Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Certificering luchtvaartnavigatiediensten
+ § 3. Erkenning tot het verrichten van inspecties en onderzoeken
+ § 4. Overige bepalingen
+ § 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit luchtvaartnavigatiediensten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 maart 2008, houdende nadere regels inzake de certificering van luchtvaartnavigatiediensten en het verlenen van erkenningen tot het verrichten van inspecties en onderzoeken hieromtrent in het kader van de uitvoering van vier EG-verordeningen betreffende een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Besluit luchtvaartnavigatiediensten)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 november 2007, nr. HDJZ/LUV/2007-1145, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 5.5, eerste en tweede lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede lid, 5.14d, vijfde lid, en 11.1a, tweede lid, van de Wet luchtvaart;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2007, nr. W09.07.0404/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 26 februari 2008, nr. HDJZ/LUV/2008-162, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
certificaat: een certificaat als bedoeld in artikel 5.14d, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 11.1a, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
De aanvraag tot verlening van een certificaat wordt gedaan op een daartoe door Onze Minister verstrekt aanvraagformulier.
1.
Met de indiening van een aanvraag worden door de aanvrager die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen.
2.
Bij regeling van Onze Minister wordt bepaald welke gegevens moeten worden verstrekt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.
3.
Op verzoek van Onze Minister verstrekt de aanvrager aanvullende informatie, indien de verstrekte informatie onvoldoende aantoont dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.
Artikel 4
Een certificaat wordt verleend voor onbepaalde duur.
Artikel 5
De aanvraag tot verlening of verlenging van een erkenning wordt gedaan op een daartoe door Onze Minister verstrekt aanvraagformulier.
1.
Met de indiening van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van een erkenning worden door de aanvrager die gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening genoemde eisen.
2.
Bij regeling van Onze Minister wordt vastgesteld:
a. welke gegevens moeten worden verstrekt om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen;
b. de hoogte van de vergoeding, bedoeld in artikel 11.1a, tweede lid, onderdeel c, van de Wet luchtvaart;
3.
Op verzoek van Onze Minister verstrekt de aanvrager aanvullende informatie, indien de verstrekte informatie onvoldoende aantoont dat wordt voldaan aan de in het eerste lid bedoelde eisen.
Artikel 7
[Wijzigt het Luchtverkeersreglement.]
1.
Indien het bij koninklijke boodschap van 11 oktober 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (Kamerstukken II 2006/07, 30 834, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.
2.
Indien dit besluit op een later tijdstip dan in het eerste lid wordt bedoeld wordt bekrachtigd en bekend wordt gemaakt, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit luchtvaartnavigatiediensten.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 maart 2008
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de zevenentwintigste maart 2008
De Minister van Justitie ,