Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied
+ Hoofdstuk 2. Nationaliteit en inschrijving van luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk 3. Type-certificaten en aanvullende type-certificaten
+ Hoofdstuk 4. Bewijzen van luchtwaardigheid
+ Hoofdstuk 5. Geluidscertificaten, geluidsverklaringen en aanvullende geluidsverklaringen
- Hoofdstuk 6. Erkenningen
+ Hoofdstuk 7. Vergoedingen
+ Hoofdstuk 8. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit luchtvaartuigen 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Onze Minister kan een erkenning verlenen voor werkzaamheden die verband houden met de luchtwaardigheid en de geluidsproductie van producten of onderdelen, met uitzondering van werkzaamheden die reeds onder een van de erkenningen als bedoeld in verordening (EG) nr. 2042/2003 en verordening (EU) nr. 748/2012 vallen.
2.
Onze Minister kan in bijzondere gevallen waarin naar zijn oordeel een POA niet toepasselijk is, een akkoordverklaring afgeven.
1.
Onze Minister verleent op aanvraag een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, indien:
a. de aanvrager beschikt over een organisatie met inbegrip van een kwaliteitssysteem dat waarborgt dat de resultaten van de werkzaamheden aan de van toepassing zijnde eisen voldoen en niet tot een onveilige situatie kunnen leiden, en
b. de aanvrager een handboek heeft waarin de organisatie wordt omschreven.
2.
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent het eerste lid.
3.
Een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, geldt voor de in de erkenning genoemde werkzaamheden, producten dan wel categorieën onderdelen, waarvoor de houder de in artikel 19, eerste lid, bedoelde bevoegdheden heeft.
4.
Een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, wordt verleend voor ten hoogste 2 jaar.
1.
De houder van een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, is bevoegd tot:
a. de werkzaamheden die zijn opgenomen in de erkenning, en
b. de afgifte van een certificaat ten aanzien van de werkzaamheden als bedoeld onder a.
2.
De houder van een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, is verplicht:
a. het in artikel 18, eerste lid, onder b, bedoelde handboek te gebruiken en actueel te houden,
b. voorafgaande aan de afgifte van een certificaat bedoeld in het eerste lid, onder b, vast te stellen dat de resultaten van de werkzaamheden voldoen aan de van toepassing zijnde eisen, de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en de resultaten niet tot onveilige situaties kunnen leiden,
c. gegevens die nodig zijn als bewijs dat aan alle vereisten is voldaan voor de afgifte van een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, te bewaren volgens bij ministeriële regeling te stellen regels en op een bij die regeling vastgestelde wijze aan Onze Minister ter beschikking te stellen,
d. in het geval van een ontwerperkenning de ontwerpen indien nodig aan te passen aan de van toepassing zijnde luchtwaardigheids- en milieueisen,
e. in het geval van een ontwerperkenning alle proefprogramma's of proeven in het kader van toezicht tijdig aan Onze Minister ter beschikking te stellen,
f. in het geval van een onderhoudserkenning een zodanige staat van een product of onderdeel, die het luchtvaartuig ernstig in gevaar kan brengen, te melden aan de houder van het type-certificaat, dan wel aan de houder van het goedgekeurde ontwerp, de houder van het luchtvaartuig en Onze Minister,
g. te voldoen aan bij ministeriële regeling te stellen eisen ten aanzien van veranderingen die de houder van de erkenning betreffen.
Artikel 20
Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent:
a. de aanvraag, de wijziging en de verlenging van een erkenning of een akkoordverklaring,
b. de procedure van aanvraag, verlenging, wijziging, schorsing of intrekking van een erkenning of een akkoordverklaring,
c. de aanvraag van een bekrachtiging van een verklaring van conformiteit,
d. de procedure van aanvraag van een bekrachtiging van een verklaring van conformiteit,
e. de wijze waarop de aanvrager aantoont dat hij aan de gestelde eisen voldoet,
f. het model en de uitvoering van een certificaat als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, en
g. de melding aan Onze Minister als bedoeld in artikel 19, tweede lid, onder f.
Artikel 21
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot startinrichtingen voor luchtvaartuigen zonder voortstuwingsinrichtingen.