Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag
Artikel 2a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag
Artikel 3. Beschrijving van de gegevens
Artikel 4. Nadere invulling
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 1 maart 2005, houdende regels omtrent het definiëren, ordenen en beschikbaarstellen van gegevens in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (Besluit informatievoorziening WPO/WEC)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 november 2004, nr. WJZ/2004/54540 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op de artikelen 171, eerste en derde lid, 172, tweede lid, en 173, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 157, eerste en derde lid, 158, tweede lid, en 159, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;
De Raad van State gehoord (advies van 4 februari 2005, nr. W05.04.0561/III);
Gezien het nader rapport van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 februari 2005, nr. 2005/5407 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
school: een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
bevoegd gezag: een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;
samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;
centrale dienst: een centrale dienst als bedoeld in de artikelen 68 van de Wet op het primair onderwijs en 69 van de Wet op de expertisecentra.
1.
Het jaarverslag, bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 157 van de Wet op de expertisecentra, wordt ingericht overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels.
2.
In het bestuursverslag, bedoeld in artikel 171, eerste lid onder a, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 157, eerste lid onder a, van de Wet op de expertisecentra, geeft het bevoegd gezag informatie over de school of scholen, en geeft het samenwerkingsverband of de centrale dienst informatie over de rechtspersoon. Onder informatie over de school of scholen respectievelijk de rechtspersoon wordt in ieder geval begrepen informatie over:
a. de kernactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, het samenwerkingsverband of de centrale dienst hebben plaatsgevonden, en de daarbij behorende kerngegevens die, voor zover van toepassing, in ieder geval betrekking hebben op ontwikkelingen ten aanzien van leerlingen, personeel, aangesloten dan wel betrokken bevoegde gezagsorganen en op financiën, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening;
b. de juridische structuur;
c. de organisatiestructuur;
d. belangrijke onderdelen van het gevoerde beleid, en
e. de financiën, bestaande uit tenminste een analyse van de financiële situatie, onderbouwd met financiële kengetallen waaronder begrepen gegevens over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie per balansdatum, de rentabiliteit en de streefwaarden.
3.
Het bevoegd gezag, het samenwerkingsverband of de centrale dienst verzendt voor 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar waarop het jaarverslag betrekking heeft, aan Onze minister de desbetreffende jaarrekening, bedoeld in artikel 171, eerste lid onder b, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 157, eerste lid onder b, van de Wet op de expertisecentra, alsmede de gegevens bedoeld in het tweede lid, onder e. Het cijfermatige deel uit de jaarrekening wordt gelijktijdig ook elektronisch verzonden.
4.
Bij ministeriële regeling kan Onze minister voor de jaarrekening, bedoeld in het derde lid, alsmede voor de grondslagen daarvan een model vaststellen.
5.
Het bevoegd gezag vermeldt in de schoolgids, bedoeld in artikel 13 van de Wet op het primair onderwijs, dan wel artikel 22 van de Wet op de expertisecentra, wanneer het jaarverslag wordt vastgesteld of goedgekeurd en hoe derden het kunnen verkrijgen.
Artikel 2a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag
Bij de gegevensverstrekking op grond van artikel 173 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 159 van de Wet op de expertisecentra maakt het bevoegd gezag gebruik van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, van een lid van het personeel of gewezen personeel van de school.
Artikel 3. Beschrijving van de gegevens
De gegevens, bedoeld in de artikelen 172 en 173 van de Wet op het primair onderwijs dan wel de artikelen 158 en 159 van de Wet op de expertisecentra waarover een bevoegd gezag of een centrale dienst beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 4. Nadere invulling
Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens, bedoeld in artikel 3, en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop deze gegevens worden gedefinieerd, geordend en beschikbaar gesteld.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Artikel 6. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WPO/WEC.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 maart 2005
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,
Uitgegeven de zeventiende maart 2005
De Minister van Justitie ,