Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsomschrijving
Artikel 2. Hoogte inkomensondersteuning
Artikel 3. Betaling inkomensondersteuning
Artikel 4. Wijziging van besluiten
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit inkomensondersteuning AOW-ers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 28 januari 2015 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Besluit inkomensondersteuning AOW-ers)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2014, nr. 2014-0000170389;
Gelet op artikel 33a, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 december 2014, nr. W12.14.0426/III);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2015, nr. 2015-0000013859;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder inkomensondersteuning: de inkomensondersteuning, bedoeld in artikel 33a van de Algemene Ouderdomswet.
1.
De inkomensondersteuning bedraagt bruto € 25,35 [Red: Per 1 januari 2016: € 25,48] per kalendermaand.
2.
Dit bedrag wordt jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.
3.
Het aangepaste bedrag en de dag waarop de aanpassing plaatsvindt worden door of namens Onze Minister in de Staatscourant bekend gemaakt.
Artikel 3. Betaling inkomensondersteuning
De betaling van de inkomensondersteuning geschiedt tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 7 van de Algemene Ouderdomswet.
1.
[Wijzigt het Besluit ex artikel 11 Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.]
[Wijzigt het Besluit tot uitvoering van artikel 12 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.]
[Wijzigt het Kortingsbesluit WIV.]
2.
[Wijzigt het Remigratiebesluit.]
[Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 28 januari 2015 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Participatiewet en de Wet op de huurtoeslag in verband met het toekennen van een inkomensondersteuning aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet en intrekking van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (Stb. 2015, 28) in werking treedt.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit inkomensondersteuning AOW-ers.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 28 januari 2015
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Uitgegeven de dertigste januari 2015
De Minister van Veiligheid en Justitie,