Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit kwaliteitszorg politie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 24 juni 1999, houdende regels in verband met de kwaliteitszorg bij de politie (Besluit kwaliteitszorg politie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 1998, nr. EIN98/4231, Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 53c van de Politiewet 1993 en artikel 12a van de LSOP-wet;
De Raad van State gehoord (advies van 24 december 1998, nr. W04.98.0430);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 1999, nr. EA99/67057, Directoraat-Generaal Openbare Orde en Veiligheid, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De korpsbeheerder draagt zorg voor de in het politiekorps te voeren kwaliteitszorg.
2.
De kwaliteitszorg omvat de systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer van het politiekorps.
1.
De korpsbeheerder draagt zorg voor de regelmatige evaluatie van de kwaliteitszorg van het politiekorps. De evaluatie bestaat uit het op systematische en onderling vergelijkbare wijze uitvoeren van:
a. zelfevaluaties van korpsonderdelen,
b. korpsonderzoeken, en
c. visitaties.
2.
De korpsbeheerder draagt ervoor zorg dat elk korpsonderdeel eenmaal per twee jaar een zelfevaluatie uitvoert.
3.
De korpsbeheerder draagt ervoor zorg dat het politiekorps in het jaar voorafgaand aan een visitatie, een korpsonderzoek laat uitvoeren door daarvoor gekwalificeerde ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 1993, die niet in dienst zijn van het eigen politiekorps.
4.
De korpsbeheerder draagt ervoor zorg dat het politiekorps eenmaal per vier jaar en binnen een jaar na een korpsonderzoek een visitatie laat uitvoeren door een visitatiecommissie. De visitatiecommissie bestaat in ieder geval uit:
a. een korpsbeheerder van een ander politiekorps,
b. een korpschef van een ander politiekorps,
c. een hoofdofficier van justitie die ten aanzien van het politiekorps niet optreedt als hoofdofficier in de zin van de Politiewet 1993 , bedoeld in artikel 1, tweede lid, van die wet, en
d. een externe deskundige.
De visitatiecommissie doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteitszorg.
5.
Het rapport van de visitatiecommissie wordt met de daaraan ten grondslag liggende rapportage van het korpsonderzoek, samen met de visie van de korpsbeheerder op het visitatierapport, aangeboden aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
1.
In het beleidsplan en jaarverslag wordt inzicht verschaft in het te voeren beleid ten aanzien van de kwaliteitszorg, respectievelijk in de bevindingen die het resultaat zijn van het terzake gevoerde beleid.
2.
Uit het beleidsplan blijkt welke korpsonderdelen op welk moment een zelfevaluatie zullen uitvoeren. In het jaarverslag wordt verslag gedaan over de zelfevaluaties die zijn uitgevoerd bij de korpsonderdelen.
3.
Uit het beleidsplan blijkt wanneer het korpsonderzoek en de visitatie van het politiekorps zullen worden uitgevoerd. In het jaarverslag wordt verslag gedaan over de uitvoering van het korpsonderzoek en de visitatie. Voorts wordt in het jaarverslag aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen als gevolg van het onderzoek en de visitatie zijn genomen of zullen worden genomen.
Artikel 4
Onze Minister kan nadere regels stellen ten aanzien van de kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 1, de evaluatie van de kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 2, en de inhoud van het beleidsplan en het jaarverslag, bedoeld in artikel 3. Voor zover deze regels betrekking hebben op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde stelt Onze Minister deze regels in overeenstemming met Onze Minister van Justitie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteitszorg politie.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 24 juni 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de dertiende juli 1999
De Minister van Justitie,