{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Van de vestiging der Kamers van Toezicht
+ § 2. Van de wijze van benoeming der uit de notarissen te kiezen leden en plaatsvervangende-leden der Kamers van Toezicht
+ § 3. Van de inrichting der Kamers van Toezicht, van de wijze van uitoefening der haar opgedragen werkzaamheden, zoomede van het bedrag der vacatiegelden en der reis- en verblijfkosten der leden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling Kamers van Toezicht ex artikelen 50 en 50b der wet op het Notarisambt

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 16 september 1905, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 50 en 50b der wet op het Notarisambt
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 3den Juli 1905, Afdeeling 1 C/4, n°. 376;
Overwegende, dat volgens de wet van 9 Juni 1842 ( Staatsblad n°. 20), op het notarisambt, zooals deze luidt na de daarin bij de wetten van 26 April 1876 ( Staatsblad n°. 85), 6 Mei 1878 ( Staatsblad n°. 29), 15 April 1886 ( Staatsblad n°. 64), 31 December 1887 ( Staatsblad n°. 265) en 30 December 1904 ( Staatsblad n°. 283) aangebrachte wijzigingen, bij algemeenen maatregel van bestuur moeten worden aangewezen de hoofdplaatsen der arrondissementen, alwaar Kamers van Toezicht worden gevestigd, alsmede moeten worden geregeld de wijze van benoeming van uit de notarissen te kiezen leden en plaatsvervangende-leden der Kamers, de inrichting dier Kamers, de wijze van uitoefening der haar opgedragen werkzaamheden, zoomede het bedrag der vacatiegelden en de reis- en verblijfkosten van de leden;
Den Raad van State gehoord (advies van den 8sten Augustus 1905, n°. 7);
Gelet op het nader rapport van Onzen voornoemden Minister van den 12den September 1905, Afd. 1 C/4, n°. 325;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In de hoofdplaats van ieder arrondissement is een Kamer van Toezicht gevestigd, welker ressort zich uitstrekt over dat arrondissement.
1.
De benoeming van een door de notarissen te kiezen lid en plaatsvervangend lid van een Kamer van Toezicht heeft plaats op een door de voorzitter van de Kamer te bepalen dag en uur binnen vier weken, nadat de vacature is ontstaan.
2.
De eerste maal heeft de benoeming plaats binnen ééne maand na de inwerkingtreding van dit besluit.
1.
De secretaris van de Kamer zendt ten minste twee weken vóór de benoeming aan iedere in het ressort van de Kamer gevestigde notaris een stembriefje, waarvan de achterzijde zijn handtekening bevat. Daarbij zendt hij ook een enveloppe waarop het adres van de secretaris is vermeld en aan de achterzijde waarvan de naam voorkomt van de persoon, in wiens vacature moet worden voorzien, met vermelding of het stembriefje voor de benoeming van een lid dan wel van een plaatsvervangend lid bestemd is.
2.
Door Onzen Minister van Justitie worden de modellen van het stembriefje en van het couvert vastgesteld.
1.
De secretaris doet de couverten onverwijld na ontvangst in een bus, waarvan de sleutel door den voorzitter wordt bewaard.
2.
Op den dag en het uur voor de benoeming bepaald opent de voorzitter de bus en de zich daarin bevindende couverten.
3.
De voorzitter en de leden der Kamer van Toezicht vormen het stembureau.
4.
Deze vergadering der Kamer is voor iederen stemgerechtigden notaris toegankelijk.
5.
Bij de benoeming, bedoeld in artikel 2, tweede lid, bestaat het stembureau uit den voorzitter en den secretaris der Kamer.
Artikel 5
De voorzitter leest na opening van elk couvert den naam of de namen voor, welke het zich daarin bevindend stembriefje bevat.
Artikel 6
Van onwaarde zijn de stembriefjes:
die niet voldoen aan art. 3;
die meer dan één naam bevatten;
die niet ingevuld zijn;
die een persoon niet duidelijk aanwijzen;
die niet voor den aanvang der vergadering door den secretaris zijn ontvangen; en
die zijn uitgebracht op andere personen dan in het ressort der Kamer van Toezicht gevestigde notarissen.
1.
Het stembureau beslist over de waarde van het stembriefje onmiddellijk nadat het is geopend.
2.
De voorzitter maakt de redenen van twijfel en de beslissing bekend.
3.
Van een en ander geschiedt aanteekening in het van de vergadering op te maken proces-verbaal.
1.
Van de geopende, zoowel van de geldige als van de van onwaarde verklaarde stembriefjes wordt van elke soort afzonderlijk een pakket gemaakt, hetwelk verzegeld wordt.
2.
Deze pakketten worden gedurende één jaar in het archief der Kamer van Toezicht bewaard.
1.
Benoemd is hij, die de volstrekte meerderheid van het uitgebracht aantal geldige stemmen op zich heeft vereenigd.
2.
Indien niemand de volstrekte meerderheid van het uitgebracht aantal geldige stemmen op zich heeft vereenigd, heeft er herstemming plaats tusschen de beide personen, die de meeste stemmen verwierven.
3.
Komen tengevolge van gelijk aantal stemmen, meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking, dan geschiedt deze tusschen de twee oudst benoemde notarissen, die de meeste stemmen hebben verkregen.
4.
Indien bij eene herstemming de stemmen staken, wordt de oudst benoemde notaris geacht te zijn verkozen.
1.
De voorzitter maakt het getal geldige stemmen, die in het geheel op elken persoon zijn uitgebracht, het getal der van onwaarde verklaarde stembriefjes, alsmede den uitslag der stemming onmiddellijk aan de aanwezigen bekend.
2.
De herstemming heeft plaats op een door de voorzitter te bepalen dag en uur binnen twee weken, na de dag waarop de in artikel 4 bedoelde vergadering heeft plaatsgehad.
Artikel 11
De secretaris handelt gelijk in art. 3 is aangegeven met dien verstande, dat de verzending der brieven ten minste ééne week vóór de herstemming plaats heeft en dat de namen van hen tusschen wie de herstemming plaats heeft aan de kiezers worden bekend gemaakt.
1.
De artikelen 4, 5, 6, 7 en 8 zijn bij eene herstemming van toepassing.
2.
Onverminderd het bepaalde bij artikel 6 zijn bij eene herstemming van onwaarde de stembriefjes, die zijn uitgebracht op eenen anderen persoon, dan een dergenen tusschen wie de herstemming plaats vindt.
1.
De secretaris deelt de uitslag van de stemming mede aan de benoemde. Deze verklaart binnen een week aan de secretaris of hij zijn benoeming aanneemt.
2.
Indien hij dezen termijn zonder kennisgeving laat verloopen wordt hij geacht zijne benoeming niet aan te nemen.
3.
In het in het tweede lid genoemde geval en in het geval dat de benoemde verklaart zijn benoeming niet aan te nemen, heeft binnen twee weken een nieuwe stemming plaats.
Artikel 14
De Kamers van Toezicht vergaderen ten minste éénmaal ’s jaars en verder telkens wanneer de voorzitter het noodig oordeelt of ten minste drie leden dezen daartoe schriftelijk hun verlangen kenbaar maken.
Artikel 15
Geen besluit der Kamer van Toezicht is wettig, tenzij het is genomen in eene vergadering samengesteld uit ten minste drie leden, onder wie ten minste één lid door Onzen Minister van Justitie en ten minste één lid door de notarissen benoemd. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
Artikel 16
Behoudens het bepaalde in artikel 4 worden de vergaderingen gehouden met gesloten deuren. Zij worden gehouden in een der lokalen van het gerechtsgebouw, waarin de rechtbank zitting houdt ter plaatse waar de Kamer van Toezicht is gevestigd. De voorzitter is intusschen in geval van noodzaak bevoegd eene andere plaats binnen het ressort der Kamer van Toezicht daarvoor aan te wijzen.
Artikel 17
Indien de Kamer eene klacht over eenen notaris of eenen candidaat-notaris heeft bereikt of de voorzitter zulks in verband met eenige andere aangelegenheid noodig oordeelt, zal hij een of meer leden der Kamer tot het instellen van een onderzoek aanwijzen.
Artikel 18
Binnen ééne maand na het in werking treden van dit besluit zijn de officieren van justitie bij de arrondissements-rechtbanken verplicht aan de Kamers van Toezicht op te geven, welke der in het ressort der betrokken Kamers, gevestigde notarissen zijn gewaarschuwd of berispt of geschorst met vermelding van de redenen.
1.
Iedere Kamer van Toezicht stelt met instemming van Onzen Minister van Justitie een huishoudelijk reglement vast, waarin wordt geregeld:
1°. dag en uur der gewone vergadering;
2°. de wijze, waarop gewone en buitengewone vergaderingen worden belegd;
3°. de orde der werkzaamheden op de gewone vergadering;
4°. de wijze van stemmen op de vergaderingen;
5°. de verdeeling der werkzaamheden tusschen de leden;
6°. de instructie van den secretaris.
2.
Wijzigingen in dit reglement behoeven de instemming van Onzen voornoemden Minister. De artikelen 10:28 tot en met 10:31 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
1.
Door den secretaris der Kamer wordt een register gehouden bevattende de voornamen en namen van alle op een notariskantoor in het ressort der Kamer werkzaam zijnde kandidaat-notarissen.
2.
Op dit register geschiedt aanteekening van den ouderdom, den datum van het verkrijgen van het diploma als candidaat-notaris, den diensttijd op een notariskantoor, de bekwaamheid en het maatschappelijk en het zedelijk gedrag der candidaat-notarissen en verder van al hetgeen der Kamer is gebleken opzichtens de aanspraken, die een candidaat-notaris kan doen gelden voor eene benoeming tot plaatsvervanger en tot notaris.
1.
Indien ten nadele van een kandidaat-notaris bepaalde feiten ter kennis van de Kamer van Toezicht worden gebracht, wordt daarvan in het register, in het vorige artikel bedoeld, geen aantekening gehouden, vóórdat de kandidaat-notaris daarover is gehoord dan wel daartoe behoorlijk is opgeroepen. De oproeping wordt ten minste twee weken voor de dag van het horen verstuurd.
2.
In den oproepingsbrief wordt van het feit, dat den kandidaat-notaris wordt ten laste gelegd, melding gemaakt.
3.
Indien de in het eerste lid bedoelde feiten bij rechterlijke of andere krachtens wettelijk voorschrift genomen ambtelijke beslissing zijn vastgesteld, wordt de kandidaat-notaris daarover door de Kamer van Toezicht niet gehoord, maar wordt de aantekening van de feiten in het register aan de kandidaat-notaris bekendgemaakt.
4.
Uit het register alsmede uit de daaruit te verstrekken uittreksels behoort te blijken, dat het verhoor of de oproeping daartoe, bedoeld in het eerste lid, en de bekendmaking, bedoeld in het derde lid, hebben plaats gehad.
1.
Uittreksels uit dit register, door den voorzitter en den secretaris onderteekend, worden op aanvrage slechts verstrekt aan Onzen Minister van Justitie, aan de ambtenaren van het openbaar ministerie en aan andere Kamers van Toezicht.
2.
Zodra een Kamer van Toezicht de in artikel 20 b der wet op het Notarisambt voorgeschreven kennisgeving heeft ontvangen van een candidaat-notaris die laatstelijk op een notariskantoor in het ressort van een andere Kamer werkzaam was, verzoekt zij die Kamer om toezending van het op deze candidaat-notaris betrekking hebbende uittreksel uit de registers van die Kamer en van de andere Kamers, in welker ressort hij (zij) op een notariskantoor werkzaam is geweest.
Artikel 23
Behoudens het bepaalde in art. 3 worden alle uitgaande stukken door den voorzitter en den secretaris onderteekend.
Artikel 24
De Kamer van Toezicht kwijt zich van de opdrachten waarmede Onze Minister van Justitie haar in aangelegenheden betreffende het notariaat belast.
Artikel 25
De vacatiegelden van de leden en de plaatsvervangende leden der Kamer van Toezicht voor de vereiste bijeenkomsten bedragen twintig gulden per dag.
Artikel 26
De leden en plaatsvervangende leden der Kamer van Toezicht worden ten aanzien van de vergoeding van reis- en verblijfkosten voor ingevolge de wet of dit besluit gedane verrichtingen buiten hunne woonplaats gerangschikt onder categorie A van het Reisbesluit 1956.
1.
De vacatiegelden, bedoeld in artikel 25, en de vergoedingen voor reis- en verblijfkosten van de leden en plaatsvervangende leden der Kamer van Toezicht, bedoeld in artikel 26, worden in rekening gebracht aan het Ministerie van Justitie.
2.
De vergoedingen, door de voorzitter van de Kamer toegekend aan getuigen op grond van art. 50 e, lid 6, van de Wet op het Notarisambt, worden betaald door de griffier van de rechtbank van het arrondissement, waar de Kamer is gevestigd.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State en aan de Algemeene Rekenkamer.
Het Loo, den 16den September 1905
De Minister van Justitie,
Uitgegeven den twintigsten October 1905.
De Minister van Justitie,