Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter, de twee andere leden en de buitengewone leden van het CBP (Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP)
Het College bescherming persoonsgegevens,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens;
Besluit:
Artikel 1
Aan de voorzitter, de twee andere leden en de buitengewone leden van het College bescherming persoonsgegevens wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die, blijkens de via de website van het College bekendgemaakte Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP en de daarbij behorende bijlage, tot hun werkterrein behoren en voorzover ze naar aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door het College dienen te worden afgedaan.
Artikel 2
De voorzitter en elk van de twee andere leden van het College wordt toegestaan van het aan hen verleende mandaat en de verleende machtiging ondermandaat en -machtiging te verlenen aan ambtenaren werkzaam bij het secretariaat van het College.
Artikel 3
De ondertekening van documenten die door de voorzitter van het College, krachtens het in artikel 1 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan geschiedt als volgt:
‘Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,
De voorzitter,

(Gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.
Artikel 4
De ondertekening van documenten die door de daartoe bij de Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP aangewezen plaatsvervanger van de voorzitter van het College, krachtens het in artikel 1 aan de voorzitter van het College verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan geschiedt als volgt:
‘Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,
De plv. voorzitter,

(Gevolgd door de handtekening en de naam van de betrokken functionaris)’.
Artikel 5
De ondertekening van documenten die door een van de twee andere leden, dan wel door een buitengewoon lid, van het College, krachtens het in artikel 1 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan geschiedt als volgt:
‘Het College bescherming persoonsgegevens,
Voor het College,

(Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie)’.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP.
Dit besluit zal, met de toelichting, in de Staatscourant en op de website van het College worden geplaatst.
Den Haag, 20 april 2006.
De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,