{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit inzake het houden van een waak- of heemhond

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.
Besluit van 19 december 1962, houdende regelen, ter uitvoering van artikel 1 van de Wet op de dierenbescherming, inzake het houden van een waak- of heemhond
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen van 5 november 1962, nr. 90636 II, afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming;
Gelet op artikel 1 van de Wet op de dierenbescherming ( Stb. 1961, 19);
De Raad van State gehoord (advies van 28 november 1962, nr. 31);
Gezien het nader rapport van de voornoemde staatssecretaris van 12 december 1962, nr. 93386, afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Het is de eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop een hond te houden, die aan een ketting of op andere wijze is vastgelegd, indien niet is voldaan aan de in artikel 2 gestelde eisen.
1.
De ketting, waaraan de hond is vastgelegd, moet voldoen aan de volgende eisen:
a. de lengte moet ten minste 2 meter bedragen;
b. het gewicht mag ten hoogste 300 gram per meter bedragen;
c. de schakels mogen geen grotere maat hebben dan 20 mm.
2.
Eén uiteinde van de ketting dient verbonden te zijn aan de halsband van de hond door middel van een wartelhaak, waaronder wordt verstaan een vrij om zijn as draaiende haak, het andere aan een metalen ring met een diameter van ten minste 8 cm, welke ring vrij moet kunnen glijden langs een looplijn, waaronder voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan een niet hoger dan een halve meter boven de grond, tussen twee ten minste 10 meter uit elkaar gelegen steunpunten, horizontaal gespannen metalen draad ter dikte van ten minste 10 mm.
3.
Indien de hond op andere wijze dan door middel van een ketting is vastgelegd, moet het bevestigingsmiddel voldoen aan de in het eerste lid, onder a en b , genoemde eisen en is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.
4.
De halsband mag geen strophalsband of prikkelhalsband zijn en mag ook anderszins niet schadelijk of kwellend zijn voor de hond.
5.
Op het terrein, waar de hond zich bevindt, mogen geen obstakels aanwezig zijn waardoor de hond wordt belemmerd in de bewegingsvrijheid welke hem door de looplijn wordt gelaten.
6.
Op het terrein, waar de hond zich bevindt, moet aanwezig zijn een uitsluitend voor de hond bestemd en voor deze steeds bereikbaar vocht- en tochtvrij hok van deugdelijk materiaal, welk hok, behoudens een voldoend ruime ingang naar de tochtgang, aan alle zijden en van boven doelmatig afgesloten dient te zijn. Het hok moet verder voldoen aan de volgende eisen:
a. het moet verdeeld zijn in twee door een schot van elkaar gescheiden delen, namelijk een slaapplaats en een tochtgang;
b. de afmetingen van de slaapplaats moeten bedragen:
hoogte: ten minste anderhalf maal de hoogte van de hond;
lengte: ten minste anderhalf maal de lengte van de hond;
breedte: ten minste éénmaal de hoogte van de hond;
waarbij onder hoogte van de hond wordt verstaan de schofthoogte en onder lengte de romplengte;
c. de tochtgang moet van de slaapplaats gescheiden zijn door een tot het dak doorlopend schot, dat aan de achterkant een voldoend ruime doorgang moet hebben om de hond gelegenheid te geven van de tochtgang in de slaapruimte te komen;
d. het hok dient een op klossen rustende, zindelijke houten vloer te hebben van ten minste 3 cm dikte, welke in goede staat verkeert, naar buiten afwatert en zich ten minste 10 cm boven de grond bevindt;
e. het hok moet zodanig zijn, dat het goed kan worden gereinigd, dat het de hond afdoende beschutting biedt tegen nadelige weersinvloeden en dat de hond zich niet aan het hok kan verwonden.
7.
Een zindelijke drinkbak met vers drinkwater moet op een voortdurend voor de hond bereikbare plaats buiten het hok aanwezig zijn. Deze drinkbak moet zodanig zijn, dat hij door de hond niet omver kan worden geworpen.
Artikel 3
Het is de eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop een hond te houden, die is ingesloten in een ren, indien niet is voldaan aan de in artikel 4 gestelde eisen.
1.
De ren moet uitsluitend bestemd zijn voor het verblijf van de hond en moet verder voldoen aan de volgende eisen:
a. de afmetingen moeten bedragen:
hoogte: ten minste 2 meter;
oppervlakte: ten minste 7 vierkante meter, met dien verstande, dat de afmeting van de kortste zijde niet minder dan 1 meter mag bedragen;
b. de bodem moet zindelijk zijn en niet drassig;
c. de omheining moet aan ten minste één zijde bestaan uit harmonikagaas met een maaswijdte van ten hoogste 5 cm of uit tralies met een onderlinge afstand van ten hoogste 5 cm;
d. de ren moet zodanig zijn, dat de hond zich daaraan niet kan verwonden.
2.
In of in verbinding met de ren moet zich een hok bevinden, dat voldoet aan de in artikel 2, zesde lid, genoemde eisen. De ruimte, ingenomen door een zich in de ren bevindend hok, mag niet in mindering komen van de in het eerste lid, onder a , genoemde minimum-oppervlakte van de ren.
3.
In de ren mogen zich geen voorwerpen bevinden, waaraan de hond zich kan verwonden.
4.
Een zindelijke drinkbak met vers drinkwater moet in de ren, doch buiten het hok, aanwezig zijn. Deze drinkbak moet zodanig zijn, dat hij door de hond niet omver kan worden geworpen.
Artikel 5
Het is de eigenaren of gebruikers van erven, landerijen of andere terreinen verboden daarop een hond te houden, die is ingesloten in een ren en daarin aan een ketting of op andere wijze is vastgelegd.
1.
Overtreding van de in dit besluit gestelde verboden wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.
2.
De in dit besluit gestelde verboden gelden niet, indien de houder van de hond aannemelijk maakt, dat hij het dier niet houdt als waak- of heemhond.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking drie maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad , waarin het wordt geplaatst.
Onze minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Soestdijk, 19 december 1962
De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Uitgegeven de eerste februari 1963.
De Minister van Justitie,