofddirecteuren, plaatsvervangende hoofddirecteuren, directeur methoden en directeur centrale beleidsstaf;
c. personele aangelegenheden ten aanzien van hoofddirecteuren, plaatsvervangende hoofddirecteuren, directeuren en sectormanagers;
d. algemeen personeelsbeleid en de hiervoor benodigde personeelsinstrumenten;
e. het voeren van formeel overleg met Georganiseerd Overleg Vakcentrales evenals de Ondernemingsraad;
f. het doorvoeren van een reorganisatie;
g. detachering van CBS-medewerkers bij een internationale organisatie, de Rijksdienst Caribisch Nederland c.q. organisaties onder gezag van andere Koninkrijksdelen of een universiteit dan wel wijziging standplaats buiten de geografische landsgrenzen, het verlenen van buitengewoon verlof en ontslag bij benoeming tot minister of staatsecretaris;
i. het instellen van externe adviescommissies en ambtelijke commissies en benoeming van commissieleden;
j. bezwaarschriften tegen rechtspositionele besluiten alsmede het opleggen van een bestuurlijke boete en last onder dwangsom.
Artikel 3
Instructies
Mandaat en volmacht worden uitgeoefend met inachtneming van de ter zake geldende algemene voorschriften, beleidsregels, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en andere van toepassing zijnde regelingen en instructies.
4a. Aansturing:
De hoofddirecteuren sturen hun hoofddirectie aan met inachtneming van het ter zake vastgesteld managementcontract, het jaarplan en de meerjarenplanning van het CBS.
4b. Mandaat:
Aan de hoofddirecteuren wordt mandaat verleend betreffende besluiten in personele aangelegenheden zoals deze zijn opgenomen in de Uitgangspuntennotitie CBS-mandaat.
4c. Ondermandaat:
De hoofdirecteuren verlenen het ondermandaat aan de directeuren, sectormanagers, hoofden, teammanagers en regiomanagers voor personele aangelegenheden betreffende de dienstuitvoering zoals deze zijn opgenomen in de Uitgangspuntennotitie CBS-mandaat.
4d. Volmacht:
1. Aan de hoofddirecteuren wordt voor aangelegenheden op hun werkterrein volmacht verleend, betreffende het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:
i. inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 500.000;
ii. Dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (inclusief Eurostat) tot een onbepaald bedrag;
iii. Het inhuren van niet-CBS personeel tot een maximaal bedrag van € 250.000.
2. Aan de directeur methoden en statistisch beleid wordt voor aangelegenheden op zijn werkterrein volmacht verleend tot het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:
i. Inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 100.000;
ii. Dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (inclusief Eurostat) tot een bedrag van maximaal bedrag van € 250.000.
3. Aan de directeuren, sectormanagers wordt voor aangelegenheden op hun werkterrein volmacht verleend tot het sluiten van meerjarige overeenkomsten voor:
i. inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 100.000;
ii. dienstverlening op nationaal en internationaal niveau (exclusief Eurostat) tot een maximaal bedrag van € 100.000.
4. Aan de hoofden en regiomanagers wordt volmacht verleend tot het sluiten van inkoopovereenkomsten tot een maximaal bedrag van € 5.000.
Artikel 5
Specifieke mandaten en machtigingen:
1. Wet openbaarheid van bestuur:
Aan de directeur centrale beleidsstaf wordt mandaat verleend tot uitoefening van de bevoegdheden voortvloeiend uit Wet openbaarheid van bestuur .
2. Bestuurlijke boete en last onder dwangsom:
Aan de sectormanager belast met handhaving (als bedoeld in de artikelen 43 tot en met 52 van de wet) wordt mandaat verleend tot uitoefening van de bevoegdheden van de directeur-generaal aangaande bestuurlijke boete en last onder dwangsom.
Het mandaat geldt niet voor het beslissen op bezwaren die zijn gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 43 tot en met 52 van de wet.
Aan medewerkers belast met dataverzameling wordt machtiging verleend tot het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet, met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie DVZ.
3. Verwerving, gebruik en verstrekking van gegevens
Aan de hoofddirecteuren, directeuren wordt met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie respectievelijk sector mandaat, machtiging verleend tot uitoefening van de bevoegdheden van de directeur-generaal als bedoeld in de artikelen 33 tot en met 42a van de wet.
Aan de hoofddirecteuren, directeuren wordt met betrekking tot aangelegenheden behorende tot het werkterrein van de betrokken hoofddirectie mandaat verleend voor het nemen van besluiten op bezwaarschriften, gericht tegen besluiten op grond van de artikelen 33 tot en met 42a van de wet.
Artikel 6
Specifieke volmachten:
1. Aan de sectormanager belast met inkoop wordt volmacht verleend voor het aangaan van inkoopopdrachten (externe procuratie).
2. Aan de directeur centrum voor beleidsstatistieken wordt volmacht verleend voor het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot remote access.
Artikel 7
Vervanging:
1. De bevoegdheden van de directeur-generaal gaan in geval van afwezigheid over op de plaatsvervangende directeur-generaal. De plaatsvervangende directeur-generaal kan worden belast met specifieke taken met de daarbij behorende bevoegdheden, verantwoordelijkheden en budget.
2. De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de onder de directeur-generaal functionerenden gaan in geval van afwezigheid over op hun schriftelijk aangewezen plaatsvervanger, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat.
Artikel 8
Ondertekening:
De ondertekening van besluiten die in mandaat zijn genomen vindt als volgt plaats:
De directeur-generaal van de statistiek,
namens deze,
(handtekening)
(naam ondertekenaar)
(functie)
Artikel 9
Slotbepalingen:
1. Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst. De bij de regeling behorende Uitgangspunten CBS-Mandaat ligt bij het CBS ter inzage.
2. Dit besluit treedt op 1 januari 2015 in werking.
3. De citeertitel voor dit besluit is: ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal bureau voor de statistiek 2015’.
4. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging Centraal Bureau voor de Statistiek van 31 december 2013 (Stct. 2013, nr. 36686) wordt ingetrokken per datum van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid.
Den Haag, 16 december 2014
De directeur-generaal van de statistiek,