Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen en reikwijdte
+ § 2. Handelingen met kwikhoudende producten
+ § 2a. Handelingen met kwik en kwikverbindingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 9 september 1998, houdende regels betreffende producten die kwik bevatten (Besluit kwikhoudende producten Wms 1998)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juni 1998, nr. MJZ 98058648, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Gelet op artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;
De Raad van State gehoord (advies van 24 juli 1998, nr. W08.98.0289);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 september 1998,
nr. MJZ 98085552, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder kwikhoudend product: product of onderdeel daarvan, waarin kwik of een kwikverbinding is toegepast of waaraan kwik of een kwikverbinding is toegevoegd.
2.
Onder kwikhoudend product wordt niet verstaan een stof of een preparaat als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.
Artikel 1.1a
Artikel 2.6 is mede van toepassing op handelingen verricht binnen de exclusieve economische zone.
1.
Dit besluit geldt niet met betrekking tot een kwikhoudend product, voor zover daaromtrent regels zijn gesteld in de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 .
2.
Dit besluit geldt evenmin met betrekking tot het zich ontdoen van kwikhoudende producten overeenkomstig hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer.
3.
Dit besluit geldt voorts niet met betrekking tot kwikhoudende producten ten aanzien waarvan in de Regeling verpakking en verpakkingsafval regels zijn gesteld.
4.
Dit besluit geldt voorts niet met betrekking tot een stof als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet op de medische hulpmiddelen, die kwik bevat.
5.
Dit besluit geldt voorts niet met betrekking tot kwikhoudende producten ten aanzien waarvan op grond van een ander wettelijk voorschrift krachtens artikel 9.2.2.1, van de Wet milieubeheer regels zijn gesteld.
1.
Het is verboden om een kwikhoudend product te vervaardigen of in Nederland in te voeren.
2.
Het verbod geldt niet met betrekking tot een kwikhoudend product dat:
1°. valt onder een douaneregeling en bestemd is voor douanevervoer, plaatsing in douane-entrepot of voor tijdelijke invoer als bedoeld in artikel 4, onderdeel 16, van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302);
2°. ten minste 100 jaar oud is, of
3°. afkomstig is uit een lid-staat van de Europese Unie of uit een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en niet bestemd is voor het in Nederland in de handel brengen.
3.
Het verbod geldt evenmin met betrekking tot een kwikhoudend meettoestel dat op 3 oktober 2007 ten minste 50 jaar oud was en bedoeld is voor verkoop aan het grote publiek.
4.
Een wijziging van de douaneregeling geldt voor de toepassing van dit besluit met ingang van de dag waarop die wijziging van kracht wordt.
5.
De uitzonderingen, genoemd in het tweede en derde lid, gelden niet voor kwikhoudende koortsthermometers.
1.
Het is verboden om een kwikhoudend product voor handels- of productiedoeleinden voorhanden te hebben of toe te passen; dit verbod geldt met ingang van 1 januari 2003.
2.
Het verbod geldt niet indien degene die het kwikhoudend product voorhanden heeft, kan aantonen dat het product vóór 1 januari 2003 voor het eerst voor gebruik ter beschikking is gesteld.
Artikel 2.4
De verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.3, eerste lid, gelden niet met betrekking tot de volgende kwikhoudende producten:
a. een pycno- of porosimeter ter bepaling van het poriënvolume van grond of andere poreuze vaste stoffen;
b. een monstername-apparaat ter bepaling van deeltjes in vloeistoffen;
c. een kalibratie-instrument bestemd voor lage stroming gasmeters;
d. een kuvet, bestemd voor de bepaling van het chemisch zuurstof-verbruik;
e. een McLeod compressie manometer, bestemd voor het meten van absolute drukken kleiner dan 20 kPa;
f. een dompelpomp-motorinstallatie;
g. een rollaskop, bestemd voor het rolnaadlassen;
h. een sleepringlichaam;
i. een semiconductor testsysteem, alsmede een kwikrelais waarvan de maximale hoeveelheid kwik per component minder dan 0,15 gram bedraagt en dat uitsluitend bestemd is voor toepassing in semiconductor testsystemen;
j. een kwikthermometer die uitsluitend bestemd is voor het uitvoeren van specifieke analytische testen volgens gestandaardiseerde normen;
k. een apparaat om platina-weerstandsthermometers te kalibreren met behulp van het tripelpunt van kwik;
l. een product voor gebruik in de scheepvaart waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, rechtstreeks met de scheepvaart verband houdende apparatuur waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is en scheepsuitrusting waarop richtlijn nr. 96/98/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (PbEG 1997 L 46) van toepassing is;
m. een product voor gebruik in de luchtvaart waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, alsmede rechtstreeks met de luchtvaart verband houdende apparatuur waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is;
n. apparatuur in gebruik bij de krijgsmacht, waarin de toepassing van kwik bij of krachtens wettelijk voorschrift is voorgeschreven, dan wel apparatuur ten behoeve van de operationele taken van de krijgsmacht, waarin de toepassing van kwik naar het oordeel van Onze Minister van Defensie noodzakelijk is;
o. een fotografische film, een fotografische plaat en fotografisch papier, voorzover de film, de plaat of het papier niet meer dan 0,3 mg kwik per kg product bevatten.
Artikel 2.5
De verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, eerste lid, en 2.3, eerste lid, gelden niet met betrekking tot elektrotechnische componenten die dienen als reserve-onderdelen voor apparatuur waarvan degene die deze apparatuur bezit, kan aantonen dat die apparatuur voor 1 januari 2003 voor het eerst voor gebruik ter beschikking is gesteld.
1.
Het is met ingang van 15 maart 2011 verboden te handelen in strijd met de volgende bepalingen van verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PbEU L 304/75):
a. artikel 1, eerste lid;
b. artikel 1, derde lid;
c. artikel 2.
2.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 5, derde lid, van verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PbEU L 304/75).
3.
Het is verboden te handelen in strijd met artikel 6, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PbEU L 304/75).
4.
Als bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 5, derde lid, en 6, eerste en tweede lid, van verordening (EG) nr. 1102/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik (PbEU L 304/75), wordt aangewezen: Onze Minister. De ingevolge voornoemde artikelen te verstrekken gegevens worden gezonden aan Agentschap NL, postbus 93144, 2509 AC Den Haag, dan wel in plaats daarvan aan een door Onze Minister in de Staatscourant bekendgemaakt ander adres.
Artikel 3.2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3.3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwik en kwikhoudende producten milieubeheer.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 9 september 1998
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Uitgegeven de vierentwintigste september 1998
De Minister van Justitie,