Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit HSL-heffing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 17 maart 2015.
Besluit van 22 augustus 2008, houdende aanwijzing hogesnelheidsnet en vaststelling van regels voor HSL-heffing (Besluit HSL-heffing)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 mei 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/544 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Gelet op artikel 62, tweede en achtste lid van de Spoorwegwet;
De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 2008, nr. W09.08.0174/V);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 augustus 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/1057 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. concessie: de aan HSA krachtens de Wet personenvervoer 2000 verleende concessie voor de duur van vijftien jaren;
b. concessiejaar: onafgebroken periode van 12 maanden van de concessie;
d. gebruiksvergoeding: gebruiksvergoeding overeengekomen tussen een gerechtigde en de beheerder van het hogesnelheidsnet;
e. gerechtigde: gerechtigde als bedoeld in artikel 57 van de Spoorwegwet;
f. hogesnelheidsnet: spoorweginfrastructuur behorende tot de ingevolge artikel 2 aangewezen speciaal aangelegde hogesnelheidslijnen, die zijn uitgerust voor snelheden van ten minste 250 km per uur;
g. HSA: HSA Beheer N.V.;
h. HSL-heffing: deel van de aan de gebruikers van het hogesnelheidsnet in rekening te brengen gebruiksvergoeding dat strekt ter dekking van de uitgaven van de aanleg van het hogesnelheidsnet;
j. wet: Spoorwegwet .
Artikel 2
Als hoofdspoorweginfrastructuur in de zin van artikel 62, tweede lid, van de wet, worden aangewezen de volgende speciaal aangelegde hogesnelheidslijnen:
a. Hoofddorp – Rotterdam West, en
b. Barendrecht – Belgische grens.
1.
De hoogte van de overeen te komen HSL-heffing over een kalenderjaar voor een gerechtigde is het product van het aantal treinkilometers, bedoeld in het tweede lid, van die gerechtigde en van het tarief per treinkilometer, bedoeld in artikel 4.
2.
De maatstaf van de overeen te komen HSL-heffing over een kalenderjaar is de som van het aantal treinkilometers over het hogesnelheidsnet dat in het kalenderjaar:
a. daadwerkelijk met spoorvoertuigen is gereden, dan wel
b. behoort tot de door de beheerder aan de gerechtigde toegewezen capaciteit die niet is gebruikt.
3.
Het aantal treinkilometers, bedoeld in het tweede lid, wordt bepaald op basis van het daarvoor door de beheerder gebruikte registratiesysteem.
4.
De beheerder en de gerechtigde komen in afwijking van het eerste lid een HSL-heffing van nihil overeen voor het aantal treinkilometers dat:
a. is toe te rekenen aan paden die de gerechtigde vanwege de toepassing van artikel 23 van het Besluit spoorverkeer niet heeft kunnen gebruiken,
b. is toe te rekenen aan paden die de gerechtigde vanwege door de beheerder krachtens artikel 23 van het Besluit spoorverkeer in verband met infrastructurele defecten van het hogesnelheidsnet ingestelde snelheidsbeperkingen, slechts met een vertraging van meer dan tien minuten heeft kunnen gebruiken, of
c. is toe te rekenen aan paden die de gerechtigde gebruikt ten behoeve van de door hem in opdracht van de beheerder, uit te voeren werkzaamheden op of aan hoofdspoorwegen.
1.
Het tarief per treinkilometer van de HSL-heffing over een kalenderjaar wordt bepaald aan de hand van de formule:
waarbij voorstelt,
T hslheff = het tarief per treinkilometer van de HSL-heffing;
R = het aantal dagen in het kalenderjaar van het concessiejaar dat in het kalenderjaar eindigt;
S = het aantal dagen in het kalenderjaar van het concessiejaar dat in het kalenderjaar begint;
Q = het aantal dagen in een kalenderjaar
Y eind = de jaarparameter, bedoeld in artikel 5, tweede lid, voor het concessiejaar dat in het kalenderjaar eindigt;
Y begin = de jaarparameter, bedoeld in artikel 5, tweede lid, voor het concessiejaar dat in het kalenderjaar begint;
HSA conc = het concessiebedrag voor HSA, bedoeld in artikel 5, eerste lid, voor het kalenderjaar;
HSA overig = het deel van de over het kalenderjaar aan HSA in rekening gebrachte gebruiksvergoeding, anders dan de HSL-heffing, bedoeld in het tweede lid;
Trkil hsltot = het aantal treinkilometers over het hogesnelheidsnet, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van alle gerechtigden.
2.
Het deel van de over het kalenderjaar aan HSA in rekening gebrachte gebruiksvergoeding anders dan de HSL-heffing voor de toepassing van het eerste lid is het deel dat betrekking heeft op de diensten, bedoeld in lid 1 en lid 2 van bijlage II behorende bij richtlijn 2001/14/EG.
1.
Het concessiebedrag voor HSA wordt bij regeling van Onze Minister vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent tussen de Staat en HSA is overeengekomen.
2.
De jaarparameter voor de HSL-heffing bedraagt:
a. voor het eerste concessiejaar: 0,40;
b. voor het tweede concessiejaar: 0,55;
c. voor het derde concessiejaar: 0,70;
d. voor het vierde concessiejaar: 0,85, en
e. voor de volgende concessiejaren: 1,0.
Artikel 6
Dit besluit is niet van toepassing op het vervoer dat vóór de aanvangsdatum van de concessie plaatsvindt.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit HSL-heffing.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 22 augustus 2008
De Minister van Verkeer en Waterstaat ,
Uitgegeven de negentiende mei 2009
De Minister van Justitie ,