Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
en meer in het bijzonder:
de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,
alsmede de beleidsregels:
? ‘Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015’, met kenmerk BR/CU-7121.
? Afronding tarieven (AL/BR-0004);
en de nadere regel:
? ‘Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015’ met kenmerk NR/CU-729.
ambtshalve besloten:
A. Macro omzetgrens
1. dat voor het jaar 2015 een macro omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;
2. dat de hoogte van deze macro omzetgrens wordt vastgesteld op € 2.671,2 miljoen (prijspeil 2014);
3. dat de som van de omzet van huisartsenzorg prestaties 1 inclusief de correcties volgend uit de materiële controles voor het jaar 2015 de hiervoor genoemde macro omzetgrens niet mag overschrijden;
Individuele omzetgrens
1. dat voor het jaar 2015 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, wordt vastgesteld;
2. dat de omzet van een zorgaanbieder van huisartsenzorg wordt bepaald op basis van schadelastjaarcijfers;
3. dat de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2015 door de NZa wordt vastgesteld volgens de navolgende rekenregels:
situatie a.
Indien de Minister van VWS na 2015 aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2015:
individuele omzetgrens (2015) = individuele omzet 2 (2015)
situatie b.
Indien de Minister van VWS na 2015 aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de macro omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2015:
4 dat de NZa, nadat zij een mededeling van de Minister van VWS heeft ontvangen dat sprake is van situatie (a) bij beschikking bekendmaakt dat de macro omzetgrens voor het jaar 2015 niet is overschreden, of van situatie (b), iedere afzonderlijke zorgaanbieder van huisartsenzorg een individuele beschikking zal sturen waarin de effecten van de overschrijding van de individuele omzetgrens voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.
Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.
Bezwaar en beroep
Ingevolge artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 7:1 lid 1 Awb kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Juridische Zaken, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift.
Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens