Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Kerndoelen basisvorming
Artikel 2. Adviesurentabel
Artikel 3. Overgangsrecht in verband met het Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1993–1998
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998-2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2003.
Besluit van 15 oktober 1997, houdende vaststelling van de kerndoelen en adviesurentabel basisvorming voor de periode tot 1 augustus 2003 (Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998–2003)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen T. Netelenbos, van 1 juli 1997, nr. 1997/10 864 (3707), directie Wetgeving en Juridische Zaken, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 11 a , vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1997, nr. WO5.97 0393);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 14 oktober 1997, nr. 1997/23 566 (3707), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De kerndoelen voor de vakken, genoemd in artikel 11 a , tweede lid, eerste volzin, van de Wet op het voortgezet onderwijs, worden vastgesteld als aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage.
2.
De school hanteert de kerndoelen als aan het eind van de basisvorming ten minste te bereiken doelstellingen. Kerndoelen geven een beschrijving van kwaliteiten van leerlingen op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden.
Artikel 2. Adviesurentabel
De in artikel 11 a , vierde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs bedoelde adviesurentabel voor de vakken, genoemd in artikel 11 a , tweede lid, eerste volzin, van die wet die als grondslag dient voor de vaststelling van de kerndoelen, luidt als volgt: 1
Vakken basisvorming Aantal lesuren periode basisvorming
  (1 lesuur is 50 minuten)
Nederlandse taal 400
Engelse taal 280
Duitse taal of Franse taal 240
Geschiedenis en staatsinrichting 200
Aardrijkskunde 140
Economie 80
Wiskunde 400
Natuur- en scheikunde 200
Biologie 120
Verzorging 100
Informatiekunde 20
Techniek 180
Lichamelijke opvoeding 360
Beeldende vorming 280
Muziek
Drama
Dans
Artikel 3. Overgangsrecht in verband met het Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1993–1998
De in het Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1993–1998 opgenomen adviesurentabel alsmede de in de bijlage bij dat besluit opgenomen kerndoelen, zoals deze luiden op 31 juli 1998, kunnen door het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs uiterlijk tot 1 augustus 2001 worden gehanteerd voor leerlingen die op 31 juli 1998 de periode van de basisvorming nog niet hebben afgesloten.
1.
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
2.
Het besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt aan de beide Kamers der Staten-Generaal overgelegd. Het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, wordt niet genomen dan nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een van beide Kamers der Staten-Generaal de wens wordt te kennen gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
3.
Het Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998–2003 vervalt met ingang van 1 augustus 2003.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kerndoelen en adviesurentabel basisvorming 1998–2003.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 15 oktober 1997
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven dertigste oktober 1997
De Minister van Justitie,