Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : bevoegdheid directieleden
Artikel 2. : primaire besluiten eigen bijdragen
Artikel 3. : primaire besluiten CER
Artikel 4. : primaire besluiten Wtcg
Artikel 5. : overige primaire besluiten
Artikel 6. : afhandeling klaagschriften
Artikel 7. : afhandelen van bezwaar- en beroepschriften (incl. mediation)
Artikel 8. : geen mandaat
Artikel 9. : ondermandaat
Artikel 10. : vervanging mandaatregeling
Artikel 11. : inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 9 april 2013.
Besluit mandaat, volmacht en machtiging CAK
Het CAK,
als bedoeld in artikel 16 van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo; Stb. 2006, 351), artikel 3 van het Bijdragebesluit Zorg (Bbz; Stb. 1996, 486), artikel 2 van de Regeling maatschappelijke ondersteuning (Rmo; Stb. 2006, 250), de artikelen 3, 4 en 5 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (ABZ; Stb. 1983, 253), artikel 118a van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de artikelen 1 en 3 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg),
handelend onder de naam: CAK,
besluit als volgt:
Artikel 1. : bevoegdheid directieleden
Het CAK, in de persoon van de algemeen directeur CAK, verleent mandaat, volmacht en machtiging
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle primaire besluiten en van alle besluiten op bezwaarschriften:
voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb);
voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtprocedure van hoofdstuk 9.2);
voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de CAK;
aan de overige directieleden.
Artikel 2. : primaire besluiten eigen bijdragen
Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het vaststellen van de eigen bijdrage op grond van artikel 15 en volgende van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de eigen bijdrage op grond van de artikelen 4, 14 en 16d van het Bijdragebesluit Zorg;
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het terrein van de vaststelling van de eigen bijdrage;
aan de manager van de afdeling Eigen Bijdrage en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.
Artikel 3. : primaire besluiten CER
Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de compensatie eigen risico als bedoeld in artikel 118a van de Zorgverzekeringswet;
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de CER;
aan de manager van de afdeling CER-Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot het uitkeren van de tegemoetkoming op basis van de Wtcg (als bedoeld in artikel 3 van de Wtcg);
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de Wtcg ;
aan de manager van de afdeling CER-Wtcg en aan de manager van de afdeling Klantadvies en wel aan ieder afzonderlijk.
Artikel 5. : overige primaire besluiten
Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten strekkende tot vaststelling van schadevergoeding (inclusief wettelijke rente);
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van primaire besluiten naar aanleiding van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de besluitvorming op het schadeverzoek c.q. het Wob-verzoek;
aan de manager van de afdeling Klantadvies, onder de verplichting de directie steeds van het Wob-verzoek in kennis te stellen.
a. Het CAK verleent volmacht en machtiging
aan de manager van de afdeling Klantadvies en aan de Klachtcoördinator, en wel aan ieder afzonderlijk.
voor het intern behandelen alsmede afhandelen van alle klaagschriften (interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb);
voor het behandelen van verzoeken e.d. van de Nationale ombudsman (externe klachtprocedure van hoofdstuk 9.2 Awb);
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de interne en externe klachtbehandeling;
b. Het CAK verleent volmacht en machtiging
tevens aan de manager CER-Wtcg
voor het intern behandelen alsmede afhandelen van klaagschriften (o.a. interne klachtbehandeling hoofdstuk 9.1 Awb) op het terrein van de CER en de Wtcg ;
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken rondom de klachtbehandeling CER en Wtcg ;
a. Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging
aan de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep.
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van alle beslissingen op bezwaar (inzake de in artikel 2 van dit besluit genoemde eigen bijdragen, de in de artikelen 3 en 4 van dit besluit genoemde compensatie/tegemoetkomingen en de in de artikelen 5 genoemde schadebesluiten en Wob-besluiten);
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikel bedoelde bezwaarbehandeling;
voor het vertegenwoordigen van het CAK in bestuursrechtelijke procedures en in mediation en voor het verrichten van alle daartoe noodzakelijke proces- en
feitelijke handelingen, waaronder het instellen van hoger beroep bij gerechtelijke instanties;
b. Het CAK verleent mandaat, volmacht en machtiging
tevens aan de unitmanager FBZ.
voor het voorbereiden, nemen en bekendmaken van beslissingen op bezwaar inzake de in de artikelen 3 en 4 van dit besluit genoemde compensatie/tegemoetkomingen;
voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken op het werkterrein van de in dit artikelonderdeel bedoelde bezwaarbehandeling;
Artikel 8. : geen mandaat
In de navolgende gevallen is mandaat, volmacht en machtiging uitgesloten. Dat betekent dat in die gevallen uitsluitend de algemeen directeur CAK bevoegd is.
a. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling met betrekking waartoe een wettelijk voorschrift zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet;
b. Bevoegdheden, privaatrechtelijke rechtshandelingen en andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling waarvan de aard zich tegen verlening van mandaat, volmacht of machtiging verzet of die genoemd zijn in artikel 10:3, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 9. : ondermandaat
Het CAK staat toe dat de manager van de afdeling Bezwaar & Beroep ondermandaat verleent op het terrein van de bezwaarbehandeling.
Ondermandatering wordt niet toegestaan aan de unitmanager FBZ.
Artikel 10. : vervanging mandaatregeling
Dit besluit vervangt de bestaande mandaatregeling en bestaat naast de vigerende volmachten en machtigingen
Artikel 11. : inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Den Haag, 15 juni 2010
Het CAK,
algemeen directeur.