Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 14 oktober 2012.
Besluit, inhoudende de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)
De voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens,
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens; Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP;
Besluiten ieder voor zich:
Artikel 1
Aan de in de bijlage bij dit Besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van respectievelijk de voorzitter dan wel van een van de twee andere leden van het College.
Artikel 2
De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verstrekte mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheden voorzover dat is vereist in het kader van de werkzaamheden, zoals die voortvloeien uit het behartigen van de tot de functie te rekenen aangelegenheden.
Artikel 3
Aan respectievelijk de voorzitter dan wel aan elk van de twee andere leden van het College blijft voorbehouden het nemen van besluiten ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren en die vanwege het College zijn aangemerkt als een zogeheten ‘sterzaak’ of ‘sterproject’.
Artikel 4
Ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren en die vanwege het College zijn aangemerkt als een zogeheten ‘sterzaak’ of ‘sterproject’, kunnen de in de bijlage bij dit Besluit genoemde functionarissen andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten voorzover dat is vastgelegd in een voor de afhandeling van een dergelijke zaak of project vastgesteld plan van aanpak.
Artikel 5
De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verstrekt mandaat of verleende machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan geschiedt als volgt: ‘Namens het College bescherming persoonsgegevens,
(Gevolgd door de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat, diens handtekening en diens naam)’.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP.
Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van het College bescherming persoonsgegevens worden geplaatst.
Den Haag, 20 april 2006
De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,