Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit integratie-uitkering sociale vernieuwing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Besluit van 26 april 1999, houdende regels over de verdeling over de gemeenten van het gedeelte van het algemene deel van het Fonds stimulering sociale vernieuwing dat is overgeheveld naar het gemeentefonds (Besluit integratie-uitkering sociale vernieuwing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 maart 1999, nr. FO99/U57495, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Gelet op artikel 13 van de Financiële-verhoudingswet;
De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 1999, nr. W04.99.0104/I);
Gezien het nader rapport van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 april 1999, nr. FO99/U61784, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder algemeen deel van het Fonds stimulering sociale vernieuwing: het totaal van de bijdragen aan gemeenten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit stimulering sociale vernieuwing, met inachtneming van afwijkende berekeningen toegepast op basis van artikel 7 van de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing.
Artikel 2
Aan elke gemeente wordt tot en met uiterlijk het jaar 2000 een uitkering uit het gemeentefonds gedaan in verband met de overheveling naar het gemeentefonds van een gedeelte van het algemeen deel van het Fonds stimulering sociale vernieuwing.
1.
De uitkering wordt vastgesteld op basis van het gemeentelijk aandeel in het algemeen deel van het Fonds stimulering sociale vernieuwing, vermenigvuldigd met de factor 144,3/569,8.
2.
Het gemeentelijk aandeel wordt vastgesteld aan de hand van het «overzicht samenstelling bijdrage sociale vernieuwing over 1997 van 1-07-97», dat is opgenomen in bijlage 1 van de brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 1 juli 1997, SVN97/U88.
Artikel 4
Indien in de periode waarover de uitkering wordt verstrekt een wijziging van de gemeentelijke indeling als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling, of een grenscorrectie als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet algemene regels herindeling heeft plaatsgevonden of plaatsvindt, wordt het in artikel 3 bedoelde gemeentelijk aandeel vanaf de datum waarop de wijziging of grenscorrectie heeft plaatsgevonden vermeerderd of verminderd naar evenredigheid met de mutatie in het inwonertal die als gevolg van de wijziging van de gemeentelijke indeling of grenscorrectie is opgetreden.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1998.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering sociale vernieuwing.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 26 april 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven twintigste mei 1999
De Minister van Justitie,