Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
+ Hoofdstuk II. De gegevensverzameling
+ Hoofdstuk III. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit informatievoorziening WVO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 3 oktober 1997, houdende bepalingen inzake de wijze van ordening en beschikbaarstelling van gegevens in het voortgezet onderwijs (Besluit informatievoorziening WVO)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 1 juli 1997, nr. 97010805/3709, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op de artikelen 103 en 103a van de Wet op het voortgezet onderwijs;
De Raad van State gehoord (advies van 17 september 1997, nr. WO5.97.0394);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 2 oktober 1997 nr. 1997/23520 (3709), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
Dit besluit verstaat onder:
a. de wet: de Wet op het voortgezet onderwijs ;
b. Onze Minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor wat betreft het onderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel, Onze Minister van Economische Zaken;
c. school: een school voor voortgezet onderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;
d. bevoegd gezag: voor wat betreft
1. een openbare school in stand gehouden door een gemeente: het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en indien de raad dit wenselijk oordeelt, met inachtneming van door hem te stellen regelen,
2. een openbare school in stand gehouden door een openbaar lichaam: het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan, en
3. een bijzondere school: het schoolbestuur;
e. gegevenswoordenboek: de opsomming van door een school te verzamelen gegevens, bedoeld in artikel 2 van dit besluit.
Artikel 1a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag
Bij de gegevensverstrekking op grond van artikel 103a1 van de wet maakt het bevoegd gezag gebruik van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, van een lid van het personeel of gewezen personeel van de school.
1.
De informatieverzameling, bedoeld in de artikelen 103a en 103a1 van de wet, waarover het bevoegd gezag dient te beschikken, bevat de gegevens volgens de beschrijving in het gegevenswoordenboek dat is opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
De gegevens, bedoeld in het eerste lid, die betrekking hebben op bekostiging zijn in het gegevenswoordenboek als zodanig aangeduid.
Artikel 3. Wijze van beschikbaarstelling van gegevens
Op verzoek van Onze Minister stelt het bevoegd gezag gegevens aan hem ter beschikking, die door de school zijn verzameld op grond van artikel 2. De beschikbaarstelling geschiedt overeenkomstig de vragenlijsten die op de school van toepassing zijn, en die zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. In voorkomende gevallen kan Onze Minister bij het verzoek om beschikbaarstelling reeds bij hem bekende gegevens opnemen.
Artikel 4. Aanpassing van de gegevensvraag over bekostiging
Bij ministeriële regeling kan in spoedeisende gevallen een aanvullende vragenlijst ten aanzien van bekostiging worden vastgesteld ter beantwoording door het bevoegd gezag.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 12 maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat deze vragenlijsten niet eerder van toepassing zijn dan in het schooljaar 1998–1999.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WVO.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 oktober 1997
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de veertiende oktober 1997
De Minister van Justitie,