Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 juli 2011. U leest nu de tekst die gold op 5 juli 2011.
Besluit van 22 maart 1991, ter uitvoering van artikel 932, vierde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 30 november 1990, Stafafdeling Wetgeving Nieuw B.W. nr. 37745/690, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 932, vierde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;
Gezien het advies van de Adviescommissie Goederenvervoer, bedoeld in artikel 6 van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart ( Stb. 1951, 472);
De Raad van State gehoord (advies van 22 januari 1991, nr. W03.90.0610);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 15 maart 1991, Stafafdeling Wetgeving Nieuw B.W., nr. 48297/91/6 mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. werkdag: alle kalenderdagen, met uitzondering van de zondag en de daarmede gelijkgestelde dagen;
b. de met de zondag gelijkgestelde dagen: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke Tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en de door de regering geproclameerde nationale feestdagen;
c. verplaatsing: de in kubieke meters uitgedrukte waterverplaatsing van een binnenschip tussen het vlak van inzinking van het ledige vaartuig in zoet water en het vlak van de grootst toegelaten diepgang;
d. motorschip: een binnenschip, bestemd voor het vervoer van zaken en ingericht om door middel van één of meer eigen werktuiglijke voortstuwingsmiddelen zelfstandig te varen met inachtneming van het bepaalde in onderdeel e ;
e. sleepschip of duwbak: elk binnenschip niet vallend onder d , alsmede een binnenschip voorzien van één of meer eigen werktuiglijke voortstuwingsmiddelen, die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend worden aangewend voor verhaalwerkzaamheden of voor besturing;
f. laadplaats: de gemeente, waar moet worden geladen;
g. losplaats: de gemeente, waar moet worden gelost;
h. laadplek: de plek binnen de laadplaats, waar moet worden geladen;
i. losplek: de plek binnen de losplaats, waar moet worden gelost;
j. ton: duizend kilogram lading.
Artikel 2
Tenzij anders is overeengekomen, gelden voor reisbevrachtingen tot vervoer van zaken in de binnenvaart de volgende bepalingen.
1.
Kennisgevingen van laad- of losgereedheid als bedoeld in artikel 930, eerste lid, en artikel 933 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek kunnen uitsluitend op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur geschieden, met dien verstande dat zij op zaterdagen slechts kunnen worden gedaan, indien de vervrachter op de werkdag voorafgaande aan de zaterdag, vóór 17.00 uur heeft aangekondigd het voornemen te hebben bedoelde kennisgeving op zaterdag te doen.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 931, vijfde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek doen kennisgevingen de laad- of lostijd ingaan aan het begin van het eerste tijdvak, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de werkdag, die als eerste volgt op de werkdag waarop de kennisgeving van laad- of losgereedheid is gedaan.
1.
Het aantal laaddagen bedraagt, indien de te vervoeren zaken een gewicht hebben van:
2.
Het aantal losdagen bedraagt, indien de vervoerde zaken een gewicht hebben van:
3.
Het gewicht van de te vervoeren zaken wordt bepaald door de vervoerovereenkomst of, indien deze niet voldoende gegevens bevat, door andere bewijsmiddelen.
4.
Het gewicht van de vervoerde zaken wordt bepaald door het cognossement of, indien dit ontbreekt of niet voldoende gegevens bevat, door andere bewijsmiddelen.
1.
Elke dag heeft een werktijd van twaalf uren. Tenzij bij plaatselijke verordening anders is bepaald, vangt de werktijd aan om 06.00 uur en eindigt zij om 18.00 uur en is zij verdeeld in twee tijdvakken, lopend van 06.00 uur tot 12.00 uur en van 12.00 uur tot 18.00 uur. Als halve laad- of losdag telt elk tijdvak van werkdagen, die, afgezien van tussenliggende zondagen en de daarmede gelijkgestelde dagen, op elkaar volgen.
2.
De vervrachter is verplicht gelegenheid te geven tot laden en lossen gedurende de nacht op voorwaarde dat hem een verzoek tot laad- of losgereed houden heeft bereikt vóór 18.00 uur daaraan voorafgaand. Desgevraagd wordt de vervrachter schriftelijk mededeling van een dergelijk verzoek gedaan.
3.
De vervrachter is niet verplicht gelegenheid te geven tot laden en lossen op zondagen en de daarmee gelijkgestelde dagen. Voor het laden en lossen op deze dagen is uitdrukkelijke toestemming van de vervrachter vereist.
4.
Indien voor de aanvang of na het einde van de werktijd, bedoeld in het eerste lid, wordt geladen of gelost, dan telt elk der tijdvakken van 00.00 uur tot 06.00 uur, of van 18.00 uur tot 24.00 uur, waarin wordt geladen of gelost, als een halve laad-, los- of overligdag.
5.
Doet een omstandigheid als voorzien in het vierde lid zich voor op een werkdag, waaraan een zondag of een met de zondag gelijkgestelde dag is vooraf gegaan, dan telt het tijdvak van 00.00 uur tot 06.00 uur, waarin wordt geladen of gelost als een gehele laad-, los- of overligdag; doet deze omstandigheid zich voor op een werkdag waarop een zondag of een met de zondag gelijk gestelde dag volgt, dan telt het tijdvak van 18.00 uur tot 24.00 uur, waarin wordt geladen of gelost als een gehele laad-, los- of overligdag.
6.
Indien bij de aanvang van een tijdvak, als bedoeld in het vijfde lid, nog slechts een halve laad- of losdag beschikbaar is, wordt het tijdvak, waarin wordt geladen of gelost, slechts als een halve overligdag geteld.
7.
Indien op een zondag of een met de zondag gelijkgestelde dag wordt geladen of gelost, dan gelden voor deze dag dezelfde regels als voor een werkdag, terwijl daarnaast aan de vervrachter een aparte vergoeding verschuldigd is ten bedrage van de helft van het overliggeld voor een dag met betrekking tot elk der tijdvakken van 00.00 uur tot 06.00 uur, van 06.00 uur tot 12.00 uur, van 12.00 uur tot 18.00 uur en van 18.00 uur tot 24.00 uur, waarin wordt geladen of gelost.
8.
Elk in dit artikel genoemd tijdvak, waarin wordt geladen of gelost, wordt als een geheel tijdvak aangemerkt, ook al is slechts gedurende een gedeelte van het tijdvak geladen of gelost.
9.
Met laden of lossen in de zin van dit artikel wordt gelijk gesteld het zich op verzoek van de bevrachter of ontvanger daartoe gereedhouden.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 telt, voorzover de bevrachter of ontvanger het schip ophoudt nadat de laad- of lostijd, als bedoeld in artikel 4, is verstreken, elk tijdvak van zes uren, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, als een halve overligdag en is met betrekking daartoe een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de helft van het overliggeld per dag.
2.
Het overliggeld bedraagt voor elke overligdag:
a. voor motorschepen: een vast bedrag van € 49,92, vermeerderd met € 0,26 per m 3 van de verplaatsing.
b. voor sleepschepen en duwbakken:
1e. indien de verplaatsing van het schip minder dan 600 m 3 is, een vast bedrag van € 68,07, vermeerderd met € 0,10 per m 3 van de verplaatsing;
2e. indien de verplaatsing van het schip 600 m 3 of meer is, een vast bedrag van € 127,97, vermeerderd met € 0,09 voor elke m 3 boven 600 m 3 van de verplaatsing.
3.
Voor de berekening van het overliggeld worden een halve m 3 en een gedeelte van een m 3 , groter dan een halve m 3 , voor een gehele m 3 gerekend en wordt een gedeelte van een m 3 , kleiner dan een halve m 3 , verwaarloosd.
4.
Het overliggeld per tijdvak of per dag wordt afgerond op hele centen, waarbij een halve cent wordt afgerond naar boven.
1.
Indien op meerdere plekken of plaatsen moet worden geladen of gelost, geldt de kennisgeving, bedoeld in artikel 930, eerste lid, en artikel 933 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, voor alle betrokken bevrachters of ontvangers gezamenlijk en wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 932 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de totale laad- of lostijd overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, eerste en tweede lid, bepaald op basis van het totaalgewicht van de te vervoeren onderscheidenlijk vervoerde zaken.
2.
In de gevallen, bedoeld in dit artikel, wordt het voor elke bevrachter of ontvanger beschikbare gedeelte van de totale laad- of lostijd vastgesteld in de verhouding van het gewicht van de voor hem te vervoeren of vervoerde zaken tot het totale gewicht van de te vervoeren of vervoerde zaken.
3.
Voor zover een bevrachter of ontvanger het voor hem beschikbare gedeelte van de laad- of lostijd overschrijdt, is hij voor elk uur overschrijding een vergoeding verschuldigd, gelijk aan een vijfde gedeelte van het overeenkomstig artikel 6 vastgestelde overliggeld per tijdvak, tot een maximum, gelijk aan het overliggeld per bedoeld tijdvak.
4.
Indien voor één bevrachter of ontvanger op meerdere plekken of plaatsen moet worden geladen of gelost, wordt de laad- of lostijd of de overligdagen geschorst gedurende het varen naar een volgende laad- of losplaats.
5.
Indien voor meerdere bevrachters of ontvangers op meerdere plekken of plaatsen moet worden geladen of gelost, wordt de laad- of lostijd of de overligdagen geschorst gedurende het varen naar een volgende laad- of losplek en gedurende het varen naar een volgende laad- of losplaats.
6.
Een schorsing als bedoeld in het vierde en vijfde lid gaat in aan het einde van het uur waarin het laden of lossen op de ene plek of plaats is beëindigd en duurt, indien het tijdstip van aankomst op de volgende plek of plaats tussen 06.00 uur en 18.00 uur valt, tot het einde van het uur waarin het tijdstip van aankomst op de volgende plek of plaats valt, ook indien reeds voor het einde van dat uur wordt begonnen met het laden of lossen.
Indien het tijdstip van aankomst op de volgende plek of plaats niet valt tussen 06.00 uur en 18.00 uur, eindigt de schorsing in ieder geval om 06.00 uur van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van aankomst.
7.
In de gevallen bedoeld in het vijfde lid is de vervrachter verplicht om bij aankomst op de ene plek of plaats onverwijld de bevrachter of ontvanger op de eerstvolgende plek of plaats in kennis te stellen van die aankomst.
Voorts is de vervrachter verplicht zijn vertrek naar de volgende plek of plaats aan de bevrachter of ontvanger als bedoeld in de eerste zin van dit lid zo tijdig te berichten, dat deze de nodige maatregelen kan treffen. In elk geval mag de vervrachter niet later berichten dan bij de beëindiging der belading of lossing op de voorafgaande laad- of losplaats.
Artikel 8
Op de termijnen genoemd in dit besluit is de Algemene termijnenwet niet van toepassing.
Artikel 9
Het Koninklijk besluit van 7 februari 1952 ( Stb. 63) wordt ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop Boek 8 NBW in werking treedt.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart 1991".
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 22 maart 1991
De Minister van Justitie,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de achtentwintigste maart 1991
De Minister van Justitie,