Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit integratie-uitkering kinderopvang Gemeentefonds

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 mei 2007.
Besluit van 30 mei 1996, houdende toepassing van artikel 38 van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Besluit integratie-uitkering kinderopvang Gemeentefonds)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 24 januari 1996, nr. fip 96/2 M, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevr. A. G. M. van de Vondervoort;
Gelet op artikel 13 van de Financiële-Verhoudingswet ;
De Raad van State gehoord (advies van 19 februari 1996, No. W04.96.0044);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 24 mei 1996, nr. fip 96/419M, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mevr. A. G. M. van de Vondervoort;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan elk van de gemeenten, vermeld in de bijlage bij dit besluit, wordt, in verband met de geleidelijke toevoeging aan de algemene uitkering van middelen gemoeid met de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1994–1995, voor het uitkeringsjaar 1996 een uitkering uit het Gemeentefonds gedaan.
1.
De uitkering, bedoeld in artikel 1, wordt vastgesteld op het bedrag bedoeld in het tweede lid, met dien verstande dat dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de factor 194.600.000/232.990.360.
2.
Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld aan de hand van de opgave van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de, naar de stand op 1 juli 1995, toegekende voorschotten voor de uitkering voor 1995 bedoeld in artikel 2 van de Stimuleringsmaatregel kinderopvang 1994–1995.
3.
Een voorschot, als bedoeld in het tweede lid, dat is toegekend aan een samenwerkingsverband van gemeenten wordt, voor de toepassing van het eerste lid, evenredig aan het voor 1 juli 1995 laatst vastgestelde aantal opvangplaatsen, toegerekend aan de gemeenten binnen het samenwerkingsverband.
4.
Het derde lid is niet van toepassing indien het voorschot, bedoeld in het tweede lid, is toegekend aan een gemeente die in het kader van de maatregel bedoeld in artikel 1, als een centrumgemeente is aangemerkt.
Artikel 3
Voor elke gemeente waarvoor naar de toestand per 1 januari 1996 de gemeentelijke indeling is gewijzigd ten opzichte van de gemeentelijke indeling op 1 januari 1995 en die na die wijziging is blijven voortbestaan dan wel is ingesteld, wordt de in artikel 1 bedoelde uitkering evenredig vermeerderd of verminderd met het aantal inwoners waarmee het aantal inwoners van de gemeente als gevolg van die wijziging van de gemeentelijke indeling is toegenomen of afgenomen.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1996.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit integratie-uitkering kinderopvang Gemeentefonds.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 30 mei 1996
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de tweede juli 1996
De Minister van Justitie,