Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Het Centraal Justitieel Incassobureau
+ § 2. Raad van Toezicht
+ § 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 7 juni 1994, houdende regels in verband met de instelling van het Centraal Justitieel Incassobureau
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 december 1993, Stafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 418792/93/6;
Gelet op artikel 3, eerste lid en derde lid en artikel 22, tweede lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;
De Raad van State gehoord (advies van 3 mei 1993, nr. W0.93.0860);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 26 mei 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 440010/94/6;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden, waarvan de algemene leiding, de organisatie en het beheer berusten bij Onze Minister van Justitie.
1.
Het Centraal Justitieel Incassobureau is belast met de taken die hem bij algemene maatregel van bestuur zijn opgedragen.
2.
Het Centraal Justitieel Incassobureau verricht de werkzaamheden die uit de taken, als bedoeld in het eerste lid, voortvloeien en die Onze Minister van Justitie of het openbaar ministerie van hem verlangen.
1.
Er is een Raad van Toezicht voor het Centraal Justitieel Incassobureau, hierna te noemen: de raad.
2.
De raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en ten hoogste tien andere leden, waarvan twee leden als vertegenwoordiger van het Ministerie van Justitie, een lid als vertegenwoordiger van de politie en een lid dat het ambt van rechter bekleedt. De voorzitter alsmede zes andere leden zijn lid van het openbaar ministerie.
3.
De voorzitter, de secretaris en de leden, bedoeld in de tweede volzin van het tweede lid, worden benoemd door Onze Minister van Justitie, in overeenstemming met het College van procureurs-generaal. De overige leden worden benoemd door Onze Minister van Justitie, gehoord het College van procureurs-generaal.
4.
De voorzitter en de andere leden van de raad worden benoemd voor drie jaren. Zij kunnen worden herbenoemd.
5.
De directeur van het Centraal Justitieel Incassobureau woont de vergadering van de raad bij.
1.
De raad adviseert de vergadering van procureurs-generaal desgevraagd of uit eigen beweging over de wijze waarop het Centraal Justitieel Incassobureau zijn taak, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden verricht, alsmede over al hetgeen met deze taakuitoefening verband houdt.
2.
Het advies wordt ter kennis gebracht van Onze Minister van Justitie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Instelling Centraal Justitieel Incassobureau.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 7 juni 1994
De Minister van Justitie,
Uitgegeven de veertiende juni 1994
De Minister van Justitie,