{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2014.
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200835, tot instelling van een Adviescommissie bezwaarschriften (Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM)
De Autoriteit Consument en Markt,
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 42, eerste en tweede lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en artikel 92, eerste lid, van de Mededingingswet;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. ACM: de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
b. bezwaarde: de natuurlijke of rechtspersoon die een bezwaarschrift heeft ingediend;
c. commissie: Adviescommissie bezwaarschriften ACM.
1.
Er is een Adviescommissie bezwaarschriften ACM.
2.
De commissie heeft tot taak ACM te adviseren over de te nemen besluiten op haar door ACM voorgelegde bezwaarschriften tegen beschikkingen genoemd in artikel 92, eerste lid, van de Mededingingswet.
1.
De commissie bestaat uit ten minste zes leden.
2.
ACM benoemt en ontslaat de leden.
3.
De leden worden benoemd voor een termijn van ten hoogste twee jaar.
4.
ACM wijst één van de benoemde leden aan als voorzitter.
5.
De leden van de commissie kunnen worden herbenoemd.
Artikel 4
De commissie wordt bijgestaan door een door ACM aan te wijzen secretaris, niet zijnde lid van de commissie.
1.
Per behandeling van een zaak bestaat de commissie uit een oneven aantal leden.
2.
Een lid neemt niet deel aan de behandeling van een zaak als daarbij zijn onpartijdigheid in het geding kan zijn.
1.
De commissie beslist over de toepassing van artikel 7:6, tweede en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
2.
Onverminderd artikel 7:8 van de Algemene wet bestuursrecht kan de commissie daarvoor in aanmerking komende derden oproepen voor het verkrijgen van inlichtingen die zij behoeft.
1.
De bij de behandeling van een zaak betrokken leden stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der leden onthoudt zich van stemming.
2.
De bij de behandeling van een zaak fungerend voorzitter van de commissie en de secretaris ondertekenen het advies.
3.
De secretaris zendt het advies en het verslag van de hoorzitting aan ACM. Hij zendt tevens een afschrift van dat verslag aan de bezwaarde die is gehoord.
Artikel 8
De bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet, ingesteld bij het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet , en waarover nog geen advies over de te nemen beslissing op bezwaar is uitgebracht, worden geacht te zijn voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften ACM.
1.
Het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet (Stcrt. 1998, nr. 146, laatst gewijzigd in Stcrt. 2007, nr. 234) en het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit (Stcrt. 2007, nr. 224) worden ingetrokken.
2.
Bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van artikel 2.9, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming die zijn genomen voor 1 april 2013 worden behandeld op basis van het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Consumentenautoriteit .
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum na publicatie in de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2013.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling Adviescommissie bezwaarschriften ACM.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 april 2013
De Autoriteit Consument en Markt,
Bestuursvoorzitter.
Bestuurslid.
Bestuurslid.