Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Toetsingscriteria rampenplannen
+ § 3. Toetsingscriteria rampbestrijdingsplannen
+ § 3.1. Bijzondere rampbestrijdingsplannen
+ § 4. Toetsingscriteria beheersplannen
+ § 5. Inhoud organisatieplannen
+ § 6. Slot
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 september 2010.
Besluit van 18 mei 2004 tot vaststelling van criteria voor de toetsing van de kwaliteit van het rampenplan, het rampbestrijdingsplan en het beheersplan en tot vaststelling van eisen omtrent de inhoud van het organisatieplan (Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 september 2003, EB2003/78449, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Gelet op de artikelen, 3, achtste lid, 4, zesde lid en 5, zevende lid, van de Wet rampen en zware ongevallen, artikel 6, vijfde lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en artikel 4a, vijfde lid, van de Brandweerwet 1985;
De Raad van State gehoord (advies van 12 december 2003, nr. W04.03.0406/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 mei 2004, nr. EB2003/89604, in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: wet rampen en zware ongevallen ;
b. opschalingsproces: het proces waarbij hulpverleningsdiensten van het dagelijkse functioneren overschakelen naar een gecoördineerde multidisciplinaire organisatievorm ter bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan;
c. hulpaanbod: de te leveren prestaties van hulpverleningsdiensten, al dan niet door middel van bijstand uit omliggende gemeenten of regio's, ter bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan;
d. operationele prestaties: de prestaties die hulpverleningsdiensten in termen van inzet van personeel en materieel leveren in het kader van de voorkoming, beperking of bestrijding van een ramp of zwaar ongeval en de gevolgen daarvan.
Artikel 2
Voor de in artikel 3 van de wet geregelde onderdelen van het rampenplan gelden de in deze paragraaf opgenomen criteria.
1.
De risico-inventarisatie geeft een concreet beeld van:
a. de soorten rampen en zware ongevallen die de gemeente bedreigen en de mogelijke gevolgen daarvan en;
b. de risicovolle situaties binnen de gemeente waarbij zich een ramp of zwaar ongeval kan voordoen en de mogelijke gevolgen daarvan.
2.
De risico-inventarisatie bevat:
a. een overzicht van stationaire en dynamische objecten binnen de gemeente;
b. een overzicht van stationaire en dynamische objecten op het grondgebied van aangrenzende gemeenten of aangrenzende staten, waarvan de mogelijke gevolgen zich kunnen uitstrekken tot op het grondgebied van de gemeente.
3.
Het rampenplan bevat een analyse van de geïnventariseerde risico's en de normen op basis waarvan het college van burgemeester en wethouders beoordeelt voor welke ramp of zwaar ongeval een rampbestrijdingsplan dient te worden opgesteld, alsmede het resultaat van deze beoordeling.
Artikel 4
De in het rampenplan gehanteerde begripsomschrijvingen sluiten aan bij het wettelijke begrippenkader, de gehanteerde begrippen in de vanwege Onze Minister uitgegeven handleidingen, leidraden en circulaires en de gehanteerde begrippen in de rampenplannen van omliggende gemeenten en in het beheersplan.
Artikel 5
Het overzicht van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen sluit aan bij de risico-inventarisatie en -analyse en bevat een weergave van de afspraken over de personele en materiële inzet.
1.
Het in het rampenplan opgenomen schema met betrekking tot de leiding over en de gecoördineerde inzet van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen bevat:
a. een beschrijving van de taken en bevoegdheden;
b. een beschrijving van de organisatie- en coördinatiestructuur;
c. een beschrijving van het opschalingsproces;
d. een weergave van de afspraken over de gecoördineerde informatievoorziening.
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de afspraken en procedures inzake de wijze waarop personele en materiële bijstand wordt gevraagd en verleend.
1.
Het in het rampenplan opgenomen interne en externe verbindingsschema en alarmeringsschema bevatten:
a. een beschrijving van de middelen die worden ingezet en de wijze waarop de operationaliteit is geborgd;
b. de actuele bereikbaarheidsgegevens van de bij de rampenbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen.
2.
Het in het rampenplan opgenomen interne en externe alarmeringsschema,bevat tevens:
a. een alarmeringsprocedure;
b. op de verschillende soorten rampen en zware ongevallen afgestemde alarmeringslijsten;
c. een piket- of waakdienstregeling voor de betrokken onderdelen van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie;
3.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de interne en externe verbindings- en alarmeringsschema's zijn afgestemd op de schema's van omliggende gemeenten, betrokken (inter) regionale organisaties en aangrenzende staten.
1.
Het in het rampenplan opgenomen informatieplan met betrekking tot de artikelen 10 b, eerste en tweede lid, 10 c, en 11 a, eerste en tweede lid van de wet, en het waarschuwingsplan bevatten ten minste een beschrijving van:
a. de wijze waarop bij de informatieverstrekking rekening is gehouden met speciale doelgroepen;
b. de wijze waarop de informatievoorziening is afgestemd met omliggende gemeenten;
c. een procedure waarmee een adequate voorlichtingscapaciteit wordt verzekerd;
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de verplichtingen die uit het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen voor de gemeente voortvloeien.
Artikel 9
Het in het rampenplan opgenomen verplaatsingsplan bevat een beschrijving van:
a. de procedures met betrekking tot de verplaatsing van personen, huisdieren en vee;
b. de procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde;
c. de afspraken met vervoers- en transportondernemingen of een verwijzing daarnaar;
d. de wijze waarop rekening is gehouden met speciale doelgroepen, waaronder gehandicapten, ouderen, zieken en gedetineerden;
e. de wijze waarop het verplaatsingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 10
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de geneeskundige organisatie bevat een beschrijving van de wijze waarop in de coördinatie van, alsmede operationele afstemming tussen de verschillende geneeskundige organisaties is voorzien.
Artikel 11
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de opvang en verzorging van slachtoffers bevat een beschrijving van:
a. de procedures met betrekking tot de opvang en verzorging van personen, huisdieren en vee;
b. potentiële opvanglocaties en de gemaakte afspraken met de beheerders daarvan;
c. de afspraken met betrekking tot de logistieke aspecten van opvang en verzorging;
d. de wijze waarop rekening is gehouden met speciale doelgroepen;
e. een procedure voor de opvang van slachtoffers voor langere duur (noodonderkomen);
f. de wijze waarop het opvang- en verzorgingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 12
Het in het rampenplan opgenomen plan voor psychosociale nazorg bevat een beschrijving van de wijze waarop in de organisatie en coördinatie van de psychosociale nazorg is voorzien.
Artikel 13
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de voedselvoorziening aan de bevolking bevat een beschrijving van:
a. de organisatie van de noodwater- en nooddrinkwatervoorziening;
b. de organisatie van de opslag en distributie van voedsel en drinkwater.
1.
Het in het rampenplan opgenomen plan voor de bevoorrading van rampbestrijders bevat een beschrijving van de afspraken over de logistieke processen inzake de personele en materiële bijstand van de rampbestrijdingsorganisatie.
2.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het bevoorradingsplan is afgestemd met omliggende gemeenten en met betrokken regionale organisaties.
Artikel 15
Het in het rampenplan opgenomen plan ter beperking van schadelijke gevolgen bevat een beschrijving van:
a. de organisatie met betrekking tot de opzet van een informatie- en adviescentrum;
b. de coördinatie van de activiteiten met betrekking tot het herkennen en onderkennen van milieugezondheidsrisico's en het treffen van daarop gebaseerde maatregelen;
c. een asbestprotocol of verwijzing daarnaar.
Artikel 16
Het in het rampenplan opgenomen schaderegistratieplan bevat een beschrijving van:
a. de procedure met betrekking tot de registratie van schade;
b. de organisatie en coördinatie van de schaderegistratie;
c. afspraken met omliggende gemeenten en gespecialiseerde instanties of ondernemingen met betrekking tot personele bijstand bij schadevaststelling en registratie.
Artikel 17
Het in het rampenplan opgenomen plan met betrekking tot de organisatie en inrichting van een centraal registratie- en inlichtingenbureau bevat een beschrijving van:
a. een procedure voor het verzamelen, registreren en verifiëren van gegevens van overledenen, gewonden, vermisten, evacués en daklozen;
b. een procedure voor de verstrekking van inlichtingen ten aanzien van overledenen, gewonden, vermisten, evacués en daklozen;
c. de wijze waarop van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en andere gegevensbestanden gebruik wordt gemaakt;
d. afspraken over standaardisatie en automatisering van de registratie;
e. afspraken met de bij de rampbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen;
f. de wijze waarop het is afgestemd met de omliggende gemeenten.
Artikel 18
Het in het rampenplan opgenomen plan met betrekking tot de verslaglegging bevat een beschrijving van:
a. een procedure met betrekking tot het bijhouden van een logboek, notulen van de beleids- en operationele staven en besluitenlijsten;
b. afspraken over te hanteren instructies, formats en standaardformulieren;
c. afspraken over de archivering van de vastgelegde gegevens.
1.
Het rampenplan bevat een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee het plan of onderdelen daarvan wordt of worden beoefend en geëvalueerd.
2.
Alle in het rampenplan opgenomen deelplannen, schema's en overzichten bevatten een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee zij worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden.
Artikel 20
De in het rampenplan opgenomen verzendlijst bevat ten minste de in het overzicht, bedoeld in artikel 3, vijfde lid, onder b van de wet genoemde diensten, instanties, organisaties en personen.
Artikel 21
Een rampbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 4 van de wet voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen criteria.
Artikel 22
Het rampbestrijdingsplan kent een toegankelijke indeling en bevat:
a. een analyse van de risicovolle situatie waarop het plan betrekking heeft en een beschrijving, onder meer met behulp van een geografische kaart, van de aard, omvang en gevolgen van de uit die risicovolle situatie voortvloeiende ramp of zwaar ongeval;
b. een beschrijving van de bestuurlijke en operationele uitgangspunten van de bestrijding van die ramp of zwaar ongeval;
c. een beschrijving van de bestuurlijke en operationele opschalingstructuur tijdens de bestrijding van de ramp.
1.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en tussen de bij de rampbestrijding betrokken diensten, instanties, organisaties en personen.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop wordt beoordeeld wanneer het plan dient te worden toegepast, alsmede de functionaris die daaromtrent een beslissing neemt.
Artikel 24
Het rampbestrijdingsplan bevat een operationeel plan voor de daadwerkelijke bestrijding van de ramp of zwaar ongeval en bevat ten minste:
a. een beschrijving van de operationele inzet van het benodigde personeel en materieel van de betrokken diensten, instanties, organisaties en personen;
b. een beschrijving van de operationele aansturing van deze diensten, instanties, organisaties en personen;
c. een verwijzing naar en zonodig een verbijzondering op de relevante in het rampenplan opgenomen overzichten, plannen en schema's, als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van de wet;
d. een beschrijving van het moment waarop en de wijze waarop de te betrekken diensten, instanties, organisaties en personen, alsmede de bevolking worden gealarmeerd, geïnformeerd en voorgelicht over de aard, omvang en gevolgen van de ramp of zwaar ongeval dat zich voordoet of dreigt voor te doen;
e. een beschrijving van de informatievoorziening tussen de betrokken diensten, instanties, organisaties en personen .
Artikel 25
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het is afgestemd met calamiteitenplannen, het rampenplan, andere rampbestrijdingsplannen, alsmede de plannen van aangrenzende gemeenten en van aangrenzende staten, bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de wet.
1.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop en de frequentie waarmee het plan of onderdelen daarvan wordt of worden beoefend en geëvalueerd.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het actueel wordt gehouden.
1.
Het rampbestrijdingsplan geeft aan op welke datum het is vastgesteld en in werking is getreden.
2.
Het rampbestrijdingsplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het openbaar wordt gemaakt.
Artikel 28
Het rampbestrijdingsplan bevat een verzendlijst, waarin ten minste de in artikel 4, vijfde lid, van de wet genoemde bestuursorganen zijn opgenomen.
Artikel 29
Een rampbestrijdingsplan, waarop artikel 4a, van de wet en het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen van toepassing is, bevat een beschrijving van de wijze waarop aan de in laatstgenoemd besluit opgenomen eisen is voldaan.
Artikel 30
Een rampbestrijdingsplan, waarop artikel 4a, van de wet en het Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen van toepassing is, bevat een beschrijving van de wijze waarop aan de in laatstgenoemd besluit opgenomen eisen is voldaan.
Artikel 31
Indien in een gemeente een categorie A-object of B-object, als bedoeld in artikel 38 van de Kernenergiewet aanwezig is, of indien de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval met een dergelijk object in een aangrenzende gemeente of staat zich kunnen uitstrekken tot de gemeente, dan dient daarvoor een rampbestrijdingsplan te zijn vastgesteld, dat is afgestemd op het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk VI van de Kernenergiewet. Het plan is afgestemd op de aard, de omvang en de gevolgen van een ramp of zwaar ongeval met het object.
Artikel 32
Een beheersplan als bedoeld in artikel 5 van de wet voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen criteria.
1.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop het door het bestuur van de regionale brandweer in overeenstemming met het regionale college en het bestuur van de GHOR-regio is vastgesteld.
2.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de actualiteit daarvan is gewaarborgd. Voor zover een aanpassing van het beheersplan mede is gebaseerd op conclusies of aanbevelingen uit een bestuurlijke rapportage, een algemene periodieke doorlichting, een onderzoek naar een ramp of zwaar ongeval, of gewijzigde risico's in de regio wordt dit in het beheersplan beschreven.
3.
In het beheersplan is vermeld op welke wijze het is afgestemd met de beheersplannen van andere brandweerregio's in de provincie en de beheersplannen in aangrenzende provincies. Aangegeven is met welke beheersplannen afstemming heeft plaatsgevonden.
Artikel 34
Het beheersplan bevat een beschrijving op hoofdlijnen van het beleid ten aanzien van de multidisciplinaire voorbereiding van de rampenbestrijding en ten aanzien van de waarborging van de benodigde capaciteit en kwaliteit van de organisatie van de rampenbestrijding.
1.
Het beheersplan bevat een analyse van de risico-inventarisaties, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet, van de op het grondgebied van de brandweerregio gelegen gemeenten. Het beheersplan bevat in dat verband een beschrijving van de rampen en zware ongevallen die de regio bedreigen en de gevolgen daarvan.
2.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop bij de analyse, bedoeld in het eerste lid, rekening is gehouden met risico's uit één of meer aangrenzende regio's of staten, waarvan de gevolgen zich kunnen uitstrekken over de betrokken regio.
3.
Het beheersplan bevat een beschrijving in algemene termen van het niveau van het multidisciplinaire hulpaanbod dat nodig is op grond van de in het eerste lid bedoelde analyse, het multidisciplinaire hulpaanbod dat wordt nagestreefd en de wijze en de gronden waarop dat na te streven hulpaanbod is bepaald.
1.
Het beheersplan bevat in termen van bestuurlijke en operationele prestaties voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van het voor de bestrijding van de rampen en zware ongevallen, bedoeld in artikel 35, na te streven en beschikbare hulpaanbod.
2.
Het beheersplan bevat voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van de maatregelen die worden genomen in termen van materieel, opleiding en oefening, capaciteit en middelen, om het na te streven hulpaanbod te realiseren of in stand te houden. De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar en voor iedere instantie afzonderlijk beschreven.
3.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de wijze waarop de voor iedere instantie te nemen maatregelen, bedoeld in het tweede lid, op elkaar zijn afgestemd.
4.
Het beheersplan bevat een beschrijving van de afspraken die zijn gemaakt met omliggende regio's en andere organisaties over de bijstandsverlening in geval van een ramp of zwaar ongeval.
1.
Het beheersplan bevat een beschrijving in algemene termen van de activiteiten in het kader van het voorkomen en beperken van risico's.
2.
Het beheersplan bevat voor iedere in artikel 5, tweede lid, onder b en d, van de wet genoemde instantie een beschrijving van de na te streven en de beschikbare inzet in het kader van het voorkomen en beperken van risico's alsmede de daarbij behorende capaciteit, middelen en vaardigheden. De beschrijving bevat de maatregelen om de na te streven inzet te realiseren of in stand te houden.
3.
De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar en voor iedere instantie afzonderlijk beschreven.
Artikel 38
Het beheersplan bevat een beschrijving van het op het niveau van het na te streven hulpaanbod, bedoeld in artikel 35, afgestemde opleidingsprogramma en oefenprogramma en de maatregelen gericht op de realisering of de instandhouding daarvan. De te nemen maatregelen worden voor ieder jaar afzonderlijk beschreven.
Artikel 39
Het beheersplan bevat een financiële onderbouwing van de uit het beheersplan voortvloeiende maatregelen en activiteiten.
Artikel 40
De in het beheersplan opgenomen verzendlijst bevat ten minste de in het overzicht in artikel 5, zesde lid, van de wet, opgenomen instanties.
Artikel 41
Een organisatieplan als bedoeld in artikel 4a van de Brandweerwet 1985 en artikel 6 van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen voldoet ten minste aan de in deze paragraaf opgenomen eisen:
Artikel 42
Het organisatieplan bevat een beschrijving van de operationele taken van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van die taken.
Artikel 43
Het organisatieplan bevat een beschrijving van de werkwijzen van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van die werkwijzen.
Artikel 44
Het organisatieplan bevat een overzicht van de beschikbare en benodigde personeel- en materieelsterkte van de brandweer onderscheidenlijk de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering van de benodigde personeelen materieelsterkte.
Artikel 45
Het organisatieplan bevat een beschrijving van het beschikbare en benodigde opleidingsniveau en de beschikbare en benodigde geoefendheid van het brandweerpersoneel, onderscheidenlijk het personeel van de geneeskundige hulpverleningsdiensten in verband met de realisering van het beheersplan, alsmede de maatregelen gericht op de realisering en instandhouding van het benodigde opleidingsniveau en de benodigde geoefendheid.
Artikel 46
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 47
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 18 mei 2004
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de achtste juni 2004
De Minister van Justitie ,