Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 december 2010 houdende de mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen en tot uitgifte van bedrijfscertificaten en tot vaststelling van het model bedrijfscertificaat (Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 13, eerste en tweede lid, en artikel 14, eerste en derde lid, van de Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening fokken op terugdringing TSE-gevoeligheid bij schapen (PVV) 2008
1. productschap : Productschap Vee en Vlees;
2. bestuur : het bestuur van het productschap;
3. verordening : de .
Artikel 2
De voorzitter van de hierna genoemde erkende organisatie(s) wordt mandaat verleend om namens het bestuur, met inachtneming van het bij of krachtens de verordening bepaalde, te besluiten en stukken te ondertekenen betreffende het erkennen van de TSE-resistente status van bepaalde koppels schapen en het uitgeven van het bedrijfscertificaat, bedoeld in artikel 13 van de verordening:
De Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie NSFO, statutair gevestigd te Deventer;
De Gezondheidsdienst voor Dieren, statutair gevestigd te Deventer.
Artikel 3
De ondertekening, bedoeld in artikel 2 luidt:
“HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP VEE EN VLEES, voor deze:
DE VOORZITTER VAN (de naam van de in artikel 2 aangewezen instelling of organisatie)”
Artikel 4
Het bedrijfscertificaat, als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de verordening, wordt uitgegeven volgens het model zoals opgenomen in de bijlage .
1.
De op de voet van artikel 2 gemandateerde organisatie rapporteert jaarlijks vóór 1 maart over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
2.
De in het eerste lid bedoelde rapportage bevat ten minste een overzicht van de in het betreffende kalenderjaar uitgegeven bedrijfscertificaten, opgesplitst naar niveau I of II.
3.
De in het eerste lid bedoelde rapportage bevat voorts, over het totaal aantal bedrijven waaraan de gemandateerde organisatie een bedrijfscertificaat heeft verstrekt, ten minste:
a. het totaal aantal fokooien en fokrammen;
b. het totaal aantal dieren, opgesplitst naar genotype;
c. het totaal aantal door de gemandateerde organisatie uitgevoerde controles als bedoeld in Verordening (EG) nr. 999/2001, Bijlage VII, Hoofdstuk B, Deel 3, onderdeel 2, de resultaten van die controles en de ondernomen acties bij geconstateerde afwijkingen bij die controles, en,
d. de klachten van deelnemers en de door de gemandateerde organisatie naar aanleiding van die klachten ondernomen actie.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende mandatering van organisaties tot erkenning van de TSE-resistente status en uitgifte bedrijfscertificaten en tot vaststelling model bedrijfscertificaat (PVV) 2010.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag waarop het besluit is gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 8 december 2010
voorzitter
secretaris