Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 september 2010, nr. 149338, houdende beleidsregels omtrent de toekenning van een tegemoetkoming aan melkgeiten- en melkschapenbedrijven in verband met het opleggen van een levenslang fokverbod (Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 91 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
b. tegemoetkoming: tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
c. geit: volwassen of geslachtsrijpe vrouwelijke geit die voor melkproductie in aanmerking kwam;
d. schaap: volwassen of geslachtsrijp vrouwelijk schaap dat voor melkproductie in aanmerking kwam.
1.
De minister kan een tegemoetkoming toekennen aan de eigenaar of voormalige eigenaar van een melkgeiten- of melkschapenbedrijf waar meteen na afloop van de laatste ruiming van geiten of schapen op dat bedrijf, artikel 5.1.12, eerste lid, van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten van toepassing was op meer dan 43% van de ten tijde van de eerste ruiming op dat bedrijf aanwezige geiten of schapen en die op het moment van de eerste ruiming eigenaar van bedoeld bedrijf was.
2.
De tegemoetkoming wordt toegekend voor het percentage geiten of schapen tussen 43% en het na de ruimingen feitelijk aanwezige percentage geiten of schapen van de ten tijde van de eerste ruiming op het melkgeiten- of melkschapenbedrijf, bedoeld in het eerste lid, aanwezige geiten of schapen.
Artikel 3
Geen tegemoetkoming wordt toegekend:
a. aan de eigenaar van een melkgeiten- of melkschapenbedrijf die vanwege gewetensbezwaren niet voldoet aan § 5.2.1. van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten ;
b. indien toepassing van artikel 5.1.12, eerste lid, van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het gevolg is van overtreding van artikel 5.1.5b, eerste en derde lid, van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.
1.
De tegemoetkoming per geit of schaap wordt berekend volgens de formule:
In deze formule wordt verstaan onder:
X: Het aantal 4 november 2010 op het bedrijf aanwezige vrouwelijke geiten of schapen, geboren op of na 1 juli 2009;
Y. Het aantal op het bedrijf aanwezige geiten of schapen bij aanvang van de eerste ruiming.
2.
De tegemoetkoming per geit of schaap, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten minste € 190.
3.
De tegemoetkoming, bedoeld in het eerste lid, wordt per geit of schaap verhoogd met € 40,– indien geiten of schapen worden gehouden op een melkgeiten- of melkschapenbedrijf met CAE-vrije status of volgens de biologische productiemethode, bedoeld in artikel 1, onderdeel q, van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007.
4.
De bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid, worden vermenigvuldigd met 1,051 indien op de eigenaar de landbouwregeling als bedoeld in artikel 27, eerste en tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is.
5.
Het totaalbedrag aan tegemoetkoming dat wordt toegekend aan de eigenaar van een melkgeiten- of melkschapenbedrijf wordt verminderd met een eigen risico van 10%.
1.
De minister stuurt een voornemen tot het al dan niet uitkeren van tegemoetkoming aan een eigenaar van een melkgeiten- of melkschapenbedrijf met geiten of schapen waarop artikel 5.1.12, eerste lid, van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten van toepassing is.
2.
In het voornemen, bedoeld in het eerste lid, verzoekt de minister aan de eigenaar om zijn zienswijze kenbaar te maken binnen vier weken na verzending van het voornemen.
3.
Binnen zes weken na ontvangst van de zienswijze, bedoeld in het tweede lid, neemt de minister een besluit over uitkering van tegemoetkoming.
Artikel 6
Ingeval de voormalige eigenaar een melkgeiten- of melkschapenbedrijf, bedoeld in artikel 2, eerste lid, heeft verkocht, kan de minister de eigenaar van bedoeld bedrijf verzoeken om aan te tonen dat het bedrijf ondanks de verkoop extra schade lijdt als gevolg van de toepassing van artikel 5.1.12, eerste lid, van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit houdende beleidsregels toekenning tegemoetkoming aan melkgeiten- of melkschapenbedrijven in verband met oplegging levenslang fokverbod.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister